فایل – 
بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی شهر ایلام-  …
Abstract Futuristic Background

فایل – بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی شهر ایلام- …

۶/۸%

۵/۶%

۹%

۱/۲۶%

۸/۴۹%

۵- من خیلی خوش شانس هستم به خاطر این که چنین همسری نصیبم شده است.+

۳/۳۹%

۱/۱۶%

۷/۸%

۸/۱۷%

۲/۱۸%

۶-گاهی اوقات می ترسم نیاز خود را از همسرم درخواست کنم. (-)

۲/۵۲%

۲/۱۵%

۲/۱۰%

۸/۱۱%

۶/۱۰%

۷-روابط با همسرم رضایت بخش نیست واحساس میکنم او مرا درک نمی کند. (-)

۵/۲۹%

۷/۱۲%

۹/۱۳%

۶/۱۷%

۲/۲۶%

۸- ای کاش همسرم بیشتر مایل بود مرا شریک احساساتش کند. (-)

– همچنانکه مشاهده می شوددرصد پاسخگویان در پاسخ به گویه « اگر یک بار دیگر به زندگی مجردی برگردم، احتمالا با همسر فعلیم ازدواج نکنم » ۹/۶۰ درصد پاسخگویان کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و ۵/۲۸ درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و۶/۱۰ درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گویه « از میزان ابراز عشق ومحبت از سوی همسرم راضی هستم. » ۹/۱۵درصد پاسخگویان کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و ۶/۷۹ درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و۵/۴ درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گویه « گاهی اوقات در باره مسائل جزیی با همسرم جروبحث های زیادی داریم » ۱/۳۸ درصد پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و ۵/۵۴ درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و۴/۷ درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گویه « – هنگام در میان گذاشتن مشکلات با همسرم، معمولا فکر می کنم که او مرا درک نمی کند »۸/۴۹ درصد پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و۶/۴۱ درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و۸/۶ درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گویه « من خیلی خوش شانس هستم به خاطر این که چنین همسری نصیبم شده است.» ۱/۱۵ درصد پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و ۹/۷۵ درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و۹ درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گویه « گاهی اوقات می ترسم نیاز خود را از همسرم درخواست کنم. » ۴/۵۵ درصد پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و۳۶ درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و۷/۸ درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گویه « روابط با همسرم رضایت بخش نیست واحساس میکنم او مرا درک نمی کند »۴/۶۷ درصد پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و ۴/۲۲ درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و۲/۱۰ درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گویه « ای کاش همسرم بیشتر مایل بود مرا شریک احساساتش کند »۲/۴۲ درصد پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و ۸/۴۳ درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و۹/۱۳ درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.

جدول ۴-۳۰توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر رضایت زناشویی

برچسب گذاری شده با: , ,