تحقیق رایگان با موضوع )؛، تراکم‌پذیر، نمی‌شود، وسترگارد

دانلود پایان نامه

ضریب زلزله، g شتاب ثقل زمین و پریود تحریک می‌باشند؛ تغییر شکلها کوچک هستند؛ تمام نقاط پی دارای تغییر مکان، سرعت و شتاب یکسان در زمان واحد هستند ( چون طول موج زلزله بزرگ است )؛ آب تراکم‌پذیر خطی است؛ اثر امواج سطحی در نظر گرفته نمی‌شود و سایر فرضیات همانند فرضیات فصل اول می باشد.
وسترگارد با استفاده از تعادل نیرو های

پاسخی بگذارید