تحقیق رایگان با موضوع ، لاگرانژ، یعنی.، ۲-۴-۲-۲-۱-

دانلود پایان نامه

معادله (۳-۱۰ )، ضریب لاگرانژ۱ نامیده می شود که با کمک تئوری حساب تغییرات۲ بدست می آید، نیز به عنوان یک متغیر محدود۳ در نظر گرفته می شود، یعنی.

۲-۴-۲-۲-۱- روش محاسبه ضریب لاگرانژ
با یک مثال روش تعیین ضریب لاگرانژ توضیح داده می شود. مسئله معادله دیفرانسیلی معمولی زیر را در نظر بگیرید[۱۲]:
(۲-۴۹)

پاسخی بگذارید