دانلود پایان نامه:اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی

دانلود پایان نامه

گرایش :زراعت

عنوان : اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

 

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)

گرایش: زراعت

عنوان:

 اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی

 (Matricaria chamomilla L)

 

استاد راهنما:

دکتر عبدالرضا جعفری

 

استاد مشاور:

دکتر برمک جعفری حقیقی

بهار 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                        صفحه

چکیده …………………….1

1-1- مقدمه. 3

1-2- فرضیه‌ها 5

1-3- اهداف تحقیق: 6

1-4- گیاه‌شناسی بانونه: 6

1-5- منشأ گیاهی بابونه. 9

1-6- مراحل رشد و نمو: 9

1-7- موارد مصرف و خصوصیات دارویی بابونه: 10

1-8- مراحل کاشت بابونه: 12

1-9- برداشت بابونه: 13

1-10- خشک کردن و جمع‌آوری بذر بابونه: 13

1-11- کودهای شیمیایی: 13

2-1- تنش و تعاریف آن.. 18

2-2- اهمیت مطالعه تنش‌های گیاهی از نظر موقعیت جغرافیایی و زیست محیطی.. 18

2-3- خشکی و وضعیت جهانی آن.. 19

2-4- انواع خشکی.. 21

2-5- اثر تنش کمبود آب در مراحل مختلف رشد. 21

2-6- اثر تنش خشکی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه. 22

2-7- اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای آن.. 23

2-8- اثر تنش خشکی  بر توسعه ریشه‌ها 23

2-9- مکانیسمهای سازگاری گیاهان به خشکی.. 24

2-9-1- مقاومت به خشکی.. 24

2-9-2- گریز از خشکی.. 24

2-9-3- تحمل خشکی.. 24

2-9-4- اجتناب از خشکی.. 25

2-9-5- بهبود از خشکی.. 25

2-10- چگونگی مقابله گیاهان با تنش خشکی در مزرعه. 26

2-10-1- حفظ موازنه صحیح آبی: 27

2-10-2- بسته شدن روزنه , ذخیره اقتصادی آب برای آسمیلاسیون کربن.. 27

2-11- مکانیسم‎های اجتناب… 28

2-11-3- اندازه و فراوانی روزنه‎ها 29

2-11-4- تجمع آبسیزیک اسید. 29

2-11-5- ضخامت کوتیکول و قشر مومی روی برگ… 30

2-12- مکانیسم‎های تحمل به خشکی.. 31

2-12-1- تنظیم فشار اسمزی.. 31

2-12-2- تجمع پرولین.. 32

2-12-3- جابجایی مواد پرورده 32

2-13- انتخاب برای مقاومت به خشکی.. 33

2-14- نقش نیتروژن در گیاهان.. 39

3- مواد و روش‌ها 47

3-1- موقعیت جغرافیایی محل آزمایش: 48

3-2- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک: 48

3-3- مشخصات طرح آزمایش: 50

3-4- مراحل اجرای آزمایش: 51

3-5- صفات مورد ارزیابی.. 52

3-6-1- ارتفاع بوته. 52

3-6-2- تعداد ساقه فرعی.. 53

3-6-3- تعداد گل در بوته. 53

3-6-4- قطر گل.. 53

3-6-5- وزن گل یا گلبرگ (تر و خشک) 53

3-6-6- وزن (تر و خشک) ریشه. 54

3-6-7- وزن ساقه (تر و خشک) 54

3-6-8- سرعت رشد. 54

3-9- محاسبه آماری و نرم‌افزارهای مورد استفاده در طرح.. 57

4-1- نتایج و بحث… 59

4-2- عملکرد اقتصادی (کیلوگرم در هکتار) 64

4-3- عملکرد بیولوژیک (کیلوگرم در هکتار) 66

4-4- شاخص برداشت (درصد) 69

4-5- تعداد گل در مترمربع.. 71

4-6- وزن هزار دانه (گرم) 74

4-7- ارتفاع ساقه (سانتیمتر) 76

4-8- سرعت رشد. 79

4-9- درصد اسانس…. 81

4-10- بحث و نتیجه‌گیری.. 84

بحث… 85

4-11-پیشنهادات: 87

منابع.. 88

فهرست جداول

عنوان                                                                                                               صفحه

جدول (3-1): پارامترهای تجزیه‌ی ماکرو………………………………………………………………………………..49

جدول (3-2): پارامترهای تجزیه میکرو …………………………………………………………………………………..49

جدول 4-1- نتایج تجزیه واریانس سطوح مختلف نیتروژن و تنش خشکی بر عملکرد

بابونه در منطقه یاسوج…………………………………………………………………………………………………. 60

جدول 4-2- نتایج مقایسه میانگین تنش خشکی بر عملکرد بابونه در منطقه یاسوج………….. 61

جدول 4-3- نتایج مقایسه میانگین نیتروژن بر عملکرد بابونه در منطقه یاسوج………………….. 62

جدول 4-4- نتایج برهمکنش سطوح مختلف نیتروژن و تنش خشکی بر عملکرد

 بابونه در منطقه یاسوج…………………………………………………………………………………………….63

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                صفحه

نمودار 4-1- اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد اقتصادی………………………………… 65

نمودار 4-2- اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد اقتصادی…………………………………………..65

نمودار 4-3- برهمکنش سطوح مختلف نیتروژن و تنش خشکی بر عملکرد اقتصادی ……..66

نمودار 4-4- اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد بیولوژیک…………………………………..67

نمودار 4-5- اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد بیولوژیک…………………………………………..68

نمودار 4-6- برهمکنش سطوح مختلف نیتروژن و تنش خشکی بر عملکرد بیولوژیک……….68

نمودار 4-7- اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر شاخص برداشت…………………………………….70

نمودار 4-8- اثر سطوح مختلف نیتروژن بر شاخص برداشت…………………………………………….70

نمودار 4-9- برهمکنش سطوح مختلف نیتروژن و تنش خشکی بر شاخص برداشت …………71

نمودار 4-10- اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر تعداد گل در مترمربع………………………….72

نمودار 4-11- اثر سطوح مختلف نیتروژن بر تعداد گل در مترمربع………………………………….73

نمودار 4-12- برهمکنش سطوح مختلف نیتروژن و تنش خشکی

بر تعداد گل در مترمربع……………………………………………………………………………………………….73

نمودار 4-13- اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر وزن هزار دانه……………………………………….75

نمودار 4-14- اثر سطوح مختلف نیتروژن بر وزن هزار دانه…………………………………………….. 75

نمودار 4-15- برهمکنش سطوح مختلف نیتروژن و تنش خشکی بر وزن هزار دانه……………………. 76

نمودار 4-16- اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر ارتفاع ساقه …………………………………………………………77

نمودار 4-17- اثر سطوح مختلف نیتروژن بر ارتفاع ساقه …………………………………………………………….78

نمودار 4-18- برهمکنش سطوح مختلف نیتروژن و تنش خشکی بر ارتفاع ساقه……………………….. 78

نمودار 4-19- اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر سرعت رشد …………………………………………………..80

نمودار 4-20- اثر سطوح مختلف نیتروژن بر سرعت رشد…………………………………………………………….80

نمودار 4-21- برهمکنش سطوح مختلف نیتروژن و تنش خشکی بر سرعت رشد ………………………..81

نمودار 4-22- اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر درصد اسانس…………………………………………………..82

نمودار 4-23- اثر سطوح مختلف نیتروژن بر درصد اسانس …………………………………………………………..83

نمودار 4-24- برهمکنش سطوح مختلف نیتروژن و تنش خشکی بر درصد اسانس……………83

چکیده

هدف از اجرای آزمایش بدست آوردن تأثیر تنش خشکی و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و میزان اسانس گیاه بابونه می باشد که با توجه به اینکه تاکنون در این منطقه و مناطق مجاور چنین تحقیقی انجام نگرفته، لذا این تحقیق از این جنبه دارای اهمیت است. آزمایش به صورت فاکتوریل، در قالب طرح کاملاً تصادفی در سال زراعی 1392 در منطقه یاسوج با 3 تکرار انجام شد، که تیمارهای آزمایش شامل کود نیتروژن در 3 سطح ( 0، 50 و 100کیلوگرم در هکتار) و تنش خشکی در 4 سطح ( (شاهد)0، 1-بار ، 3-بارو 4- بار) بودند. صفات مورد ارزیابی شامل ارتفاع ساقه، تعداد گل در مترمربع، عملکرد گل، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت، وزن هزار دانه و سرعت رشد بود. نتایج نشان داد اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد اقتصادی، عملکرد بیولوژیک، تعداد گل در مترمربع، وزن هزار دانه و ارتفاع ساقه در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار گردید و بر شاخص برداشت در سطح احتمال 5 درصد معنی‌دار گردید و بر سرعت رشد معنی‌دار نگردید. بیشترین میزان عملکرد اقتصادی در تیمار N2S0 (عدم تنش خشکی  و مصرف 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن) به میزان 7/293 کیلوگرم در هکتار و کمترین میزان عملکرد اقتصادی در تیمار N0S3 (کاربرد تنش خشکی در سطح 4- بار و عدم مصرف نیتروژن) به میزان 3/108 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. بیشترین میزان وزن هزار دانه در تیمارN2S0 (عدم تنش خشکی  و مصرف 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن) به میزان 96/7 به دست آمد. بیشترین میزان ارتفاع ساقه در تیمار  N1S0(عدم تنش خشکی و مصرف 50 کیلوگرم در هکتار نیتروژن) به میزان 5/33 سانتیمتر و بیشترین درصد اسانس گیاه در تیمار N2S0 به میزان 7/0 به دست آمد. با توجه به اینکه بیشترین میزان عملکرد صفات مورد مطالعه در تیمار عدم کاربرد تنش خشکی و مصرف 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن بدست آمد، لذا این تیمار به کشاورزان و کارشناسان توصیه می گردد.

واژه‌های کلیدی: فاکتوریل ، وزن هزار دانه ، ارتفاع ساقه، عملکرد گل، بابونه، یاسوج

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

با توجه به اهمیت گیاهان دارویی در تأمین سلامت جامعه و ایجاد تنوع کشت در سیستم های کشاورزی، تحقیق در ارتباط با شناسایی و معرفی گونه های قابل کشت از وظایف محققین به ویژه در مناطق دارای شرایط اقلیمی  بحرانی می باشد که می تواند زمینه را برای تهیه داروهای گیاهی از مواد طبیعی و اولیه  بابونه در تمام فارماکوپه­های (واژه‌نامه‌های) معتبر جهان به عنوان یک گیاه دارویی مهم شناخته شده و با توجه به کاربرد روزافزون آن در صنایع داروسازی، آرایشی و بهداشتی، عطرسازی و تهیه چاشنی‌های غذایی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است تا آنجا که آن را ستاره گیاهان دارویی نامیده‌اند (بالاز و تیرناد، 1998). مصرف سالانه بابونه در جهان بیش از چهار هزار تن گل خشک است که به‌طور عمده از کشورهای مجارستان، روسیه، آرژانتین، آلمان، چک، فنلاند، مصر و در سال‌های اخیر از کشور هند تأمین می‌شود (بالاز و تیرناد، 1998).

گیاهان در طی دوران رشد خود با تنش‌های متعدد محیطی مواجه می‌شوند. هر یک از این تنش‌ها می‌توانند بسته به میزان حساسیت و مرحله رشد گونه گیاهی، اثرات متفاوتی بر رشد، متابولیسم و عملکرد آن‌ها داشته باشند.

خشکی از مهمترین عوامل محیطی کاهش رشد و عملکرد بسیاری از گیاهان زراعی، باغی و دارویی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک دنیا است (حیدری و همکاران، 2006). در طی بروز تنش خشکی گیاهان با ذخیره تنظیم کننده‌های اسمزی همانند اسیدهای آمینه، قندها، برخی از یون‌های معدنی، هورمون‌ها و پروتئین‌ها سعی در مقابله با تنش دارند. در بین ترکیبات آلی، پرولین یکی از مهمترین تنظیم کننده‌های اسمزی به شمار می رود (ردی و همکاران، 2004).

تمایل به تولید گیاهان دارویی و معطر و تقاضا برای محصولات طبیعی به خصوص در شرایط کشت اکولوژیک در جهان رو به افزایش می‌باشد. کشت اکولوژیک گیاهان دارویی کیفیت آن‌ها را تضمین کرده و احتمال اثرات منفی روی کیفیت دارویی و عملکرد آن‌ها را نیز کاهش می‌دهد. بررسی انجام شده حاکی از آن است که ساخت مواد مؤثره در گیاهان دارویی تحت تأثیر ژنوتیپ و عوامل محیطی است. (امامی و همکاران 1383، فولستر 1991)

اهمیت گیاهان دارویی و اهمیت گیاه درمانی مدرن، بسیاری از کشاورزان را به پرورش گیاهان دارویی ترغیب کرده است و افزایش تقاضای بازار باعث شده است که آن‌ها به تولید گیاهان دارویی روی بیاورند و قطعات پراکنده زمین‌هایشان را که به دلیل اندازه، شکل و نامناسب بودن برای کشت دیگر محصولات به صورت بایر رها شده‌اند به این کار اختصاص دهند (حاج سید هادی و همکاران 1382).

کشت و تولید گیاهان دارویی بدون استفاده از نهاده‌های شیمیایی تضمین کننده و سلامت فرآورده‌های حاصل از آن‌هاست. مطالعات انجام شده بر روی گیاهان دارویی در اکوسیستم­های طبیعی و زراعی بر این مسئله اذعان می‌کند که استفاده از نظام کشاورزی پایدار بهترین شرایط را برای تولید این گیاهان فراهم می‌کند و حداکثر عملکرد کمی و کیفی در چنین شرایطی حاصل می‌شود (اکبری نیا، 1382 و شریفی عاشور آبادی 1381 داگارو تومار و 2002).

بابونه با نام علمی (Matricaria spp) گیاهان علفی یک ساله با ارتفاع 70-10 سانتی متر و پایا با ساقه­های افراشته منشعب از خانواده کاسنی (Asteraeeae) می­باشد (امیدبیگی 1379). بابونه یکی از گیاه دارویی مهم در دنیا می‌باشد که توسط انسان شناخته شده است (جمشیدی 1379). سازگاری این گیاه نسبت به انواع خاک‌ها زیاد بوده و می‌تواند در خاک‌های شور قلیایی غیر حاصلخیز و سنگلاخی رشد کند. کاربرد اصلی بابونه در صنایع داروسازی آرایشی بهداشتی می‌باشد. عصاره بابونه به دلیل داشتن آلفا بیزا بولل، ترانس-فارنسول سیس-بتا-فامصن و کامازولن دارای خواص درمانی زیادی از جمله خصوصیات ضد میکروب، ضد تورمی و ضد اسپاسم و ضد عفونی کننده داشته و در درمان ناراحتی‌های معده و روده‌ها به کار می رود و همچنین عصاره این گیاه در آرامش سیستم عصبی و کاهش تشنج مؤثر است؛ و از آن در تهیه کمپرس‌ها و درخشان کردن طبیعی موها استفاده می‌شود (امید بیگی 1379).

تعداد صفحه : 120

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***