دانلود تحقیق در مورد رژیم غذایی

دانلود پایان نامه

دارا بودن پروتئین زیاد (۹/۲۸-۵/۲۵ درصد) میتواند به عنوان منبع مهم تامین پروتئین رژیم غذایی انسان در نظر گرفته شود (هانسیگی و کریشنا، ۱۳۸۰)۶۳.

۱-۱۳-جوانهزنی
بذرهای تازه برداشت شده عدس ممکن است حدود ۳ یا ۴ هفته دوره خواب را نشان دهند. در این مورد تنوع ژنتیکی مشاهده شده است. بذرهایی که فاقد دوره خواب هستند، زمانی که در خاک

پاسخی بگذارید