بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی شهر  …

بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی شهر …

۳/۶%

احساس می کنم که من فرد مطرحی در میان
اطرافیانم نیستم.(-)

۴/۳%

۸/۱%

۱/۳۶%

۳/۳۰%

۴/۲۸%

من آدم خوبی هستم .(+)

۸%

۸%

۸/۲۱%

۳/۳۸%

۹/۲۳%

از عملکرد خودم لذت می برم .(+)

۹/۵۷%

۱/۲۰%

۴/۱۲%

۵/۴%

۵%

من به درد هیچ کاری نمی خورم.(-)

همچنانکه مشاهده می شود پاسخگویان در پاسخ به گویه « اکثر اطرافیانم مرا دوست دارند » ۱۰ درصد پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و ۸/۶۹ درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و۲/۲۰ درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گویه « در مقایسه با افراد هم سن و سال خودم، فرد موفقی هستم. »۶/۱۸ درصد پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و ۷/۶۵ درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و۷/۱۵ درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گویه « احساس می کنم که من فرد مطرحی در میان اطرافیانم نیستم. » ۹/۴۸ درصد پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و ۱/۲۱ درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و۹/۲۵ درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گویه « من آدم خوبی هستم » ۲/۵ درصد پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و ۷/۵۸ درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و۱/۳۶ درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گویه « از عملکرد خودم لذت می برم » ۱۶ درصد پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و۲/۶۲ درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و۸/۲۱ درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گویه « من به درد هیچ کاری نمی خورم » ۷۸ درصد پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و ۵/۹ درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و۴/۱۲ درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.

جدول ۴-۲۷توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر رضایت از خود

درصد تراکمی درصد معتبر درصد فراوانی