تحقیق رایگان با موضوع دینامیکی

دانلود پایان نامه

اضافه نمی‌کنند و فقط به جرم سد افزوده می‌شود.
این رابطه در حالت کلی صادق نبوده و در صورتی که فرکانس بارگذاری نزدیک به فرکانس طیبعی پایه مخزن باشد، فشار هیدرودینامیکی بسیار بیش از مقداری که رابطه فوق بدست می‌دهد خواهد بود و یا به عبارت دیگر روش جرم افزوده در محدوده‌ای از فرکانس‌های بارگذاری کاربرد دارد که تأثیر تراکم‌پذیری

پاسخی بگذارید