دانلود تحقیق در مورد ژرم، پلاسم، (قهرمانزاده، سلاحورزی

دانلود پایان نامه

RAPD شاخص تنوع ژنتیکی نمونهها ۸۰ درصد بود که نشان دهنده تنوع بسیار بالای ژنتیکی در بین نمونهها میباشد. لذا بنظر میرسد میتوان از روش مولکولی RAPD بعنوان ابزاری موثر در تجزیه ژنومی ژرم پلاسم عدس استفاده کرد (قهرمانزاده و همکاران، ۱۳۸۴).
۲۳ ژنوتیپ عدس با استفاده از نشانگر RAPD توسط سلاحورزی و همکاران (۱۳۸۹) مورد بررسی قرار

پاسخی بگذارید