تحقیق رایگان با موضوع (۳-۱۵)، (۳-۱۱)، گرفت،، (۳-۳)،

دانلود پایان نامه

مختصات

شرایط مرزی که چوپرا برای شتاب افقی در نظر گرفت، با توجه به شکل (۳-۳)، بر اساس تابع پتانسیل سرعت به صورت زیر است[۱]:
(۳-۱۱)

(۳-۱۲)

(۳-۱۳)

(۳-۱۴)

(۳-۱۵)

به دو روش می‌توان مساله فوق را با فرضیات در نظر گرفته شده حل نمود. یک روش استفاده از پاسخ فرکانس مختلط با انتگرال فوریه است که برای سیستمهای خطی

پاسخی بگذارید