دانلود تحقیق در مورد عدسهای، جوانهزنی، زمستانه،

دانلود پایان نامه

مرطوب در درجه حرارت مطلوب قرار میگیرند به سرعت آب جذب میکنند و حداکثر آب جذب شده در ۱۲ ساعت کامل میشود. عدسهای بذر ریز حدود ۸۵ درصد وزن خشک خود آب جذب میکنند. درصورتی که عدسهای بذر درشت بیشتر از ۱۰۰ درصد وزن خشک خود آب جذب میکنند. جوانهزنی بصورت درون زمینی است. تحت شرایط مزرعه با کاشت زمستانه زمانیکه درجه حرارت هوا و خاک کمتر از

پاسخی بگذارید