بررسی همبستگی و روابط رگرسیونی بین صفات مختلف سیب زمینی- قسمت ۲۳
Hands of multi-ethnic team assembling jigsaw puzzle, multiracial group of black and white people joining pieces at desk, successful teamwork concept, help and support in business, close up top view

بررسی همبستگی و روابط رگرسیونی بین صفات مختلف سیب زمینی- قسمت ۲۳

۳۳/۵۶d…h

 

 

 

C.V. صفات

 

 

۷/۳۵

 

 

۳۱/۳۶

 

 

۷۵/۱۲

 

 

*اعداد زیرخطدار و ایتالیک نشانگر تیمارهایی هستند که در صفت مورد نظر بالاترین مقدار را داشتند
*حرف مشترک در هر ستون غیرمعنی دار بودن را نشان میدهد.
۴-۳ – عملکرد کل غده، عملکرد قابلفروش، فرم غده و رنگ گوشت
نتایج تجزیه واریانس در جدول ۴-۵ نشان داد که برای عملکرد غده، عملکرد قابلفروش، فرم غده و رنگ گوشت بین کلونهای مختلف در سطح ۱% اختلاف معنیدار وجود دارد که با نتایج ارسلان (۲۰۰۷)، موسیپور گرجی و همکاران (۱۳۸۷ و ۱۳۸۴)، دهدار (۱۳۸۱)، جم و همکاران (۱۳۸۴)، خان و همکاران (۲۰۱۱)، حسنپناه و همکاران (۲۰۰۹)، صمدیفروشانی و همکاران (۱۳۸۸)، حسنآبادی و همکاران (۱۳۸۲) و موسیپور گرجی و همکاران (۱۳۸۵) مطابقت داشت.
نتایج مقایسه میانگین برای صفت عملکرد کل غده طبق جدول ۴-۶ نشان داد که دامنه تغییرات آن بین ۸۸/۲۹ و ۶۲/۷۲ تن در هکتار بوده است. اکثر کلونهایی که دارای متوسط تعداد غده بیشتری در بوته داشتند عملکرد بالایی نیز داشتند. کلون شماره ۴۸ همانطوریکه ارتفاع بوته، متوسط تعداد غده در بوته و وزن غده بیشتری نسبت به بقیه داشت، عملکرد کل بیشتری نیز نسبت به ارقام شاهد و بقیه کلونها داشت و در گروه A قرار گرفت، کلون شماره ۳۲ همانطوریکه ارتفاع بوته، متوسط تعداد غده در بوته و وزن غده کمتری نسبت به بقیه داشت، عملکرد کل غده کمتری نیز نسبت به ارقام شاهد و بقیه کلونها داشت و در گروه K قرار گرفت. دامنه تغییرات عملکرد کل غده در تحقیقهای انجام شده توسط دهدار (۱۳۸۱) بین ۶۱/۶ و ۶۹/۹ تن در هکتار، پرویزی (۱۳۸۵) بین ۰۷/۱ و ۵/۴ تن در هکتار، موسیپور گرجی و همکاران (۱۳۸۵) بین ۱۶۲/۶ و ۴۳/۳۹ تن در هکتار، فلنجی و احمدیزاده (۲۰۱۱) بین ۷۸/۲۰ و ۱۱/۴۴ تن در هکتار بوده است. شایان ذکر است اختلاف مشاهده شده در نتایج تحقیقات قبلی با نتایج بدست آمده در این تحقیق میتواند بهدلیل شرایط محیطی، زمان کشت (بهاره یا پاییزه) و ژنوتیپ کلونها میباشد.
نتایج مقایسه میانگین برای صفت عملکرد قابلفروش غده طبق جدول ۴-۶ نشان داد که دامنه تغییرات آن بین ۲۶/۲۷ و ۹۸/۶۴ تن در هکتار بوده و کلون شماره ۴۸ همانطوریکه ارتفاع بوته، متوسط تعداد غده در بوته و وزن غده بیشتری نسبت به بقیه داشت، عملکرد قابلفروش بیشتری نیز نسبت به ارقام شاهد و بقیه کلونها داشت و در گروه A قرار گرفت، کلون شماره ۳۲ همانطوریکه ارتفاع بوته، متوسط تعداد غده در بوته و وزن غده کمتری نسبت به بقیه داشت، عملکرد قابلفروش غده کمتری نیز نسبت به ارقام شاهد و بقیه کلونها داشت و در گروه K قرار گرفت. دامنه تغییرات عملکرد قابلفروش غده در تحقیقهای انجام شده توسط موسیپور گرجی و همکاران (۱۳۸۵) بین ۷۴۵/۳ و ۴۸۷/۳۶ تن در هکتار و دهدار و همکاران (۲۰۱۲) بین ۴۱/۲۵ و ۵۳/۴۵ تن در هکتار بوده است. شایان ذکر است اختلاف مشاهده شده در نتایج تحقیقات قبلی با نتایج بدست آمده در این تحقیق میتواند بهدلیل شرایط محیطی، زمان کشت (بهاره یا پاییزه) و ژنوتیپ کلونها میباشد.
نتایج مقایسه میانگین برای صفت فرم غده ( نسبت طول به عرض غده) طبق جدول ۴-۶ نشان داد که دامنه تغییرات آن بین ۰۸/۱ و ۱۱/۲ بوده و عموما کلونها دارای غده های گرد تخممرغی بودند. کلون شماره ۳۲ کشیدهترین کلونها بوده و در گروه A قرار گرفت. غده های کلونهای شماره ۳۲، ۱۶، ۶۱۵، ۵۶، ۶۳ و ۱۰۹ کشیدهتر از غده های رقم شاهد آگریا بود و کلونهای شماره ۵۷، ۱۵، ۲۰۰ و ۲۰۵ غده های گرد و فشردهتری نسبت به آگریا داشتند. کلونهایی که دارای غده های کشیدهتری بودند عموما از عملکرد کل و قابلفروش بالاتری نیز برخوردار بودند.
نتایج مقایسه میانگین برای صفت رنگ گوشت طبق جدول ۴-۶ نشان داد که دامنه تغییرات برای رنگ گوشت بین ۱۶/۵ و ۵/۸ بوده و کلونهای شماره ۳۰۴، ۴۰۳ و ۲۰۵ زردترین رنگ گوشت را بهخود اختصاص دادند و در گروه A قرار گرفتند. کلونهای شماره ۱۰۶، ۳۲، ۶۱۵، ۱۱ رنگ گوشت زردتری نسبت به رقم شاهد آگریا داشتند و کلون شماره ۱۰۸ کمرنگترین رنگ گوشت را بهخود اختصاص داد و در گروه l قرار گرفت. در این تحقیق کلونهایی که رنگ گوشت زردتری داشتند عموما دارای عملکرد کل و قابل فروش بالاتری نیز بودند. رنگ گوشت یک صفت کیفی وابسته به ژنوتیپ میباشد و تاثیر شرایط محیط بر روی آن جزئی میباشد. دامنه تنوع بین ارقام و ژرمپلاسمهای سیبزمینی بستگی به منشا اولیه آنها دارد و ممکن است در تحقیقات مختلف متفاوت باشد برای مثال در تحقیق بهعمل آمده توسط موسیپور گرجی و همکاران (۱۳۸۵) دامنه تنوع بین ۵/۲ و ۸ ذکر گردید.
عملکرد کل و عملکرد قابلفروش غده تحت تاثیر تعداد غده در بوته که از غده های خوراکی، بذری و ریز تشکیل شده و جزء اجزای عملکرد سیبزمینی نیز محسوب میشوند، قرار میگیرد، بهعلت اینکه کلون شماره ۴۸ تعداد غده در بوته بیشتری تولید کرده پس عملکرد کل و قابل فروش آن بالاتر میباشد.
جدول ۴ – ۵ – تجزیه واریانس مربوط به صفات عملکرد غده، عملکرد قابل فروش، فرم غده و رنگ گوشت.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*