تحقیق رایگان با موضوع کوتاهتر،، مخزن،، عریض‌تر، سندکوئیست[۱۶]

دانلود پایان نامه

همچنین ورنر و سندکوئیست[۱۶] نشان دادند که پاسخ فشار تحت تأثیر طول مخزن نیست. سپس بوستامانته و همکاران[۱۷] اثر طول مخزن برای بازه‌ای از پریودهای تحریک عریض‌تر از بازه‌های بررسی شده قبلی را مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که برای پریودهای تحریک بزرگتر از پریود طبیعی مخزن، اثر طول مخزن ناچیز است ولی برای پریودهای کوتاهتر، طول نقش

پاسخی بگذارید