تاثیر بازاریابی رابطه¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان – دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

3-8-1روایی:

مقصود از روایی آن می باشد که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای آن طراحی شده می باشد را اندازه گیری کند یا خیر؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد. (خاکی، 1388،244)

برای اطمینان از این که پرسشنامه این تحقیق از روایی بالایی برخوردار می باشد،پرسشنامه اولیه در اختیار اساتید راهنما و مشاور و سایر اساتید متخصص در این زمینه قرار گرفته و پس از رفع نواقص و انجام اصلاحات لازم مورد تایید قرار گرفت.

3-8-2پایایی:

مقصود از پایایی آن می باشد که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام «ضریب پایایی» بهره گیری می کنیم و اندازه آن معمولاً بین صفر تا یک تغییر می کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل می باشد.(خاکی،1388،ص 245)

برای محاسبه قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری شیوه های مختلفی به کار برده می گردد که عبارتند از اجرای دوباره (روش بازآزمایی)، روش موازی(همتا)، روش تصنیف(2 نیمه کردن)، روش کوردریچاردسون و آلفای کرونباخ. که در این تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ بهره گیری شده می باشد. آلفای کرونباخ یک ضریب اعتبار می باشد که میزان همبستگی یک مجموعه را با هم منعکس می کند. آلفای کرونباخ برحسب میانگین همبستگی داخلی میان پرسش هایی که یک مفهوم را می سنجد، محاسبه می گردد، هر قدر آلفای کرونباخ به عدد یک نزدیک باشد سوالات پایاترند و اعتبار سازگاری درونی بیشتر می باشد.

برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ آغاز باید واریانس نمره های سوال های پرسش نامه و واریانس کل را محاسبه نمود و  سپس با بهره گیری از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود.(ظهوری، 1387،143)

ضریب آلفای کرونباخ متغیر تعّهد بانک برابر 978/0 می باشد.

جدول 3-4:ضریب آلفای کرونباخ متغیرتعهّد

Reliability

 

 

تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر بازاریابی ارتباط مند بر افزایش وفاداری مشتریان

Author: new1 new1