تحقیق رایگان با موضوع وسترگارد، (۳-۲۰)، (۳-۱۹)، (۳-۲۳)

دانلود پایان نامه

از معادله فوق آشکار است که در کل، یک تابع با مقدار مختلط است. در این رابطه پارامترها به شرح زیر می‌باشند:
(۳-۲۱)

(۳-۲۲)

۳-۴-۱-۱-مقایسه جواب چوپرا با وسترگارد
وسترگارد فشار روی وجه بالادست سد را برای بدست آورد که می‌توان آن را به صورت زیر بیان کرد:
(۳-۲۳)

از معادله (۳-۱۹) و (۳-۲۰) و با در نظر گرفتن قسمت

پاسخی بگذارید