دانلود تحقیق در مورد استان خراسان شمالی، محصولات زراعی، خراسان شمالی، استان خراسان

دانلود پایان نامه

به شمار میروند(یاداو و همکاران، ۲۰۰۷)۶۴ و نیز ایران از لحاظ رتبه تولیددر رده نهم قرار میگیرد(فائو، ۲۰۰۹). برآورد سطح، میزان تولید وعملکرد در هکتار محصولات زراعی استان خراسان شمالی در سال زراعی ۹۰- ۱۳۸۹ در رابطه با عدس با سطح کشت ۱۰۳۲۷ هکتار که ۱۰۲۵۶ هکتار آن دیم و ۷۱ هکتار آن آبی میباشد و با مقدار تولید ۴۵۸۷ تن بیشترین تولید و

پاسخی بگذارید