دانلود تحقیق در مورد ارغوانی، بالها، درفش، گلبرگ

دانلود پایان نامه

پایکها کوتاه هستند. بطور معمول هر دمگل یک تا چهار گل را در بر دارد. اگرچه در بعضی شرایط تا ۷ گل در هر گیاه مشاهده شده است. اما گلهای آن کوچک ( ۴ تا ۹ میلیمتر طول دارند) و گلبرگ درفش ممکن است سفید، آبی متمایل به ارغوانی یا سفید روشن با رگبرگهای آبی متمایل به ارغوانی روشن باشد. بالها و ناو عموما سفید هستند. بالها ممکن است کمی آبی

پاسخی بگذارید