تحقیق رایگان با موضوع فصـل، ناپیوسته، روشهایی، سیال،

دانلود پایان نامه

مطالعه قرار گرفته و مجهول در محیط سیال، فشار گرهی می باشد. با توجه به اینکه محیط سازه سد با روش لاگرانژی و محیط سیال با روش اویلری مدل می شود، لذا دستگاه معادلات بصورت ناپیوسته خواهد بود.

فصـل سوم
نگرشی بر مطالعات
انجام شده

۳-۱- مقدمه
روش‌های تحلیلی اولین روشهایی

پاسخی بگذارید