دانلود تحقیق در مورد گرفتند.، (حبیبیخانیانی، نیز،، زاهدی

دانلود پایان نامه

انواع برتر آنها اعلام کردند (حبیبیخانیانی و همکاران، ۱۳۸۸).
زاهدی و همکاران (۱۳۸۷) نیز، با استفاده از نشانگر RAPD برخی تودههای سیر ایران را بررسی کردند که تودهها در۱۰ گروه مجزا جای گرفتند. بنابر نتایج بدست آمده تودههای مورد بررسی از تنوع ژنتیکی بالایی برخوردار بودند که نشاندهنده غنی بودن ذخایر ژنتیکی سیر در ایران است (زاهدی

پاسخی بگذارید