تحقیق رایگان با موضوع ۲-۴-۳-۱-، لاگرانژی، جامد،،

دانلود پایان نامه

با مقدار مرزی می باشند.
۲-۴-۳-۱- روش لاگرانژی
در این روش، سرگذشت یک ذره در طول زمان مورد بررسی قرار می گیرد و مجهول مورد نظر در سیال و جامد، تغییر مکان گرهی المان می باشد. مهمترین مزیت این روش نسبت به روش اویلری که تاریخچه یک ذره ثابت در فضا را مورد مطالعه قرار می دهد و مجهول در محیط سیال تغییر مکان می باشد، استفاده از یک

پاسخی بگذارید