تحقیق رایگان با موضوع وسترگارد، هارمونیک،، هیلبرن[۱۴]، بارتز

دانلود پایان نامه

سیال بر پاسخ هیدرودینامیک آن ناچیز باشد و سیال پاسخی همانند سیال تراکم ناپذیر با فرکانس طبیعی بی‌نهایت داشته باشد[۱,۵].

۳-۲- بررسی صحت حل وسترگارد
کوتسوبو[۱۳] نشان داد که جواب وسترگارد فقط وقتی معتبر است که پریود تحریک هارمونیک، بزرگتر از پریود طبیعی مخزن باشد. همچنین بارتز و هیلبرن[۱۴] نشان دادند که اگر مخزن دارای طول

پاسخی بگذارید