تحقیق رایگان با موضوع دینامیکی

دانلود پایان نامه

دیواره سد را مطابق شکل (۳-۲)، به صورت (۳-۴) ارائه نمود.

شکل (۳-۲): منحنی ساده شده تغییرات فشار روی دیواره سد

(۳-۴)

که در آن ضریبی است که در سیستم آحاد انگلیسی به شرح زیر می‌باشد:
(۳-۵)

وسترگارد برای درک بهتر از رفتار هیدرودینامیکی سیال، آن را با جرمی ثابت از سیال که به همراه سد نوسان می‌کند، جایگزین کرد.

پاسخی بگذارید