دانلود تحقیق در مورد زیره، (پژمان، همکاران،۱۳۸۴).، قبلی،

دانلود پایان نامه

همخوانی نتایج بدست آمده در این آزمایش با تحقیقات قبلی، کارایی تکنیک RAPD در بررسی تنوع ژنتیکی در این آزمایش مشخص شد (دشتی و همکاران،۱۳۸۴).
پژمانمهر و همکاران (۱۳۸۷) در تحقیقی نشان دادند که کاربرد نشانگرهای RAPD جهت بررسی تنوع ژنتیکی تودههای مختلف زیره کرمان مناسب میباشد (پژمان مهر و همکاران، ۱۳۸۷).
همچنین هاشمی و

پاسخی بگذارید