پایان نامه ارشد: بـررسی سبـک پوشش زنـان و عـوامل موثر بر آن در شـهر مشهد

بخش اعظمی از مطالعات بدن مربوط به متعلقات بدن است.در میان متعلقات بدن ،پوشش از مهم ترین آن هاست.بخش مهمی از مطالعات بدن در قالب مطالعات پوشش انجام شده است.البته از زاویه دیگرنیز با مصرف و سبک زندگی عجین شده است و می توان پوشش را در قالب  این مفاهیم مطالعه کرد.مفهوم سبک پوشش در ایران مفهومی نسبتا جدید می باشد. البته در دهه های گذشته تحقیقاتی در زمینه حجاب صورت گرفته است که فقط مورد فقهی آن مورد توجه بوده است.تحقیقاتی که در خارج از کشور نیز انجام شده است به پوشش فارغ از معنای حجاب و فقط به  معنای لباس نگریسته  شده است و بیشتر به امر زیباشناختی وتناسب اندام و رضایت از بدن  توجه کرده است.در این فصل از تحقیق به مرور اجمالی تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور  در مورد موضوع تحقیق پرداخته خواهد شد. منابع مورد بررسی به ترتیب نزدیکی با موضوع قرار گرفته است.  به منظور بهره برداری از نتایج و یافته های این تحقیقات به آنها اشاره می شود.

خرید و دانلود فایل (متن کامل پایان نامه ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

بـررسی سبـک پوشش زنـان و عـوامل موثر بر آن در شـهر مشهد 

2-1-1  در ابتدا به تحقیقاتی که متغیر وابسته آن پوشش و حجاب  می باشد اشاره می شود.

مجمع(1387) به بررسی الگوهای پوشش جوانان و کارکردهای آن در دو بعد سبک زندگی و مقاومت پرداخته است. هدف ازاین طرح،شناخت ابعاد و مولفه های شکل دهنده الگوهای پوشش همنوا و ناهمنوا با هنجارهای رسمی و تاثیر هر یک از کارکردهای مذهبی و مدرن در شکل گیری آن است.روش این تحقیق به صورت کیفی (مصاحبه)و جامعه آماری آن دانشجویان دختر دانشگاه تهران می باشند.نتایج نشان داد که سبک های زندگی(بر اساس نوع فراغت و مصرف کالا) در شکل گیری انواع الگوهای پوشش موثرند.مسئله اساسی دیگری که از نتایج حاصل شد،کارکرد الگوی پوشش ناهمنوا بود.در این الگو نوعی مقاومت با نظام هنجاری مسلط وجود دارد و زمانی الگوی پوشش معنای مقاومت به خود می گیرد که مراجع رسمی بر این پدیده نظارت و برخورد الزام آور داشته باشد.

حمیدی و فرجی(1387)در تحقیقی با عنوان” بررسی فرهنگ پوشش و حجاب در زندگی روزمره ی زنان قم” به بررسی نگرش زنان به انواع پوششهای رایج در این شهر پرداختند.در مبحث نظری ابتدا پوشش به مثابه‌ی امری دینی یعنی حجاب مد نظر قرار گرفته است. از این منظر نگرش زنان به حجاب از چهار بعد که سه بعد آن نگرشی و یک بعد آن رفتاری است ، بررسی گردیده است. در مرحله‌ی بعد پوشش از منظر جامعه‌شناختی بررسی شده است. در این راستا ابتدا نگرش به ترکیب‌ها، حالت‌ها ورنگ‌های پوشش‌های موجود و سپس نگرش به پوشش در پنج بعد تمایزیابی، هویت‌یابی، آراستگی ظاهری، پوشش راحت و پوشش رسمی مورد نظر واقع شده است. روش تحقیق پیمایش با ابزار پرسشنامه می باشد.جامعه‌ی آماری، زنان 15 ساله و بیشتر در شهرستان قم است که حدود 600 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. شیوه‌ی نمونه‌گیری خوشه‌‌ای چند مرحله‌ای متناسب با حجم استفاده شده است. نتایج طرح نشان می‌دهد که 2/92 درصد از زنان قمی اعتقاد به حجاب داشته‌اند. 91 درصد از آن‌ها با احکام حجاب موافقند. 7/88 درصد در بعد رفتار حجاب معتقد بودند که اکثر اوقات حجاب خود را رعایت می‌کنند. 6/80 درصد موافق پیامدهای مثبت حجاب هستند.

حمیدی و فرجی(1386) در پژوهشی با عنوان” سبک زندگی و پوشش زنان در تهران “به بررسی سبک های زندگی متفاوتی که در پوشش زنان در تهران به چشم می خورد؛ پرداخته است.برای این منظور به توصیف نوع پوشش زنان در محیط های اجتماعی گوناگون و تاثیر  برخی از مؤلفه های  زندگی آنان، نظیر میزان و انواع سرمایه های اقتصادی و فرهنگی پرداخته است.روش این تحقیق به صورت مصاحبه کیفی و از نوع شبه ساختاریافته می باشد. نمونه گیری به روش گلوله برفی است و با 40 نفر از زنان ساکن تهران که از اقشار و پایگاههای اقتصادی مختلفی بودند، مصاحبه شد.حاصل این مصاحبه ها رسیدن به تیپولوژی شیوه های مختلف پوشش است. نتایج حاصل از تحقیق دو نوع سبک زندگی را بیان می کند که یکی مبتنی بر خلق هویت و دیگری مبتنی بر تمایز است.دسته اول را کسانی تشکیل می دهند که درباره ابعاد متنوعی از لباس و پوشش خود دست به باز اندیشی می زنند. و دسته دوم در بردارنده نگرش ها و عقایدی است که فرد با قبول آنها بیشتر می کوشد تا با انتخاب لباس خود را از دیگران متمایز کند.طبق این تحقیق زنانی که در این نوع از سبک زندگی قرار می گیرند. از سرمایه های اقتصادی بیشتری بهره می برند.

بهار و زارع(1388) به بررسی “صورت های گوناگون مد (لباس و نحوه پوشش دختران جوان) در شهر تهران” پرداخته است.این طرح  به دو سئوال محوری یعنی چگونگی صور گوناگون مد در ایران و عوامل موثر در نشر و گسترش انواع مد پاسخ گفته است.این پژوهش مطالعه موردی و جامعه  مورد بررسی مراکز خرید مرتبط با پدیده مد است که ضمن ثبت و طبقه بندی صور گوناگون مد در این مکان ها در قالب پرسشنامه به مصاحبه با افراد می پردازد.طبقه بندی از انواع، نحوه پوشش لباس و مو از بسیار ساده تا آخرین مدهای روز انجام می شود و در این زمینه سه عامل مصرف کنندگان مد ،توزیع کنندگان و جامعه ، به عنوان عوامل موثر بر پدیده ی مد سنجیده شده است. تبیین پدیده مُد به لحاظ فرهنگی و اجتماعی بر اساس تئوری زیمل و تکیه بر برداشت عام او از مفهوم مدرنیته صورت پذیرفت.نتایج پژوهش نشان داد ضمن این که پدیده ی مُد متاثر از جامعه جهانی است ، توزیع کنندگان نیز به نحوی در نشر و گسترش آن تاثیر دارند. اما کنشگران اصلی در این حوزه مصرف کنندگان هستند که ضمن پذیرش آن تصرفاتی در نحوه کاربری و معنایی آن به عمل آورند.

قاضی شعرباف (1387) با تحقیقی به بررسی” نقش مدرنیته بر تحولات پوشش و حجاب بانوان در جامعه ایران  در دوره های قبل از پهلوی،پهلوی و انقلاب اسلامی” پرداخته است.در این تحقیق دو فرضیه مطرح شده است. اول اینکه مدرنیته با مطرح کردن مسایلی چون حقوق شهروندی ،آزادی و برابری؛ نوع پوشش و حجاب بانوان را در جامعه ایران تحت تاثیر قرار داده است.ثانیا برخی از تبعات منفی مدرنیته مثل از خود بیگانگی و بی هنجاری  در مقاطعی  نوع پوشش و حجاب بانوان در ایران را تحت تاثیر خود قرار داده است و در نهایت به دلیل ماهیت و نوع انقلاب در ایران عامل مدرنیته و نقش آن در تحولات پوشش و حجاب بانوان با دو مقطع قبل و بعد از پهلوی متفاوت بوده است. برای اثبات فرضیات این تحقیق از دو روش مطالعه اسنادی و پرسشنامه استفاده شد.در روش اسنادی سه دوره قبل از پهلوی،دوره پهلوی وانقلاب اسلامی و تأثیر مدرنیته در هر یک از این دوران  بررسی و مقایسه شده است .در تحلیل داده های  پرسشنامه ها محقق به این نتایج دست یافته است.بین مدرنیته که بیان کننده مسایلی چون حقوق شهروندی ،آزادی و برابری و حقوق یکسان و برخی از تبعات منفی مدرنیته  و نوع پوشش و حجاب بانوان در جامعه ایران رابطه نسبتا قوی وجود دارد.وهمچنین بین ماهیت و نوع حکومت در ایران و مدرنیته که یکی از عوامل پوشش و حجاب بانوان است رابطه بسیار قوی وجود دارد.

فرخ نژاد(1385) در طرحی پژوهشی برای آگاهی از« نگرش دانشجویان دانشگاه های شهر اراک نسبت به مسئله حجاب و عملکرد و میزان موفقیت صدا و سیما در گسترش و نهادینه کردن فرهنگ حجاب» در جامعه دست به انجام طرح پژوهشی می زند که جامعه آماری آن در این طرح ،‌ تمام دانشجویان دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی شهر اراک می‌باشد. حجم نمونه این تحقیق برابر با 386 نفر می‌باشد. روش تحقیق به کار گرفته شده پیمایش و گردآوری اطلاعات نیز از طریق پرسشنامه صورت پذیرفته است.یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که میزان درآمد و وضع ظاهری دانشجویان رابطه معناداری با نگرش دانشجویان نسبت به مسئله حجاب دارد و دانشجویان کم درآمد نسبت به دانشجویان پردرآمد نگرش مثبت‌تری به حجاب دارند. همچنین دانشجویان زن و مرد دارای پوشش اسلامی نسبت به دانشجویان زن و مرد دارای پوشش نامناسب،‌نگرش مثبت‌تری به حجاب و پوشش دارند.دانشجویان پردرآمد، موفقیت صدا و سیما در نهادینه کردن و گسترش فرهنگ حجاب در جامعه را بیشتر از دانشجویان کم  درآمد ارزیابی کرده‌اند. دانشجویان دارای ظاهر غیر متعارف بیشتر از دانشجویان دارای ظاهر اسلامی و معمولی  و دانشجویان دارای ظاهر اسلامی و معمولی بیشتر از دانشجویان دارای ظاهر غیر متعارف « فرهنگ سازی مسئله حجاب در فیلم‌ها و سریال‌ها » را به عنوان بهترین شیوه برنامه سازی در جهت گسترش و تعمیق فرهنگ حجاب اسلامی از سوی صدا و سیما در جامعه دانسته‌اند. همچنین دانشجویان دارای ظاهر اسلامی بیشتر از دیگران «توجه بیش از بیش به مقوله حجاب » و دانشجویان دارای ظاهر غیر متعارف و معمولی بیشتر از دانشجویان دارای ظاهر اسلامی‌،«الگوسازی و معرفی الگوهای موفق با حجاب در گذشته و حال»را بهترین راهکار عملی صدا و سیما در جهت گسترش و تعمیق فرهنگ حجاب در جامعه دانسته‌اند.

 

Author: مدیر سایت