تحقیق رایگان با موضوع (۲-۴۲)، ارضا، دیفرانسیلی، (۲-۴۳)

دانلود پایان نامه

زیر را ارضا کند:
(۲-۴۲)

که و یک حدس اولیه از معادله ( ۲-۳۹ ) می باشد که بطور کلی شرایط مرزی را ارضا می کند.
بدیهی است که از معادله (۲-۴۲) بدست می آید:
(۲-۴۳)

و
(۲-۴۴)

واضح است که وقتی باشد، معادله (۲-۴۲) به یک معادله خطی و در هنگامی که باشد، به معادله دیفرانسیلی

پاسخی بگذارید