تاثیر بازاریابی رابطه¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان – دانلود

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 معیارهای مختلف از قبیل میزان خرید ، نوع سلائق و علاقه ها ، سبک زندگی و …. پرداخته و با تحلیل این اطلاعات مشتریان وفادار و سودآور برای سازمان را مشخص کرده و به برقراری ارتباط و بازاریابی ارتباط مند متناسب با مشتریان هدف پرداخته و در نهایت نتایج بخش دوم :پیشینه تحقیق

پیشینه داخلی

  • در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران آقای جواد عباسی در پایان نامه خود تحت عنوان ” بررسی تأثیر و جایگاه عوامل موُثر بازاریابی ارتباط مند بر رضایت مشتریان کلیدی بانک ملّت استان تهران ” تاثیر چهار عامل از بازاریابی ارتباط مند مانند: فعالیت های اجتماعی، فعالیت های فروش، مبادله اطلاعات و نظارت بر ارتباط را بر رضایت مشتریان کلیدی بانک ملّت ، با بهره گیری از آزمون (t-test) در سطح معنی داری 05/0=α مورد آزمون قرار می دهد. در پایان نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که هر چهار عامل فوق بر رضایت مشتریان موثر می باشد.
  • توسط آقایان رنجبران و براری در سال1388 تحقیقی با عنوان “تاثیر بنیان های بازاریابی ارتباط مند بر وفاداری مشتریان :مقایسه ی بانک دولتی و خصوصی” انجام گردید که در آن متغیّرهای مستقل عبارتند از اعتماد،تعهّد، ارتباطات،مدیریت تعارض و متغیّر وابسته وفاداری ذکر گردیده می باشد.در روش تحقیق از همبستگی (تحلیل رگرسیون) بهره گیری شده و نتایج تحقیق حاکی از تاثیر مثبت و معنادار متغّیر های مستقل بر وابسته در بانک دولتی می باشد،همچنین در بانک خصوصی بجز متغیّر ارتباطات بقیه تاثیر مثبت دارند.

در دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا خانم معصومه سفانیان در پایان نامه خود با عنوان “شناسایی موانع و محدودیت های اجرای بازاریابی ارتباط مند در شرکت های بیمه دولتی در ایران”، به شناسایی موانع و محدودیت های اجرای بازاریابی ارتباط مند در شرکت های بیمه دولتی در ایران می پردازد. محقق ضمن مرور گسترده ای در منابع ثانویه و مصاحبه با افراد باتجربه در صنعت بیمه موانع را شناسایی نموده و پرسشنامه ای شامل 47 متغیر را بین 380 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت ها پخش نمود. تحلیل عاملی متغیرهای مزبور موجب تقلیل آن ها به 12 عامل اصلی، که 5/64 درصد از کل واریانس متغیرها را توجیه می نمود گردید. در این تحقیق ضمن مقاله ای تحت عنوان “بازاریابی ارتباط مند” به نگارش غلامرضا سالاری در مجله تدبیر به چاپ 

 

 

تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر بازاریابی ارتباط مند بر افزایش وفاداری مشتریان

Author: new1 new1