دانلود : تاثیر بازاریابی رابطه¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

قیمت مناسب خریداری گردد.اگر هر یک از این عوامل تغییر کنند ، مصرف کنندگان ممکن می باشد به سرعت به مارکی دیگر رجوع کنند.(موون ، 1388 ، 343(.

2-2-2-2  وفاداری نگرشی

مصرف کنندگان صرفا در حال خرید محصول بدون احساس خاصی نسبت به آن هستند.در مقابل ، مفهوم وفاداری به مارک بر این امر تاُکید دارد که مصرف کننده دارای رجحان واقعی نسبت به مارک می باشد.بر اساس این تمایز ، رویکردی که برای تعیین وفاداری به مارک ایجاد گردید ، رویکردی می باشد که مبتنی بر توجه2-2-2-3  وفاداری مشتری به عنوان یک ساختار دو بعدی

به مقصود چیرگی بر کمبودهای کاربرد یک ساختار واحد برای تعریف وفاداری ، چندین محقق کاربرد یک روش وفاداری دو بعدی رفتاری – نگرشی را بیان کرده اند.(jacoby , 1978, 34).

کمبود و نقص اتخّاذ معیارهای دیدگاهی یا رفتاری وفاداری در یک تحقیق توسط دی[1] (1969) مورد پرسش قرار گرفت که می گوید باید بعد نگرشی را به بعد رفتاری وفاداری افزود.به طور خاص ، وی وفاداری را این گونه توصیف کرده که یک خریدار با وفاداری نسبت به یک مارک ، برای مارک خریداری شده در یک دوره ی خاص ، بر اساس تکرار خریدها و نگرشی که نسبت به آن مارک دارد ، دارای امتیازاتی می باشد. (Shammout 2007,61) .اولسون و ژاکوبی به پشتیبانی بیشتر از دیدگاه دی پرداخته و در تحقیقات خود دریافته اند که وفاداری به عنوان ” روندی تعریف می گردد که در آن چندین مارک تجاری از لحاظ روانشناختی با هم مقایسه و ارزیابی شده اند و بر اساس معیارهای معیّن ، مارک یا مارکهای منتخب ، گزینش می شوند”.(olson & jacoby , 1971 , 46).پس محققین با بررسی موَلفّه های نگرشی ، وفاداری به یک مارک تجاری را به عنوان یک دیدگاه مطلوب نسبت به آن مارک تجاری دانسته اند که منجر به خرید ثابت از آن مارک تجاری در طی زمان می گردد (Assael , 1992 , 87).در این تحقیق وفاداری به عنوان یک زمینه ترکیبی مد نظر می باشد که وفاداری رفتاری و نگرشی را با هم تلفیق می کند.

[1]Day

 

 

تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

تاثیر بازاریابی ارتباط¬مند بر افزایش وفاداری مشتریان

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر بازاریابی ارتباط مند بر افزایش وفاداری مشتریان

Author: new1 new1