تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران – پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

-3-1- پژوهش­های داخلی

 

 

جدول 2-1: اختصار تحقیقات داخلی

سال نام محققان عنوان پژوهش روش کار نتایج و یافته‌ها
1373 قبادپور ساختار مالی و تاثیر آن بر روی قیمت سهام به مطالعه ارتباط بین  ساختار مالی و قیمت سهام در بازار بورس تهران پرداختند اطلاعات استخراج شده از شرکت های منتخب نشان می دهد که ساختار مالی در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران همبستگی مستقیمی با ارزش سهام و سود شرکت ها ندارد.
1375 غضنفری مجرد تاثیر عوامل مالی و غیر مالی بر قیمت سهام به مطالعه ارتباط بین سود نقدی و قیمت سهام در بازار بورس تهران پرداختند. پژوهش مبین نتایج زیر می باشد: 1- عدم وجود خط مشی مشخص در ارتباط با تقسیم 2- عدم توجه حسابداران به سود نقدی 3- عدم وجود سرمایه گذاری های بلند مدت 4- بورس بازی توسط افراد حرفه ای 5- اشکال اساسی در تعیین قیمت پایه سهام
1381 مردگی قشمی ارتباط بین متغیرهای قیمت سهام و نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دوره زمانی از 1374 تا1379 و تعداد شرکت های مطالعه شده تعداد 50 شرکت بوده و برای آزمون فرضیات از روش داده های سری زمانی  و داده های مقطعی بهره گیری گردید.آزمون فرضیه ها در دوسطح کل شرکت ها و هر صنعت به تفکیک انجام گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین تغییرات قیمت با تغییرات نسبت های مالی ارتباط ای معنادار هست. فرضیه استقلال صنایع نیز تایید گردید و نشان داده گردید که نسبت های مختلف در سطح صنایع مختلف رفتارهای متفاوتی از نظر ارتباط با تغییرات نسبت های مالی نشان می دهند.
1387 پورحیدری مطالعه میزان ارتباط سود و ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بازده سهام شرکت طی سالهای 1383-1375 مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر آن بود که نخست; بخش قابل توجهی از تغییرات ارزش بازار شرکت به وسیله ی سود تبیین می گردد، دوم; عمده قدرت توضیح دهندگی مجموع سود وارزش دفتری مربوط به سود می باشد و سوم; ارزش دفتری شرکت در مقایسه با سود هر سهم از قدرت توضیح  دهندگی مناسبی برخوردار نیست.
1389 پورحیدری مطالعه عوامل تعیین کننده تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران مدل بازده مطالعه مبتنی بر مدل های چن و ژانگ می باشد و متغیرهای مورد مطالعه شامل بازده سود، درصد سرمایه گذارای مالکان، تغییرات در سودآوری، تغییرات در فرصت های رشد و تغییرات در نرخ تنزیل در سالهای 1378 تا 1387 بوده می باشد. بر طبق مدل های این پژوهش بازده سهام وابسته به بازده سود، سرمایه گذاری مالکان، تغییر در سودآوری، تغییر در فرصت های رشد، و نرخ تنزیل می باشد.
1389 صالح نژاد و غیور تاثیر نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از اطلاعات مالی 97 شرکت از مجموعه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1378 تا 1383 به صورت مقطعی بهره گیری شده، فرضیه های پژوهش از الگوهای رگرسیون چند متغیره و مدل متغیرهای تاخیری در دو سطح کلی و تفکیکی شرکت ها در صنایع مختلف آزمون شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که در سطح کل شرکت ها، نسبت های ROA,ROE بر قیمت سهام موثر می باشد، اما اهرم مالی تاثیر معناداری ندارد.
1389 میری و ابراهیمی مطالعه روابط بین نسبت های مالی و قیمت سهام در صنایع کانی های غیر فلزی روابط خطی و غیر خطی بین نسبت های مالی و قیمت سهام در صنایع کانی های غیر فبزی بازار بورس تهران برای سال های 1382 تا 1386 مطالعه نمودند. نتایج پژوهش بیانگر وجود ارتباط خطی و غیر خطی بین نسبت های مالی و قینت سهام می باشد و مدل های بدون عرض از مبدا توانایی بیشتری برای توضیح قیمت سهام دارند.
1390 هاشمی و بهزاد فر ارزیابی ارتباط محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و نسبت های مالی منتخب با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محققان در این پژوهش به مطالعه ارزیابی ارتباط اجزای اقلام تعهدی و نسبت های مالی منتخب با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر مربوط بودن سود هر سهم، نسبت های سرمایه در گردش به دارایی، بازده دارایی، سود خالص به فروش و گردش دارایی در سطح اطمینان %95 در تبیین قیمت سهام شرکت های نمونه می باشد. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که اجزای اقلام تعهدی در این زمینه از لحاظ آماری معنی دار نیستند.
1391 رضایی تاثیر اطلاعاتی سود بر قیمت و بازده دوره نگهداری سهام ر این تحقیق تاثیر متغیرهای اطلاعاتی سود بر عملکرد 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1383 لغایت 1388 بررسی گردید. روش تحقیق مورد بهره گیری همبستگی می‌ باشد. نتایج نشان می دهد محتوای اطلاعاتی سود بر قیمت سهام، بازده، بازده غیرعادی و بازده غیرعادی انباشته شده دوره نگهداری سهام تاثیر مستقیم و معنادار دارد. یعنی قیمت و بازده سهام تحت تاثیر سود قرار می گیرند.
1392 سجادی و دیگران ارتباط بین اجزای نقدی و تعهدی سود با قیمت سهام در این پژوهش داده ‌ها به صورت سالانه برای دوره زمانی 1384 تا 1387 و با بهره گیری از آزمون داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ‌اند. نتایج آزمون اول نشان داد، بین اجزای نقدی سود و قیمت سهام ارتباط مثبت و معنی داری هست و میزان افزایش قیمت سهام در شرکت‌ هایی که از اجزای نقدی سود بالاتری نسبت به سایر شرکت ها برخوردارند، بیشتر می باشد. نتایج فرضیه دوم نیز نشان داد، بین اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیر اختیاری با قیمت سهام ارتباط مثبت و معنی داری هست.
 

 

 

تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

Author: new1 new1