دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی درباره اضطراب اجتماعی

برنامه آموزش شرطی سازی ارزشی زیر آستانه‌ای
برنامه نرم افزار محقق ساخته که با بهره گرفتن از نرم افزار سوپرلب طراحی شد. شرطی سازی ارزشی زیر آستانه‌ای اشاره به تغییر در بار هیجانی یک محرک (اثر) به دلیل جفت‌سازی آن با دیگر محرک‌های مثبت و منفی دارد. محرک اول، محرک شرطی (CS) نامیده شده و محرک دوم، محرک غیر شرطی (US) است (دی هائر، 2007). به عنوان مثال، یک CS، با جفت شدن آن با US مثبت، بار هیجانی آن را دریافت و مثبت‌تر می‌شود. در این روش پژوهش واژه ” من” در جایگاه محرک شرطی و با مدت زمان 17 میلی ثانیه ارائه شد. 15 صفت مثبت به عنوان محرک غیر شرطی و با مدت زمان 150 میلی ثانیه ارائه شد. 15 واژه خنثی نیز در جایگاه محرک غیر شرطی به همان روال ارائه مداخله، برای گروه کنترل ارائه شد. با چهار بار تکرار 15 واژهٔ به‌کار گرفته شده در گروه‌های آزمایش و کنترل تعداد کل کوشش‌ها به 60 می‌رسد. به منظور انتخاب واژه‌های با بارهیجانی مثبت، با ارائه تعداد کثیری از صفات مثبت در میان 20 نفر، نمره 10 که نشان دهنده بیش‌ترین درجه مثبت و 10- که کمترین میزان بود، دسته‌بندی 15 صفت را به دنبال داشت.
3-5- روش اجرا
در ابتدای امر، با رضایت شخصی خود افراد، عزت نفس روزنبرگ، اضطراب اجتماعی لیبوویتز، هراس اجتماعی و افسردگی بک در اختیارشان قرارگرفت. پس از دریافت تشخیص اضطراب اجتماعی (نقطه برش 19 پرسشنامه هراس اجتماعی)، در مرحله اول، آزمودنی‌ها به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در هر دو گروه با فاصله حداقل یک روز به منظور کاهش اثرات هیجانی حاصل از پر کردن پرسشنامه، جهت تعیین خط پایه به سنجش عزت نفس ضمنی و ترس از ارزیابی منفی ضمنی با بهره گرفتن از IAT پرداخته شد. در مرحله دوم در گروه آزمایش مداخله شرطی سازی ارزشی زیر آستانه‌ای و در گروه کنترل مداخله‌نما اعمال شد. در مرحله سوم تنها مداخله شرطی سازی ارزشی زیرآستانه‌ای برای گروه آزمایش و مداخله‌نما برای گروه کنترل اجرا شد و در مرحله چهارم در ابتدا مجدداً مداخله بر گروه آزمایش اعمال شده و پس از 15 دقیقه به سنجش عزت نفس ضمنی و ترس از ارزیابی منفی ضمنی پرداخته شد. این مراحل برای گروه کنترل به همراه مداخله‌نما انجام شد. در انتها آزمودنی‌ها مجموعه پرسشنامه‌های ابتدای کار را تکمیل کردند.
برای اجرای آزمون تداعی ضمنی و برنامه آموزش شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای، از یک دستگاه لپ‌تاپ ایسر با مانیتور 14 اینچ استفاده شد که روی میز جلوی آزمودنی‌ها قرار داده شد، به طوری‌که فاصله چشم آن‌ها با دستگاه حدود 40-36 سانتی‌متر بود. شرکت‌کنندگان در یک اتاق آرام با نور کافی در وضعیتی راحت روی صندلی نشسته و آزمون را اجرا کردند.
3-6- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات
داده‌های مربوط به پرسشنامه‌ها در دو گروه کنترل و آزمایش در دو حالت پیش آزمون و پس آزمون با بهره گرفتن از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی با بهره گرفتن از نرم افزار آماری 16-SPSS مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت. در ابتدا به منظور بررسی همسانی دو گروه آزمایش و کنترل از آزمون t مستقل استفاده شد در ادامه جهت پرداختن به سوالات اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم از روش تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شد و به منظور بررسی سوال ششم نیز همبستگی پیرسون به کار گرفته شد.
فصل چهارم
یافته‌های پژوهش
4-1- آماره‌های توصیفی مربوط به متغیرهای جمعیت‌شناختی
میانگین و انحراف استاندارد متغیر سن، یکی از متغیرهای جمیت‌شناختی در جدول زیر ارائه شده است.
جدول 4-1: میانگین و انحراف استاندارد سن در دو گروه آزمایش و کنترل
متغیر
گروه
میانگین
انحراف معیار
تعداد
سن
آزمایش
45/28
74/10
20
کنترل
50/28
97/8
20
همانطور که جدول 4-1 نشان می‌دهد میانگین سن در گروه آزمایش 45/28 و انحراف استاندارد آن 74/10 و در گروه کنترل 50/28 با انحراف استاندارد 97/8 است.
میانگین و انحراف استاندارد متغیر تحصیلات، یکی از متغیرهای جمیت‌شناختی در جدول زیر ارائه شده است.
جدول 4-2: میانگین و انحراف استاندارد تحصیلات در دو گروه آزمایش و کنترل
متغیر
گروه
میانگین
انحراف معیار
تعداد
تحصیلات
(به سال)
آزمایش
50/15
43/1
20
کنترل
50/15
70/1
20
همانطور که جدول 4-2 نشان می‌دهد، در گروه آزمایش میانگین سال‌های تحصیل 50/15 با انحراف استاندارد 43/1 و در گروه کنترل این میانگین 50/15 با انحراف استاندارد 70/1 گزارش می‌شود.
برخی داده‌های توزیع فراوانی مربوط به متغیر وضعیت تاهل در گروه آزمایش افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی، در جدول زیر ارائه شده است.
جدول 4-3: داده‌های توزیع فراوانی وضعیت تاهل در گروه آزمایش
درصدفراوانی
فراوانی
تاهل
70
14
مجرد
30
6
متاهل
100
20
جمع
همانطور که جدول 4-3 نشان می‌دهد، در گروه آزمایش 70 درصد افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی در این پژوهش مجرد و 30 درصد بقیه آن‌ها را افراد متاهل تشکیل می‌دهند.
برخی داده‌های توزیع فراوانی مربوط به متغیر وضعیت تاهل در گروه کنترل افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی، در جدول زیر ارائه شده است.
جدول 4-4: داده‌های توزیع فراوانی وضعیت تاهل در گروه کنترل
درصدفراوانی
فراوانی
تاهل
75
15
مجرد
25
5
متاهل
100
20
جمع
همانطور که جدول 4-4 نشان می‌دهد، در گروه کنترل 75 درصد افراد مجرد و بقیه متاهل بوده‌اند.
2-4 – تحلیل توصی
فی داده‌ها
جدول 4-5: داده‌های توصیفی متغیر نمره عزت نفس ضمنی
متغیر
مرحله
شاخص آماری
میانگین
انحراف معیار
تعداد
گروه
عزت نفس ضمنی
پیش آزمون
آزمایش
18/137
82/110
20
کنترل
34/153
09/104
20
پس آزمون
آزمایش
45/192
08/129
20
کنترل
08/146
61/98
20
همان‌طوری در جدول 4-5 مشاهده می‌شود در مرحله پیش آزمون میانگین و انحراف معیارعزت نفس ضمنی هر یک از گروه‌ها به ترتیب، گروه آزمایش 18/137 و 82/110 و گروه کنترل 34/153 و 09/104 و در مرحله پس آزمون میانگین و انحراف معیـار گروه آزمایش 45/192 و 08/129 و گروه کنترل 08/146 و 61/98 است.
جدول 4-6: داده‌های توصیفی متغیر ترس از ارزیابی منفی ضمنی
متغیر
مرحله
شاخص آماری
میانگین
انحراف معیار
تعداد
گروه
ترس از ارزیابی منفی ضمنی
پیش آزمون
آزمایش
42/298
01/154
20
کنترل
65/197
39/161
20
پس آزمون
آزمایش
88/290
12/190
20
کنترل
90/287
21/183
20
همان‌طوری در جدول 4-6 مشاهده می‌شود در مرحله پیش‌آزمون میانگین و انحراف معیارترس از ارزیابی منفی ضمنی هر یک از گروه‌ها به ترتیب، گروه آزمایش 298/42 و 01/154 و گروه کنترل 65/197 و 39/161 و در مرحله پس‌آزمون میانگین و انحراف معیـار گروه آزمایش 88/290 و 12/120 و گروه کنترل 90/287 و 21/183 است.
جدول 4-7: داده‌های توصیفی اضطراب اجتماعی
متغیر
مرحله
شاخص آماری
میانگین
انحراف معیار
تعداد
گروه
اضطراب اجتماعی
پیش آزمون
آزمایش
65/29
13/9
20
کنترل
34
75/11
20
پس آزمون
آزمایش
05/23
95/9
20
کنترل
10/31
88/12
20
همان‌طوری در جدول 4ـ7 مشاهده می‌شود در مرحله پیش‌آزمون میانگین و انحراف معیاراضطراب اجتماعی هر یک از گروه‌ها به ترتیب، گروه آزمایش 65/29 و 13/9 و گروه کنترل 34 و 75/11 و در مرحله پس‌آزمون میانگین و انحراف معیـار گروه آزمایش 05/23 و 95/9 و گروه کنترل 10/31 و 88/12 است.
جدول4-8: داده‌های توصیفی متغیر اضطراب اجتماعی لیبوویتز
متغیر
مرحله
شاخص آماری
میانگین
انحراف معیار
تعداد
گروه
اضطراب اجتماعی لیبوویتز
پیش آزمون
آزمایش
64
38/23
20
کنترل
65
25/19
20
پس آزمون
آزمایش
40/52
96/25
20
کنترل
10/65
67/21
20
همان‌طوری در جدول 4-8 مشاهده می‌شود در مرحله پیش‌آزمون میانگین و انحراف معیار اضطراب اجتماعی در مقیاس لیبوویتز هر یک از گروه‌ها به ترتیب، گروه آزمایش 64 و 38/23 و گروه کنترل 65 و 25/19 و در مرحله پس‌آزمون میانگین و انحراف معیـار گروه آزمایش 40/52 و 96/25 و گروه کنترل 10/65 و 67/21 است.
جدول 4-9: داده‌های توصیفی متغیر عزت نفس آشکار (روزنبرگ) میانگین
متغیر
مرحله
شاخص آماری
میانگین
انحراف معیار
تعداد
گروه
عزت نفس آشکار روزنبرگ
پیش آزمون
آزمایش
95/25
57/3
20
کنترل
25/25
57/2
20
پس آزمون
آزمایش
50/26
54/2
20
کنترل
95/24
81/2
20
همان‌طوری در جدول 4-9 مشاهده می‌شود در مرحله پیش‌آزمون میانگین و انحراف معیار عزت نفس آشکار روزنبرگ هر یک از گروه‌ها به ترتیب، گروه آزمایش 95/25 و 57/3 و گروه کنترل 25/25 و 57/2 و در مرحله پس‌آزمون میانگین و انحراف معیـار گروه آزمایش 50/26 و 54/2 و گروه کنترل 95/24 و 81/2 است.
3-4- تحلیل استنباطی داده‌ها
آزمون کولمگروف اسمیرنف جهت بررسی داده‌ها انجام و نرمال بودن توزیع آن‌ها تایید شد. به منظور بررسی تفاوت‌ها در دو گروه آزمایش و کنترل، ابتدا آزمون t مستقل انجام شد.
جدول 4-10: آزمون t مستقل متغیر سن
سن
تفاوت میانگین‌ها
انحراف معیار
درجه آزادی
t
p
050/0-
130/3
38
016/0-
98/0
همانطور که در جدول 4-10 مشاهده می‌شود تفاوت سن بین دو گروه آزمایش و کنترل افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی معنادار نیست (05/0 p، 016/0-t= )، پس دو گروه از نظر توزیع سنی یکسان هستند.
جدول 4-11: آزمون t مستقل متغیر اضطراب اجتماعی در پیش آزمون
اضطراب
اجتماعی
تفاوت میانگین‌ها
انحراف معیار
درجه آزادی
t
p
35/4
32/3
38
30/1-
19/0
همانطور که در جدول 4-11 مشاهده می‌شود تفاوت نمره اضطراب اجتماعی بین دو گروه آزمایش و کنترل افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی معنادار نیست (05/0 p، 30/1-t= )، پس دو گروه از نظر نمره اضطراب اجتماعی مشابه یکدیگرند.
جدول 4-12: آزمون t مستقل متغیر اضطراب اجتماعی (لیبوویتز) در پیش آزمون
اضطراب اجتماعی لیبوویتز
تفاوت میانگین‌ها
انحراف معیار
درجه آزادی
t
p
70/12-
56/7
38
67/1-
1/0
همانطور که در جدول 4-12 مشاهده می‌شود تفاوت نمره سطح اضطراب اجتماعی بین دو گروه آزمایش و کنترل افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی معنادار نیست (05/0 p، 67/1-t= )، پس دو گروه از نظر سطح اضطراب اجتماعی مشابه یکدیگرند.
جدول 4-13: آزمون t مستقل متغیر عزت نفس آشکار (روزنبرگ) در پیش آزمون
عزت‌نفس آشکار (روزنبرگ)
تفاوت میانگین‌ها
انحراف معیار
درجه آزادی
t
p
70/0
98/0
38
71/0
48/0
همانطور که در جدول 4-13 مشاهده می‌شود تفاوت نمره عزت نفس آشکار (روزنبرگ) بین دو گروه آزمایش و کنترل افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی معنادار نیست (05/0 p، 71/0t= )، پس دو گروه از نظر نمره عزت نفس آشکار (روزنبرگ) مشابه یکدیگرند.
جدول 4-14: آزمون t مستقل متغیر عزت نفس ضمنی در پیش آزمون
عزت نفس ضمنی
تفاوت میانگین‌ها
انحراف معیار
درجه آزادی
t
p
16/16-
99/33
38
47/0
63/0
همانطور که در جدول 4-14 مشاهده می‌شود تفاوت نمره عزت نفس ضمنی بین دو گروه آزمایش و کنترل افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی معنادار نیست (05/0 p، 47/0t= )، پس دو گروه از نظر نمره عزت نفس ضمنی مشابه یکدیگرند.
جدول 4-15: آزمون t مستقل متغیر ترس از ارزیابی منفی ضمنی در پیش آزمون
ترس از ارزیابی منفی ضمنی
تفاوت میانگین‌ها
انحراف معیار
درجه آزادی
t
p
54/7
71/54
38
13/0
89/0

همانطور که در جدول 4-15 مشاهده می‌شود تفاوت نمره ترس از ارزیابی منفی ضمنی بین دو گروه آزمایش و کنترل افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی معنادار نیست (05/0 p، 13/0t= )، پس دو گروه از نظر نمره ترس از ارزیابی منفی ضمنی مشابه یکدیگرند.
4-3-1- سوال اول: آیا دریافت برنامه شرطی‌سازی ارزشی زیرآستانه‌ای باعث افزایش عزت نفس ضمنی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی می‌شود؟
به منظور بررسی اثربخشی برنامه شرطی‌سازی ارزشی زیرآستانه‌ای بر عزت نفس ضمنی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی از تحلیل کوواریانس یک راهه (ANCOVA) استفاده شد. یک شرط لازم برای استفاده از تحلیل کوواریانس یک راهه این است که همبستگی بین متغیرهای همپراش و وابسته در سراسر داده‌ها یکسان باشد و شیب رگرسیون نباید در شرایط مختلف متفاوت باشد. بدین منظور شیب خط رگرسیون در این پژوهش بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که تعامل بین گروه‌های پژوهش و پیش آزمون نمره عزت نفس ضمنی به عنوان متغیر همپراش معنادار نیست، یعنی اینکه شیب خط رگرسیون برای هر دو گروه یکسان است. در ادامه گروه به عنوان متغیر مستقل، نمره پس آزمون عزت نفس ضمنی افراد به عنوان متغیر وابسته و نمره پیش آزمون عزت نفس ضمنی و سن به عنوان متغیرهای همپراش (کوواریت) وارد مدل شد.
جدول 4-16: تحلیل کوواریانس یک راهه متغیر عزت نفس ضمنی
متغیر
مجذور میانگین
درجه آزادی
F
p
ضریب اتا
کنترل
سن
42/17749
1
59/2
11/0
067/0
پیش آزمون عزت نفس ضمنی
53/249018
1
45/36
001/0
5/0
وابسته
پس آزمون عزت نفس ضمنی
18/34278
1
01/5
03/0
12/0
خطا
738/6831
36
همانطورکه جدول 4-16 نشان می‌دهد با حذف اثر نمره‌های عزت نفس ضمنی پیش آزمون و سن به عنوان متغیرهای همپراش، اثر اصلی متغیر درمان (برنامه شرطی‌سازی ارزشی زیرآستانه‌ای) بر نمره عزت نفس ضمنی پس آزمون معنادار است (01/5 F=، 05/0 p).
4-3-2- سوال دوم: آیا دریافت برنامه شرطی‌سازی ارزشی زیرآستانه‌ای باعث کاهش ترس از ارزیابی منفی ضمنی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی می‌شود؟
به منظور بررسی اثربخشی برنامه شرطی‌سازی ارزشی زیرآستانه‌ای بر ترس از ارزیابی منفی ضمنی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی از تحلیل کوواریانس یک راهه (ANCOVA) استفاده شد. در ابتدای امر یکسانی شیب خط رگرسیون تایید شد. سپس گروه به عنوان متغیر مستقل، نمره پس آزمون ترس از ارزیابی منفی ضمنی افراد به عنوان متغیر وابسته و نمره پیش آزمون ترس از ارزیابی منفی ضمنی و سن به عنوان متغیرهای همپراش (کوواریت) وارد مدل شد.
جدول 4-17: تحلیل کوواریانس یک راهه متغیر ترس از ارزیابی منفی ضمنی
متغیر
مجذور میانگین
درجه آزادی
F
p
ضریب اتا
کنترل
سن
6526
1
33/0
56/0
009/0
پیش آزمون ترس از ارزیابی منفی ضمنی
52/421898
1
48/21
001/0
37/0
وابسته
پس آزمون ترس از ارزیابی منفی ضمنی
70/90038
1
58/4
039/0
11/0
خطا
51/19640
36
همانطور که جدول 4-17 نشان می‌دهد با حذف اثر نمره‌های ترس از ارزیابی منفی ضمنی پیش آزمون و سن به عنوان متغیرهای همپراش، اثر اصلی متغیر درمان (برنامه شرطی‌سازی ارزشی زیرآستانه‌ای) بر نمره ترس از ارزیابی منفی ضمنی پس آزمون معنادار است (58/4F=، 05/0 p).
4-3-3- سوال سوم: آیا دریافت برنامه شرطی‌سازی ارزشی زیرآستانه‌ای باعث کاهش علائم اضطراب اجتماعی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی می‌شود؟
به منظور بررسی اثربخشی برنامه شرطی‌سازی ارزشی زیرآستانه‌ای بر علائم اضطراب اجتماعی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی از تحلیل کوواریانس یک راهه (ANCOVA) استفاده شد. در ابتدای امر یکسانی شیب خط رگرسیون تایید شد. سپس گروه به عنوان متغیر مستقل، نمره پس آزمون اضطراب اجتماعی افراد به عنوان متغیر وابسته و نمره پیش آزمون اضطراب اجتماعی و سن به عنوان متغیرهای همپراش (کوواریت) وارد مدل شد.
جدول4-18: تحلیل کوواریانس یک راهه متغیر اضطراب اجتماعی
متغیر
مجذور میانگین
درجه آزادی
F
p
ضریب اتا
کنترل
سن
42/340
1
65/6
01/0
15/0
پیش آزمون اضطراب اجتماعی
11/2851
1
77/55
001/0
60/0
وابسته
پس آزمون اضطراب اجتماعی
54/192
1
76/3
06/0
09/0
خطا
11/51
36
همانطور که جدول 4-18 نشان می‌دهد با حذف اثر نمره‌های اضطراب اجتماعی پیش آزمون و سن به عنوان متغیرهای همپراش، اثر اصلی متغیر درمان (برنامه شرطی‌سازی ارزشی زیرآستانه‌ای) بر نمره اضطراب اجتماعی پس آزمون معنادار نیست (76/3F=، 05/0 p).
4-3-4- سوال چهارم: آیا دریافت برنامه شرطی‌سازی ارزشی زیرآستانه‌ای باعث کاهش سطح اضطراب

Author: مدیر سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *