بررسی همبستگی و روابط رگرسیونی بین صفات مختلف سیب زمینی- قسمت ۲

بررسی همبستگی و روابط رگرسیونی بین صفات مختلف سیب زمینی- قسمت ۲

آهن

 

 

۴/۰ میلی گرم

 

 

 

ویتامین C

 

 

۹ میلی گرم

 

 

 

ویتامین B1

 

 

۱/۰ میلی گرم

 

 

 

ویتامین B2

 

 

۴/۰ میلی گرم

 

 

 

نیاسین

 

 

۵/۱ میلی گرم

 

 

 

انرژی

 

 

۸۸ کالری

 

 

۱-۳- سطح زیرکشت، میزان تولید و عملکرد سیبزمینی کشور
۱-۳-۱- سطح زیرکشت
سطح برداشت سیبزمینی در سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ حدود ۱۸۶ هزار هکتار برآورد شده که ۸/۹۸ درصد آن آبی و بقیه بهصورت دیم بوده است. استان همدان با ۱۴ درصد اراضی سیبزمینی کشور در مقام نخست قرار دارد. استانهای اردبیل، فارس، زنجان، جنوب کرمان و کردستان به ترتیب با ۱۳ درصد، ۹ درصد، ۹/۸ درصد، ۶/۷ درصد و ۲/۷ درصد مقامهای دوم تا ششم را بهخود اختصاص دادهاند. شش استان مزبور جمعا ۷/۵۹ درصد اراضی سیبزمینی کل کشور را دارا هستند و ۳/۴۰ درصد بقیه در سایر استانها برداشت شده است (بینام، ۱۳۹۲). درصد توزیع سطح زیرکشت سیبزمینی شش استان مزبور نسبت به کل کشور در نمودار ۱-۱ آمده است.

نمودار ۱-۱- توزیع سطح کشت سیبزمینی استانهای مهم تولیدکننده نسبت به کل کشور در سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹
۱-۳-۲- میزان تولید
میزان تولید سیبزمینی در کشور حدود ۶/۵ میلیون تن برآورد شده که ۹۹/۹۹ درصد آن از اراضی آبی حاصل شده است. استان همدان با ۹/۱۸ درصد از تولید سیبزمینی کشور، مقام اول و استانهای اردبیل زنجان، کردستان، فارس و آذربایجانشرقی به ترتیب با ۸/۱۴ درصد، ۲/۹ درصد، ۶۷/۷ درصد، ۶۶/۷ درصد و ۶ درصد در تولید سیبزمینی مقامهای دوم تا ششم را بهخود اختصاص دادهاند. شش استان مزبور جمعا ۳/۶۴ درصد تولید سیبزمینی کشور را بهخود اختصاص دادهاند (بینام، ۱۳۹۲). درصد توزیع میزان تولید سیبزمینی شش استان مزبور نسبت به کل کشور در نمودار ۱-۲ آمده است.

نمودار ۱-۲- توزیع میزان تولید سیبزمینی استانهای مهم تولیدکننده نسبت به کل کشور سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹
۱-۳-۳- عملکرد در هکتار
متوسط عملکرد سیبزمینی آبی در کشور ۲/۳۰۰۶۷ کیلوگرم و سیبزمینی دیم ۸/۹۸۵۸ کیلوگرم در هکتار بوده است بیشترین و کمترین راندمان تولید سیبزمینی آبی در استانهای همدان و گیلان بهترتیب با ۴۰۴۱۲ کیلوگرم و ۴۸۰۰ کیلوگرم در هکتار میباشد. بیشترین و کمترین راندمان تولید سیبزمینی دیم در استانهای اصفهان و مازندران بهترتیب با ۱/۲۲۸۵۷ کیلوگرم و ۹/۸۹۱۶ کیلوگرم در هکتار میباشد.
۱-۴- تولید جهانی سیبزمینی
تولید سیبزمینی در جهان تغییرات عمدهای داشته است. تا اوایل دهه ۱۹۹۰، بیشترین سیبزمینی در اروپا، آمریکای شمالی و اتحاد جماهیر شوروی تولید و مصرف میشد. از آن پس تولید سیبزمینی با تقاضای آن در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین افزایش یافت و تولید آن از حدود ۲۷۰ میلیون تن در اوایل دهه ۱۹۹۰ به بیشتر از ۳۷۴ میلیون تن در سال ۲۰۱۱ رسیده است (فائو، ۲۰۱۱). داده های فائو در شکل۱-۳ نشان میدهد که تولید سیبزمینی در کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته افزایش یافته است. در حال حاضر کشور چین بزرگترین تولید کننده سیبزمینی (۶/۲۳ درصد) و هند دومین تولید کننده سیبزمینی در جهان است که بیش از یک سوم تولید سیبزمینی جهان در این دو کشور تولید میشود (فائو، ۲۰۱۱). برترین کشورهای تولید کننده سیبزمینی در جهان در جدول ۱-۲ آمده است.

کشورهای توسعه یافته
کشورهای در حال توسعه
جهان
شکل ۱-۳ ، روند تولید سیبزمینی در کشورهای جهان طی سالهای ۲۰۰۷-۱۹۹۱ ( فائو، ۲۰۰۸ )
جدول ۱-۲، برترین کشورهای تولید کننده سیبزمینی در جهان (فائو، ۲۰۱۱).

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*