دانلود تحقیق در مورد (هاشمی، ژرمپلاسم، (سیمون، ۲۰۰۶)۶۹،

دانلود پایان نامه

است (سیمون و همکاران، ۲۰۰۶)۶۹، که در این ارتباط هاشمی و همکاران با ارزیابی تنوع مولکولی از طریق ۲۱ آغازگر RAPD میزان چند شکلی ژنتیکی در بین ۱۵ توده بومی زیره پارسی را ۴۱ درصد اعلام نموده و نشان دادند که این نشانگر در شناسایی نواحی چند شکلی و تخمین فاصله ژنتیکی و مدیریت ژرمپلاسم این گونه میتواند مفید باشد (هاشمی و همکاران، ۱۳۸۷).

پاسخی بگذارید