دانلود تحقیق در مورد پرچمها، خامه، خمیده، متورم

دانلود پایان نامه

متمایل به بنفش باشند. کاسه گل به ۵ بخش باریک تقسیم میشود که لبهای بالا و پایین گلبرگ را میپوشاند. پرچمها دیادلفوس هستند. یکی از پرچمها که در بالای درفش قرار دارد، آزاد میباشد، تخمدان که دارای یک یا دو تخمک است به یک خامه کوتاه و خمیده ختم میشود. کنار داخلی خامه از کرک پوشیده شده و کلاله کمی متورم و غدهای است(وب و هوتین،۱۳۷۶).

پاسخی بگذارید