دانلود تحقیق در مورد (موسویزاده، (۱۳۸۱)، نیز،، گوناگونی

موسویزاده و همکاران (۱۳۸۵)، تودههای بومی پیاز ایران را با استفاده از نشانگرهای RAPD بررسی کردند و در این تحقیق بر اساس تجزیه خوشهای، در چهار گروه قرار گرفتند. نتایج بدست آمده در این تحقیق نشاندهنده توزیع ژنومی مناسب نشانگرهای مورد استفاده بود (موسویزاده و همکاران، ۱۳۸۵).
کدخدایی و همکاران (۱۳۸۱) نیز، گوناگونی ژنتیکی تودههای

Author: y8oozita

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *