دانلود پایان نامه:بررسی تاثیر استفاده از محلول پاشی کلرورکلسیم بر عمر پس از برداشت کیوی استان گیلان (مطالعه موردی آستانه اشرفیه)

دانلود پایان نامه

گرایش :باغبانی

عنوان : بررسی تاثیر استفاده از محلول پاشی کلرورکلسیم بر عمر پس از برداشت کیوی استان گیلان (مطالعه موردی آستانه اشرفیه)

واحد رشت

 

دانشکده کشاورزی-گروه باغبانی

گرایش فیزیولوژی واصلاح درختان میوه

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

 

رشته: کشاورزی  

گرایش: باغبانی

عنوان:

بررسی تاثیر استفاده از محلول­پاشی کلرو­رکلسیم بر عمر پس از برداشت کیوی استان گیلان (مطالعه موردی: آستانه اشرفیه)

استاد راهنما:

دکترعلی محمدی ترکاشوند

 

تابستان1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان…………………….صفحه

چکیده 1

فصل اول-مقدمه و کلیات

1-1-مقدمه. 2

1-2-اهمیت مصرف میوه‌ها وسبزی‌ها 3

1-3-تاریخچه میوه کیوی در جهان. 3

1-4-تاریخچه کیوی در ایران. 4

1-5- تولید میوه کیوی در جهان و ایران. 5

1-6- گیاه شناسی کیوی.. 5

1-7- تشریح میوه 6

1-8- رقم‌هایوارد. 7

1-9- ترکیبات شیمیایی موجود در میوره رسیده کیوی.. 7

فصل دوم-بررسی منابع

2-1-فیزیولوژی پس از برداشت میوه کیوی.. 12

2-1-1-نمو فیزیولوژیکی میوه 12

2-1-2- اهمیت شاخص رسیدگی در میوه کیوی.. 13

2-1- 3-تعیین شاخص رسیدگی در میوه کیوی.. 14

2-1-4- تغییرات متابولیکی در موقع رسیدن میوه کیوی.. 14

2-2-عمده ترین تغییرات در هنگام رسیدن میوه کیوی.. 15

2-3-شرایط نگهداری میوه کیوی در انبار. 17

2-3-1-دما 18

2-3-2- ر طوبت نسبی.. 18

2-3-3- تهویه. 18

2-4-نقش کلسیم درختان میوه 20

فصل سوم-مواد و روش ها

3-1- مکان و زمان انجام آزمایش… 24

3-2- اعمال تیمارها 24

3-3-کنترل و مبارزه با علف های هرز. 26

3-4-روش آبیاری.. 26

3-5- خصوصیات خاک.. 26

3-6- برداشت میوه 26

3-7- ارزیابی صفات… 27

3-7-1- اندازه ­گیری وزن تر میوه 27

3-7-2- اندازه­گیریpH.. 27

3-7-3-اندازه ­گیری سفتی میوه 27

3-7-4-اندازه ­گیری قند میوه 27

3-7-5-عصاره­گیری از میوه 28

3-7-6- وزن خشک میوه 28

3-7-7- اندازه ­گیری نیتروژن. 28

3-7-8- اندازه ­گیری پتاسیم. 29

3-7-9-اندازه ­گیری فسفر. 29

3-7-10- اندازه ­گیری کلسیم. 29

3-8-تجزیه و تحلیل داده‌‌‌‌‌‌‌‌ها 30

فصل چهارم-نتایج و بحث

4-1- اثر تیمارها بر رشد گیاه 32

4-1-1- جدول تجزیه واریانس داده ها 33

4-1-2- اثر تیمارها بر وزن تر میوه کیوی.. 34

4-1-3- اثر تیمار بر وزن خشک میوه کیوی.. 35

4-1-4- اثر تیمارها بر ماده خشک (درصد) میوه کیوی.. 36

4-1-5- اثر تیمارها بر قند میوه کیوی.. 37

4-1-6- اثر تیمارها بر سفتی میوه کیوی.. 40

4-1-7- اثر تیمارها بر اسیدیته میوه کیوی.. 44

4-1-8- اثر تیمارها بر غلظت نیتروژن میوه کیوی.. 45

4-1-9- اثر تیمارها بر فسفر میوه کیوی.. 46

4-1-10- اثر تیمارها بر غلظت پتاسیم میوه کیوی.. 47

4-1-11- اثر تیمارها بر غلظت کلسیم میوه کیوی.. 48

نتیجه گیری کلی.. 50

پیشنهادات: 50

منابع و ماخذ. 51

فهرست جداول

جدول3-1-تیمارهای مورد آزمایش برای هر درخت..22

جدول3-2-فاکتورهای مربوط به تجزیه خاک قبل از اجرای آزمایش عمق(30-0 سانتی متر).26

جدول4-1- تجزیه واریانس داده های مربوط به تاثیر تیمارها بر برخی صفات رشد و غلظت عناصرنیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسیم در میوه کیوی…33

فهرست اشکال

شکل 1-1 تغییر صفات مختلف در طی رسیدن  میوه‌های فرازگرا برگرفته از (Khan,2006).15

شکل4-1-اثر تیمارها بر وزن تر میوه تر کیوی34

شکل4-2-اثر تیمارها بر وزن خشک میوه کیوی..35

شکل4-3-اثر تیمارها بر وزن ماده خشک میوه کیوی..36

شکل 4-4-اثر تیمارها بر قند مرحله اول میوه کیوی…37

شکل4-5-اثر تیمارها بر قند مرحله دوم میوه کیوی..38

شکل4-6-اثر تیمارها بر قند مرحله سوم میوه کیوی.38

شکل4-7-تغییر قند میوه در طول زمان در دو تیمار محلول پاشی کلسیم(پنج­مرتبه) و شاهد39

شکل4-8-اثر تیمارها بر سفتی مرحه اول میوه کیوی40

شکل4-9- اثر تیمارها بر سفتی مرحله دوم میوه کیوی41

شکل4-10- اثر تیمارها بر سفتی مرحله سوم میوه کیوی42

شکل4-11-تغییر سفتی در طول زمان در دو تیمار محلول پاشی کلسیم(پنج­مرتبه) و شاهد43

شکل4-12-اثر تیمارها بر اسیدیته میوه کیوی44

شکل4-13-اثر تیمارها بر غلظت نیتروژن میوه کیوی45

شکل4-14-اثر تیمارها بر غلظت فسفر میوه کیوی..46

شکل4-15- اثر تیمارها بر غلظت پتاسیم میوه کیوی.47

شکل4-16-اثر تیمارها بر غلظت کلسیم میوه کیوی…49

چکیده

در این تحقیق، به منظور بررسی تأثیر محلول­پاشی کلرورکلسیم بر عمر انبارداری (عمر پس از برداشت) محصول کیوی رقم هایوارد آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در ده تیمار و سه تکرار به مدت یکسال به اجرا گذاشته شد. صفاتی مانند وزن تر، وزن خشک، درصد ماده خشک، اسیدیته، نیتروژن، فسفر پتاسیم، کلسیم، قند میوه و سفتی میوه در سه مرحله زمانی دو و پنج ماه پس از برداشت اندازه گیری شد. نتایج به­دست­آمده نشان می­دهد که اثر تیمارها در میزان وزن تر، وزن خشک، قند مرحله اول و دوم، سفتی میوه مرحله اول، اسیدیته میوه، نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسیم میوه معنی دار نبود، اما بر درصد ماده خشک و قند مرحله سوم و سفتی مراحل دوم و سوم نسبت به تیمار شاهد تأثیر معنی داری داشت. نتایج نشان می دهد که تأثیر تیمارها بر کلسیم میوه، سفتی مرحله اول و دوم و درصد ماده خشک میوه ها نسبت به محلول پاشی کلسیم در تیمارهایی که پنج بار محلول پاشی کلسیم صورت گرفته نسبت به تیمار شاهد در سطح یک درصد معنی دار بود. همچنین اثر تیمارها بر قند مرحله سوم در سطح پنج درصد تأثیر معنی دار شد.

واژگان کلیدی: کیوی فروت، سفتی، عمر پس از برداشت میوه، کلسیم

فصل اول

مقدمه وکلیات

1-1-مقدمه

کیوی گیاهی از خانواده Actinidiaxeae و جنس Actinidia است. در­این جنس­گونه­های زیادی وجود دارد که تنها دو گونه آن یعنی A. deliciosa و A. chinensis  از لحاظ اقتصادی و باغبانی حائز اهمیت هستند. در سال­های اخیر محبوبیت میوه کیوی در سطح جهانی افزایش یافته است، از نظر تولید جهانی در حال حاضر پس از موز، پرتقال و سیب در رتبه چهارم قرار دارد. بر اساس گزارش فائو (2008) ایران رتبه هشتم تولید کیوی را به خود اختصاص داده است. کیوی به­خاطر دارا بودن طعم، عطر مناسب، ارزش غذایی و دارویی فراوان، یکی از محبوب‌ترین میوه در جهان به حساب می­آید. بالا بودن ویتامین C، فیبر رژیمی، ویتامین­های E و K، فنول­ها، ترکیبات فلاونوئیدی وآنتی­اکسیدانی در میوه کیوی باعث کاهش بیماری­های چون سرطان و ناراحتی­های قلبی و عروقی می­شود، همچنین مقاومت بدن را در برابر بسیاری از بیماری­ها افزایش می­دهد. امروزه توجه زیادی به ارزش غذایی میوه­ها و سبزی­ها مبذول گردیده و تحقیقات وسیعی جهت افزایش ارزش غذایی میوه­ها و سبزی­ها صورت گرفت.

به­طورکلی، کیفیت و ارزش غذایی میوه‌ها و سبزی­ها به شرایط محیطی قبل از برداشت و عملیات پس از آن بستگی دارد (کارلوس،1999). درجه بلوغ و رسیدگی میوه در زمان برداشت عامل اصلی تعیین کننده کیفیت نهایی میوه و پتانسیل ماندگاری می‌باشد، بنابراین برای حصول بهترین کیفیت خوراکی و انبارمانی طولانی باید میوه­ها در زمان  مناسب برداشت شوند هنگامی که میوه­ ها کمی نابالغ برداشت شوند علاوه بر این­که عطر و طعم میوه به خوبی توسعه نمی­یابد، رسیدن میوه نامنظم بوده و نیز میزان اسید بالاتر و حساسیت به بیماری پس از برداشت بیشتر می‌شود  از سوی دیگر برداشت دیر هنگام باعث میگردد که میوه‌ها با سرعت بیشتری رسیده و پیر شوند و عمر انباری آنها کوتاه گردد. محققان گزارش کردند که برداشت میوه ها با بریکس 5/6  نسبت به دیگر زمان­های برداشت دارای ظرفیت آنتی­اکسیدانی بالاتری است و در طی انبارداری نیز درصد کاهش وزن میوه ها پائین­تر بود (قربانعلی­پور، 1388). گزارش­های قبلی نشان دادند که اگر میزان TSS در زمان برداشت بیش از ده و پائین­تر از شش باشد باعث تسریع در نرم شدن میوه کیوی در طول انبارداری می‌گردد . علاوه بر زمان برداشت، بالا بودن میزان نیتروژن میوه باعث کاهش ماندگاری و ارزش غذایی میوه می‌شود (جانسون، 1997).

در سال­های اخیر سطح زیر کشت کیوی در استان گیلان بطور قابل ملاحظه‌ای گسترش یافته و کشاورزان بطور تجربی بدون در نظرگرفتن زمان صحیح اقدام به برداشت میوه می‌کنند. در نتیجه ممکن است میوه‌ها فاقد کیفیت مناسب در زمان برداشت و نیز ماندگاری کوتاه باشد بنابراین، در این پژوهش کیفیت و ماندگاری میوه­ها کیوی که بر اساس عرف توسط کشاورزان مناطق مختلف استان گیلان برداشت می­شدند، ارزیابی گردید.

تعداد صفحه : 70

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***