تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران – پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

اختصار و نتیجه گیری

در این فصل پس از اظهار آماره توصیفی متغیرها، نسبت به محاسبه متغیرها، انجام آزمون های آماری و اقتصادسنجی نسبت به سنجش هر چهار فرضیه پژوهش اقدام شده می باشد. طبق آزمون های انجام شده در این فصل، وجود تفاوت معنی دار بین سود هر سهم، نسبت اهرم مالی و نسبت Q توبین را می توان پذیرفت، از سوی دیگر ارتباط معنی داری بین نسبت اهرم مالی و نسبت Q توبین و ارزش بازار سهام موجود می باشد. مجموع این روابط با ارایه جداول مربوط به نتایج حاصل از اجرای هر یک از فرضیات و نتیجه گیری در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش هر یک از فرضیات در طول فصل تشریح گردیده می باشد. در یک جمع بندی از نتایج حاصل از اجرای آزمون فرضیات می توان نتیجه گرفت که بجز فرضیه اول کلیه فرضیات پژوهش مورد پذیرش قرار می گیرد.

 

فرضیه فرعی (4-3): تفاوت معنی داری بین نسبت  Q توبین در صنایع مختلف هست.

 

با در نظر داشتن نتایج آزمون مشاهده می گردد که تمامی فرضیه های فرعی فوق تایید می شوند.

 

5-3 بحث و نتیجه گیری

نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان دهنده این می باشد که از بین متغیرهای مستقل، اهرم مالی و کیوتوبین ارتباط معنا داری با قیمت سهام دارند، این مساله بدین معناست که بهره گیری از این متغیرها جهت پیش بینی قیمت سهام می تواند مفید باشد. با مطالعه نتایج پژوهش مشخص گردید که ارتباط بعضی از متغیرها با روابط تئوری ارائه شده و تحقیقات پیشین متفاوت می باشد که این تفاوت ممکن می باشد به علت عدم کارایی بازار اوراق بهادار تهران و همچنین شرایط ویژه اقتصادی کشور در سال های اخیر باشد. به عنوان نمونه در تحقیقی که توسط صالح نژاد و غیور در سال 1389 انجام گرفت مشخص گردید که نسبت های بدهی تاثیری بر قیمت سهام ندارند، در حالی که ننتایج بدست آمده پژوهش حاضر نشان دهنده وجود ارتباط معنی دار بین اهرم مالی و قیمت سهام که در این مورد نیز عواملی نظیر تفاوت در زمان پژوهش، نمونه آماری و همچنین عدم تفکیک شرکت ها در صنایع جداگانه می تواند دلیل تفاوت در نتایج بدست آمده باشد. در مورد سایر متغیرها نتایج پژوهش هم سو با نتایج بدست آمده پژوهش های پیشین می باشد.برای مثال هاشمی و بهزاد فر در سال 1390به این نتیجه رسیدند که سود هر سهم در سطح اطمینان 95./ .  در تبیین قیمت شرکت های نمونه موثر می باشد و یا در پژوهش انجام شده توسط چن و ژانگ در سال 2007 ،نتایج حاکی از ان بود که بین کیو توبین و قیمت سهام ارتباط معنا داری هست.

 

5-4 پیشنهادها بر مبنای نتایج پژوهش

با در نظر گرفتن نتایج حاصل از انجام پژوهش  و با در نظر داشتن اینکه مساله قیمت سهام برای سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار  دارای اهمیت ویژه می باشد، پیشنهادهایی به توضیح زیر ارائه می گردد:

 

 

 

تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

Author: new1 new1