تحقیق رایگان با موضوع بردند.، ، مساله،،

دانلود پایان نامه

بودند که محققین برای حل مسأله تحلیل سد و مخزن تحت اثر زلزله بکار بردند. در این نوع روشها ابتدا طبق فرضیات مساله، معادلات حاکم و شرایط مرزی مساله تعیین و سپس معادلات دیفرانسیل حاکم بر محیط مربوطه مستقیماً حل می‌شود.
به دلیل پیچیدگی هندسی و شرایط مرزی، این روش فقط برای حالات بسیار خاص با هندسه ساده قابل استفاده می‌باشد که

پاسخی بگذارید