دانلود تحقیق در مورد شبدر، (سمیعی، بنگدانه، (Hyoscyamus

دانلود پایان نامه

و همکاران، ۱۳۸۷).
سمیعی و همکاران (۱۳۸۵) در تحقیقی بیان داشتند که RAPD در بررسی تنوع بین تودههای شبدر ایرانی مناسب بوده و آنها را بخوبی از هم متمایز میکند. در این تحقیق تودههای شبدر به ۷ گروه تقسیم شدند (سمیعی و همکاران، ۱۳۸۵).
یوسفی هریکندهئی و همکاران (۱۳۸۸) تنوع ژنتیکی ۱۹ توده مختلف بنگدانه (Hyoscyamus niger L.)

پاسخی بگذارید