دانلود تحقیق در مورد گلآذین، ۵/۵، (اکثرا، دمگل

دانلود پایان نامه

حرارت در طی بهار از بین میرود. عوامل دیگری مانند کمبود عناصر غذایی معین نیز باعث ارغوانی شدن برگها میشود(سی وب و همکاران،۱۳۷۶).

۱-۱۲-۴-گل
گلها روی محور فرعی گلآذین با یک دمگل باریک به طول ۲ تا ۵/۵ سانتیمتر (اکثرا ۳ تا ۴ سانتیمتر) ظاهر میشود. راس انتهایی محور گلآذین میلهای شکل است(زوسک، ۱۹۷۲)۶۱. براکته وجود ندارد و

پاسخی بگذارید