دانلود تحقیق در مورد ۳۰-۲۵، (موئل، ۱-۲-، ۷۵-۱۵

دانلود پایان نامه

در اندامهای پایینی وجود دارد (سی وب و همکاران،۱۳۷۶). ارتفاع ساقه عدس بسته به ژنوتیپ و شرایط محیطی بین ۷۵-۱۵ سانتیمتر ولی در اغلب ارقام ۳۰-۲۵ سانتیمتر است (موئل بایر و همکاران، ۱۹۹۵).

شکل ۱-۲- اندامهای مختلف گیاه

پاسخی بگذارید