تاثیر بازاریابی رابطه¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان – دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

افزایش الزام وفاداری و کاهش تغییر تمایل به آن و افزایش فعالیتهای حمایتی دهان به دهان ارتباط معناداری هست. همچنین بین افزایش الزام تعهد به مارک و کاهش تغییر تمایل به ان ارتباط معناداری هست. نتایج پژوهش همچنین حاکی از این می باشد که بین رضایت مشتری و الزام وفاداری و کاهش تغییرتمایل به مارک دیگر ارتباط معناداری وجود ندارد و این در حالی می باشد که بین رضایت مشتری و افزایش فعالیتهای پیشنهادی طرفداری کننده ارتباط معناداری هست. همچنین طبق نتایج پژوهش بین میزان اعتبار مارک تجاری و رضایت مشتریان و الزام وفاداری ارتباط معنا داری وجود ندارد اما بین میزان اعتبار مارک تجاری و الزام دوام ارتباط معناداری هست .

13- تحقیقی تحت عنوان “بررسی ارتباط بین اعتبار نام تجاری و وفاداری مشتری(مطالعه موردی: بانک پارسیان)”توسط محمد حقیقی، هاشم آقازاده و امیر موسویان در سال 1388 انجام گرفت. در این تحقیق کوشش شده می باشد تا به بررسی ارتباط بین اعتبار نام تجاری با وفاداری مشتری در بانک پارسیان پرداخته گردد. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن می باشد که اعتبار نام تجاری با تعهد وفاداری ارتباط دارد اما با رضایت مشتری و تعهد مستمر ارتباط معنی داری ندارد. تعهد وفاداری نیز با تمایل مشتری به تغییر نام تجاری و نیات توصیه دهان به دهان در ارتباط می باشد. همچنبن نتایج نشان می دهد که رضایت مشتری با تعهد وفاداری، تمایل مشتری به تغییر نام تجاری و فعالیتهای حمایتی توصیه دهان به دهان ارتباط دارد. همچنین طبق نتایج پژوهش تعهد مستمر با تمایل مشتری به تغییر نام تجاری ارتباط معنی داری ندارد.

14- تحقیقی تحت عنوان” مطالعه تاثیر اعتبار اعتبار برند بر وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری” توسط کامبیزحیدرزاده و همکاران  در سال 1390 انجام شده می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دادکه اعتبار برند بر وفاداری و رضایت مشتری تاثیر مستقیم دارد. پس مدیران برند خدماتی بایستی تأثیر کلیدی اعتبار برند را در مدیریت مشتریان فعلی بازشناسند. اعتبار برند، قابلیت اعتماد و اختصار و جمع بندی فصل

در این فصل به مرور ادبیات پژوهش پرداخته گردید. باتوجه به اینکه بازاریابیخدمات بانکی رکن اصلی اقتصاد در جوامع امروز می باشد و بانک‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین سازمان‌های خدماتی، هدایت و پشتیبانی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی جامعه را بر عهده دارند. در این عرصه بانکها و موسسات مالی بیش از دیگران نیازمند در نظر داشتن این موضوع هستند زیرا که وفاداری مشتریان پشتوانه اصلی بقای آنها در کسب و کار می باشد. از این رو در پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر بازاریابی ارتباط مند بر وفاداری مشتریان با متغیرهای موجود پرداخته شده می باشد.

 

 

تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر بازاریابی ارتباط مند بر افزایش وفاداری مشتریان

Author: new1 new1