تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران – دانلود

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

(جدول 4-18) نتایج آزمون LSD  فرضیه فرعی (2-4) برای دوره 1390-1386

سطح معنی داری خطای معیار تفاوت میانگین گروه J گروه I
0.002 0.02371 0.0753 مواد دارویی قطعات خودرو
0.000 0.02336 0.1259 سیمان و گچ  
0.002 0.02371 0.0753- قطعات خودرو مواد دارویی
0.036 0.02402 0.05056 سیمان و گچ  
 
0.000 0.2336 0.12595- قطعات خودرو گچ و سیمان
0.036 0.02402 0.05056- مواد دارویی  
 

همانطور که از نتایج جدول مشخص شده می باشد ادعای وجود تفاوت معنی دار بین نسبت Q توبین را در صنایع مختلف، می توان پذیرفت. برای مقایسه بین گروه های مختلف (صنایع مختلف) همانند فرضیات فرعی (4-1) و (4-2) از آزمون های پس از تجربه بهره گیری می گردد. آزمون مورد بهره گیری در این قسمت نیز آزمون LSD  می باشد. نتایج آزمون بشرح جدول زیر می باشد:

 

(جدول 4-20) نتایج آزمون LSD  فرضیه فرعی (3-4) برای دوره 1390-1386

سطح معنی داری خطای معیار تفاوت میانگین گروه J گروه I
0.000 0.0881 0.78794- مواد دارویی قطعات خودرو
0.000 0.08731 0.49703- سیمان و گچ  
0.000 0.0881 0.78794 قطعات خودرو مواد دارویی
0.001 0.0895 0.29091 سیمان و گچ  
 
0.000 0.08731 0.49703 قطعات خودرو گچ و سیمان
0.001 0.08952 0.29091- مواد دارویی  
 

 

مقایسه تعقیبی از طریق آزمون LSD نشان می دهد که در نسبت Q توبین بین صنایع مختلف (به صورت زوجی) نیز تفاوت معنی داری هست.

 

 

 

تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

Author: new1 new1