تحقیق رایگان با موضوع متغیر مستقل

دانلود پایان نامه

برای بدست آوردن ضریب لاگرانژ ابتدا باید تابع تصحیح را نوشت:
(۲-۵۰)

حال با متغیرگیری از تابع فوق نسبت به متغیر مستقل خواهیم داشت. ( با یادآوری اینکه ):
(۲-۵۱)

برای برقراری رابطه فوق بایستی:
(۲-۵۲)

از روابط فوق به راحتی ضریب لاگرانژ بدست خواهد آمد:
(۲-۵۳)

پاسخی بگذارید