تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی – پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

تکه ای از متن پایان نامه :

  

اثرات آنها را بر رشد کسب و کار مورد مطالعه قرار داده اند، همچنین آلتیندگ و زهیر در سال 2012 تاثیر ابعاد گرایشات استراتژیک را بر عملکرد کسب و کارهای خانوادگی در ترکیه مطالعه کرده اند.

مدل مورد بهره گیری در این پژوهش به هدف تبیین و ایجاد درک مناسب تر از روابط میان گرایشات ارزشی و استراتژیک با رشد کسب و کار طراحی شده می باشد. متغییر های گرایش ارزشی و گرایش استراتژیک، مستقل، متغییر رسمی سازی، مداخله گر، و رشد کسب و کار در این مدل متغییر وابسته می باشد. در شکل 2-2 مدل مفهومی پژوهش به صورت شماتیک ارائه شده می باشد.

مدل به کار گرفته شده در این پژوهش ترکیبی از مدل (پترسون و دیستلبرگ) و مدل لاکانن و همکاران می باشد. متغییر های گرایشات ارزشی (الویت با خانواده، الویت با کسب و کار)، رسمی سازی و رشد کسب و کار از مدل پترسون و دیستلبرگ (2011) و متغییر های گرایش استراتژیک و مجددا رشد کسب و کار از مدل لاکانن و دیگران (2011) گرفته شده اند که برای گرایش استراتژیک 6 بعد گرایش به بازار، گرایش به ارتباط با مشتری، گرایش به برند، گرایش کارآفرینانه، گرایش به نوآوری و گرایش به یادگیری را در نظر گرفته می باشد.

جدول 3-2 پشتوانه ی متغیرهای تشکیل دهنده مدل و فرضیات موجود را نشان می دهد.

دلیل انتخاب این مدل شناسایی شاخص های مختلف گرایشات ارزشی کسب و کار های خانوادگی و به تبع آن رسمی سازی کسب و کارهای خانوادگی بر رشد کسب و کارهای خانوادگی و از طرفی مطالعه تاثیر ابعاد گرایشات استراتژیک بر رشد این کسب و کارها از دیدگاه مدیران کسب و کارهای خانوادگی حوزه پوشاک ورزشی می باشد.

 

تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی

Author: new1 new1