تاثیر بازاریابی رابطه¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان – پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

3-1 مقدمه

روش تحقیق را می توان به عنوان مجموعه ای از قوائد، ابزارها، راه های معتبر و نظام یافته برای مطالعه واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل معضلات دانست. اتخاذ روش تحقیق علمی تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی می باشد. (خاکی،1389،ص 201)دستیابی به اهداف علم یا شناخت علمی میسّر نخواهد گردید ؛ مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد . پژوهشگر بایستی توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهای پژوهش به شدت تحت تأثیر روشی می باشد که برای پژوهش خود برگزیده می باشد[1] .

مباحث مطرح شده در این فصل عبارتند از توصیف آزمودنی های تحقیق، نمونه گیری و برآورد حجم نمونه، روش تحقیق، روش جمع آوری داده ها، ابزارهای جمع آوری داده ها و معرفی پرسشنامه، اعتبار و پایایی ابزار پرسشنامه و بالاخره معرفی تکنیک های آماری جهت تجزیه و تحلیل داده ها.

3-2 توصیف آزمودنی های تحقیق (جامعه و نمونه آماری)

جامعه آماری عبارت می باشد از مجموعه ای از افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. (مقیمی،1385، ص 294). نمونه بخشی از جامعه می باشد که معرف آن می باشد. به عبارت دیگر نمونه عبارت می باشد از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد. (آذر، مومنی،1387، ص 182) و نمونه گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حوادث، اشیا از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه.(دلاور ،1381،ص 120)

جامعه آماری در این تحقیق کلیه مشتریان شعب بانک ملی در سطح شهر رشت در تابستان 1392 می باشد که طی این مدت تعداد مشتریان این شعب بیش از 1000000 نفر گزارش شده می باشد. پس با در نظر داشتن بزرگ بودن حجم جامعه پژوهش ،روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس می باشد.

[1] . خاکی ، 1383 ، 155 .

 

 

تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر بازاریابی ارتباط مند بر افزایش وفاداری مشتریان

Author: new1 new1