دانلود تحقیق در مورد استان اصفهان، مورفولوژی

وحشی بادام استان اصفهان را با استفاده از نشانگرهای RAPD بررسی کردند. براساس این روش تودههای مورد بررسی در چهار گروه قرار گرفتند (کدخدایی و همکاران، ۱۳۸۱).
همچنین قهرمانزاده و همکاران (۱۳۸۴) تنوع ژنتیکی و گروهبندی نمونههای عدس با استفاده از صفات مورفولوژیکی و نشانگرهای RAPD را ارزیابی نمودند. بر اساس دادههای بدستآمده از

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *