جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی – دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی  

تکه ای از متن پایان نامه :

 اما کاملترین و معتبرترین تقسیم بندی از طبقات اجتماعی عهد ساسانی را در نامه تنسر می­خوانیم. در این نامه که به جُشنَسَف شاه(گُشنَسب یا ماه گُشنَسب)، شاهزاده طبرستان و فدشوار نوشته شده تنسر گوید:«دیگر آن چیز که نبشتی«شهنشاه از مردم مکاسب و مرده می طلبد»، بداند که مردم در این چهار اعضاء­اند و در بسیار جای در کتب دین بی جدال و تاویل، خلاف و اقاویل، مکتوب و مبین می باشد که آن اعضاء اربعه می گویند و سر آن اعضاء پادشاه می باشد. طبق نظر تنسر عضو اول اصحاب دین، و این عضو دیگر باره بر اصناف می باشد: حکام و عباد و زهاد و سدنه و معلمان. عضو دوم مقاتل یعنی مردان کارزار و ایشان بر دو قسم­اند: سواره و پیاده و به مراتب و اعمال متفاوت. عضو سوم کتاب و ایشان نیز بر طبقات و ارتشتار،برزیگر ستور پرور و (دست ورز) سازنده. خویشکاری همه (اینان) در راست اندیشی، راست گفتاری، و راست کرداری با اَشون مرد پیرو رد دین پژوه، برابر می باشد: «با کنش خویش جهان را به سوی اَشه پیش می برند».(پورداوود،-122).

آن چیز که که در اوستا درمورد رثه ایشتار یا همان طبقه جنگاوران آمده می باشد نشان از ستایش و قدرت و توانایی این طبقه می باشد. در یشت 10 بند 102 این گونه معرفی می شوند: «آن که سوار بر اسب سپید، نیزه  نوک تیز بلند دسته و تیرهای دور زن با خود دارد، آن یل کارآزموده ی چالاک.»(همان ، 378).

بند 25: «آن مهر ژرف بین را، آن رَد توانا، پاداش بخش، زبان آور، نیایشگر، بلند پایه، بختیار و تن منثره را، آن پهلوان جنگاور نیرومند بازوان را.»(همان، 380).

بند11: «آن که رزم آوران بر پشت اسب، او را نماز برند و نیرومندی ستور و تندرستی خویش را از وی یاری خواهند تا دشمنان را از دور توانند شناخت، تا همستاران را از کار باز توانند داشت، تا بر دشمنان کینه توز بد اندیش چیره توانند گردید.»( همان، 356).

بند112: « آن که سپر سیمین(بر دست) و زره زرین در بر، با تازیانه گردونه می­راند. آن سرور نیرومند دلیر، آن یل کارآزموده. راه­هایی که مهر از پی دیدار سرزمین­های مهر ستایش می­پیماید، روشن می باشد و از دشت­های پهناور و دور کرانه­ای می­گذرد که چارپایان و مردمان، آزادانه در آنها در گردشند.»( همان، 380).

در ذیل ستایش رثه ایشتار همراه با دیگر طبقات اظهار شده می باشد که نشان دهنده نفوذ و برتری آنها در میان سایرین می باشد. در فروردین یشت، یشت13 آمده می باشد: «در پهنه رزم، برای خانه و سرزمین خویش می­جنگند. برای آنجا که خانه و کاشانه داشته­اند. آنچنان که گویی دلیر مردی رزم افزار بر میان بربسته دارایی فراهم آورده خویش را پاس می­دارد.»(همان، 424).

همچنین در آبان یشت، بند 5 از توانمندی و قدرت جنگاوران سخن می­گوید. و از وی خواستار شدند: «ای به گاه فرو رفتن خورشید، از این زور من تو توانی نوشید و آتربان دَین آگاه و خردمندان آزموده و تن منثره.»(همان،314).

شکوه و عظمت آتربان در اوستای متأخر چنان مشهود می باشد که حتی اهورامزدا از زرتشت می­خواهد که در پی به دست آوردن فره باشد. در یشت 19 بند 53 اهورامزدا می­گوید: «ای زرتشت اَشون! بر هر یک از شما مردمان می باشد که خواستار به چنگ آوردن فر ناگرفتنی باشد. چنین کسی از بخشش پاداش درخشان آتربانی بهره مند گردد. از بخشش پاداش فراوان آتربانی بهره مند گردد. از بخشش آتربان بهره مند گردد…»(همان،494).

همچنین از زرتشت خواسته می­گردد  منثره را غیر از به آتربان  وابسته به گروه­های سه گانه نیاموزرد. در یشت 14 بند 46 آمده می باشد: «ای زرتشت! این «منثره» را به هیچ کس غیر از به پدر یا برادر تنی یا به آتربان وابسته به گروه­های سه گانه میاموز. این سخنی می باشد نیرومند و استوار. نیرومند به گشاده زبانی باز گفته، نیرومند و چاره بخش. این سخنی می باشد سر پریشان را سامان بخشد و زخم فرود آمده را بازگرداند.» (همان،440).

جمله­ای که به کرات در یشت­ها آمده می باشد و می­گوید: «اهورامزدا گفت ای سپتیمان زرتشت» به عقیده بویس موید این اصل دینی زرتشتیان می باشد که این سروده­ها مانند دیگر آثار اوستایی جزء تعالیم زرتشت می باشد. تعالیمی که به نوبه خود بر مکاشفاتی استوار بود که به مشیت اهورامزدا بر زرتشت آشکار گردید. لذا این عبارت تلویحاً می­خواهد بگوید این سخنان را اهورامزدا به پیامبر خود گفته می باشد. پس بخش عمده از یشت ها به صورت جالب و هیجان انگیز سخن مستقیم و یا گفتگو و محاوره می­باشد و با این تمهیدات کوشش شده می باشد که همچون گاث­ها میان عالم الوهیت و دنیای آدمیان ارتباط و نزدیکی ایجاد کند.(صنعتی زاده،1377: 174-175).

به نظر می­رسد بعضی سروده­ها در اوستا در وصف و برتری یک طبقه نسبت به دیگری می باشد. آنجا که یسنا هات 13بند3 می­گوید: «دارنده بیشترین آگاهی از دین مزداپرستی را رَدِ آتربان می­خوانم. آموزگاران آنان را هشتم زره گردن پوش، نهم پنام، دهم خود، یازدهم کمربند و دوازدهم جفتی ساق پوش.»(دوستخواه،1371: 820).

 

 

جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی

جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده¬یی، اوستایی

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده یی، اوستایی

Author: new1 new1