تحقیق رایگان با موضوع ، (۳-۱۹)، استاندارد،، می‌شود:

دانلود پایان نامه

فرض شود که باشد، آنگاه جواب معادله حاکم برای پتانسیل سرعت به صورت زیر خواهد بود[۱]:
(۳-۱۶)

که در آن پاسخ فرکانس مختلط به حرکت زمین در راستای محور x می‌باشد. از روشهای استاندارد، جواب فوق به صورت زیر حاصل می‌شود:

(۳-۱۷)

که در آن:
(۳-۱۸)

و پاسخ فشار هیدرودینامیک به صورت زیر خواهد بود:
(۳-۱۹)

(۳-۲۰)

پاسخی بگذارید