دانلود پایان نامه:پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی – زراعت (M.Sc) اثر اعمال تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه زنی بذور علف های هرز یولاف وحشی و بارهنگ

دانلود پایان نامه

عنوان : پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی – زراعت (M.Sc) اثر اعمال تیمارهای مختلف در شکستن خواب  و جوانه زنی بذور علف های هرز یولاف وحشی و بارهنگ

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تبریز

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی زراعت (M.Sc)

 

عنوان:

اثر اعمال تیمارهای مختلف در شکستن خواب  و جوانه زنی بذور علف های هرز یولاف وحشی و بارهنگ

 

استاد راهنما:

دکتر بهرام میرشکاری

 

اساتید مشاور:

دکتر امیر محمد دانشیان مقدم

زمستان 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                         صفحه

چکیده

فصل اول

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

1- بررسی منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-1- تاریخچه کنترل علف‌های هرز …………………………………………………………………………………………………… 3

1-2- پراکنش و اهمیت علف هرز ……………………………………………………………………………………………………… 4

1-3- تعاریف علف هرز …………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4- خصوصیات علف هرز ……………………………………………………………………………………………………………… 7

1-5- خسارت‌های علف هرز …………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-5-1- خسارت‌های کمی ……………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-5-2- خسارت‌های کیفی ………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-6- کنترل علفهای هرز ………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-7- گیاه‌شناسی یولاف وحشی ………………………………………………………………………………………………………. 10

1-8- گیاه‌شناسی بارهنگ ……………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-9- اکولوژی یولاف …………………………………………………………………………………………………………………… 11

1-10- مراحل رشد یولاف ……………………………………………………………………………………………………………… 12

1-11- مرحله جوانه زنی …………………………………………………………………………………………………………………. 13

1-12 ساختمان دانه ………………………………………………………………………………………………………………………… 13

1-13- بیوشیمی و فیزیولوژی جوانه بذر …………………………………………………………………………………………….. 15

1-14- کنترل علفهای هرز ………………………………………………………………………………………………………………. 15

1-15- دلایل غالبیت بذور علفهای هرز  …………………………………………………………………………………………….. 16

1-15-1- پوسته بذر ………………………………………………………………………………………………………………………. 16

1-16- خواب بعد از رسیدگی …………………………………………………………………………………………………………. 17

1-17- تعریف خواب …………………………………………………………………………………………………………………….. 18

1-18- طبقه‌بندی خواب بذر ……………………………………………………………………………………………………………. 18

1-19- اهمیت خواب بذر ……………………………………………………………………………………………………………….. 20

1-20- بررسی انواع خواب ……………………………………………………………………………………………………………… 20

1-20-1- خواب فیزیولوژی ……………………………………………………………………………………………………………. 20

1-20-2 خواب مورفولوژیکی …………………………………………………………………………………………………………. 21

1-20-3- خواب فیزیکی ………………………………………………………………………………………………………………… 21

1-20-4- خواب شیمیایی ……………………………………………………………………………………………………………….. 21

1-20-5- خواب مکانیکی ………………………………………………………………………………………………………………. 22

1-21- اهمیت خواب در کشاورزی کاربردی …………………………………………………………………………………….. 22

1-21-1 خواب در گیاهان زراعی و ارتباط با قوه نامیه ………………………………………………………………………….. 22

1-21-2- خواب یا مرگ بذر؟ ………………………………………………………………………………………………………… 22

1-22- فاکتورهای که باعث ایجاد خواب در بذر می‌شوند …………………………………………………………………….. 23

1-23- پوشش ایجاد کننده خواب بذر ………………………………………………………………………………………………. 23

1-24- نقش هورمونها و تنظیم کننده‌های رشد در خواب بذر ………………………………………………………………… 25

1-24-1- بازدارنده‌های جوانه‌زنی …………………………………………………………………………………………………….. 25

1-24-2 تولیده‌کننده‌های جوانه‌زنی …………………………………………………………………………………………………… 26

1-25- روش های برطرف کردن خواب ……………………………………………………………………………………………….. 27

1-26- شکستن خواب یا به کارگیری مواد شیمیایی …………………………………………………………………………….. 28

1-27- مکانیسم‌های موثر در برطرف شدن خواب جنین به وسیله خواب کنترل کننده ………………………………… 29

1-28- نیازهای خاص در آزمون جوانه‌زنی …………………………………………………………………………………………. 30

1-29- ارزیابی آزمون جوانه‌زنی ………………………………………………………………………………………………………. 31

1-30- آزمون‌های بنیه که براساس تاثیرات فیزیولوژیکی پیری است ……………………………………………………….. 32

1-31- آزمون‌های بنیه که براساس تاثیرات بیوشیمیایی در طی پیری است ………………………………………………… 33

فصل دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

2- مواد و روشها ……………………………………………………………………………………………………………………………. 40

2-1- مراحل اجرای آزمایش …………………………………………………………………………………………………………… 40

2-2- طرح آزمایشی ………………………………………………………………………………………………………………………. 40

2-3- تیمارهای آزمایشی ………………………………………………………………………………………………………………… 41

2-4- صفات مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………………………….. 42

2-5- تجزیه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………… 43

فصل سوم …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

3- نتایج و بحث …………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

3-1- تجزیه واریانسی صفات مورد مطالعه گیاه یولاف در تیمار با نیترات پتاسیم ……………………………………….. 45

3-2- مقایسات میانگین صفات مورد مطالعه در تیمار نیترات پتاسیم …………………………………………………………. 47

3-3- مقایسه میانگین اثر تیمار اسید جیبرلیک در گیاه یولاف ………………………………………………………………….53

3-4- مقایسات میانگین صفات مورد مطالعه در تیمار اسید جیبرلیک ……………………………………………………….. 55

3-5- نتیجه‌گیری کلی ……………………………………………………………………………………………………………………. 62

3-6- پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………. 63

فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 64

فهرست منابع غیر فارسی ………………………………………………………………………………………………………………….. 67

چکیده به انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

 

فهرست جداول

1-1- تیره‌های مهم گیاهی که بدترین علفهای دنیا در بر می‌دارد ………………………………………………………………. 5

1-2- تیره‌های تشکیل دهنده گیاهان زراعی عمده جهان …………………………………………………………………………. 5

1-3- تغییرات درجه حرارت که در آن جوانه زدن واقع می‌شود ……………………………………………………………… 12

1-4- ذخایر غذایی و ساختمان اصلی ذخیره‌ای ……………………………………………………………………………………. 14

1-5- طرح طبقه‌بندی انواع خواب بذر ………………………………………………………………………………………………. 19

1-6- مهمترین مکانیسم‌های شناخته شده خواب بذر …………………………………………………………………………….. 24

1-7 تحریک‌کننده‌های جوانه‌زنی ……………………………………………………………………………………………………… 26

1-8- تاثیر مواد تنظیم کننده رشد در جوانه‌زنی بذور خیس شده کاهو رقم گراندراپیدز در تاریکی ………………. 30

1-9- شاخص‌های سرعت جوانه‌زنی …………………………………………………………………………………………………. 33

3-1- تجزیه واریانسی صفات مورد مطالعه در گیاه یولاف تحت تیمار با نیترات پتاسیم ……………………………….. 46

3-2- تجزیه واریانسی صفات مورد مطالعه در گیاه یولاف تحت تیمار با اسید جبرلیک ………………………………. 54

 

فهرست نمودارها

3-1- نمودار مقایسه میانگین طول ریشه گیاه یولاف در تیمار با نیترات پتاسیم …………………………………………… 47

3-2- نمودار مقایسه میانگین طول ساقه گیاه یولاف در تیمار با نیترات پتاسیم ……………………………………………. 48

3-3- نمودار مقایسه میانگین طول بوته گیاه یولاف در تیمار با نیترات پتاسیم …………………………………………….. 49

3-4- نمودار مقایسه میانگین شاخص ویگور گیاه یولاف در تیمار با نیترات پتاسیم …………………………………….. 49

3-5- نمودار مقایسه میانگین حجم ریشه گیاه یولاف در تیمار با نیترات پتاسیم ………………………………………….. 50

3-6- نمودار مقایسه میانگین وزن خشک گیاه یولاف در تیمار با نیترات پتاسیم …………………………………………. 51

3-7- نمودار مقایسه میانگین درصد جوانه‌زنی گیاه یولاف در تیمار با نیترات پتاسیم …………………………………… 51

3-8- نمودار مقایسه میانگین سرعت جوانه‌زنی گیاه یولاف در تیمار با نیترات پتاسیم ………………………………….. 52

3-9- نمودار مقایسه میانگین طول ریشه گیاه یولاف در تیمار با اسید جیبرلیک ………………………………………….. 55

3-10- نمودار مقایسه میانگین طول ساقه گیاه یولاف در تیمار با اسید جیبرلیک ………………………………………… 56

3-11- نمودار مقایسه میانگین طول بوته گیاه یولاف در تیمار با اسید جیبرلیک …………………………………………. 56

3-12- نمودار مقایسه میانگین شاخص ویگور گیاه یولاف در تیمار با اسید جیبرلیک …………………………………. 57

3-13- نمودار مقایسه میانگین حجم ریشه گیاه یولاف در تیمار با اسید جیبرلیک ………………………………………. 58

3-14- نمودار مقایسه میانگین وزن خشک گیاه یولاف در تیمار با اسید جیبرلیک ……………………………………… 59

3-15- نمودار مقایسه میانگین درصد جوانه‌زنی گیاه یولاف در تیمار با اسید جیبرلیک ……………………………….. 60

3-16- نمودار مقایسه میانگین سرعت جوانه‌زنی گیاه یولاف در تیمار با اسید جیبرلیک ………………………………. 61

چکیده

این آزمایش جهت بررسی اثر تیمارهای مختلف روی رفع خواب بذور بارهنگ و یولاف وحشی در قالب طرح کاملا تصادفی (CRD) در دو مرحله آزمایشگاهی و گلخانه در سال 1391 به اجرا در آمد. تیمارهای مورد آزمایش شامل نیترات پتاسیم با درصدهای 6/0، 4/0، 2/0 و اسید جیبرلیک با دزهای 1000، 750، 500، 250 (ppm) در کنار شاهد بودند که به صورت جداگانه روی گیاهان بارهنگ و یولاف در هر دو مرحله آزمایش شدند. کندن ریشک در یولاف نیز قبل از اعمال این تیمارها در تمامی بذور صورت پذیرفت. صفات مورد مطالعه در این آزمایش شامل طول ریشه، طول ساقه، طول گیاهچه، وزن خشک گیاهچه، شاخص ویگور، حجم ریشه، درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی بودند. نتایج حاصل نشان داد که گیاه دارویی بارهنگ در هیچ یک از تیمارها قادر به جوانه زنی نبود. بر اساس نتایج به دست آمده از آزمایش تیمارهای مذکور روی گیاه یولاف وحشی مشاهده گردید که تمامی صفات مورد مطالعه در تیمار با نیترات پتاسیم و اسید جیبرلیک دارای اختلاف معنی داری بودند. نتایج حاصل از مقایسات میانگین انجام شده، نشان داد که در تیمار با نیترات پتاسیم درصد جوانه زنی در بذور تیمار شده با نیترات پتاسیم 6/0 درصد بیش از سایر تیمارها می باشد. در تیمار با اسید جیبرلیک نیز درصد جوانه زنی در بذور تیمار شده با اسید جیبرلیک 750 (ppm) مشاهده گردید. همچنین کندن ریشک در گیاه یولاف وحشی تاثیر چندنی در جوانه زنی بذر یولاف نداشت.

کلمات کلیدی: خواب بذر، جوانه زنی،  یولاف وحشی، بارهنگ

فصل اول

مقدمه

در طبیعت گیاهانی وجود دارند که علیرغم تمایل کشاورزان در زمین‌های آنها سبز شده و برای محصولات مشکل ایجاد می‌کنند، به این گیاهان علف هرز نام نهاده‌اند (هامیتون 1995). این گیاهان به روش های مختلف به عملکرد محصولات اثر گذاشته و حتی کیفیت محصولات را نیز کاهش می‌دهند. خسارت ناشی از علف‌های هرز از آفات و بیماریها نیز بیشتر می‌باشد به طوری که در برخی مناطق معتدله میزان خسارت بین 15-10 درصد محصول برآورد شده است (وارینگتون، 1930).

در ایران بین 250 تا 300 گونه مطرح علف هرز وجود دارد که تعداد این علف‌ها در نقاط مختلف کشور بستگی به شرایط و محیط دارد. مجموع خسارت ناشی از علف‌های هرز در سطح جهانی بیش از پنج میلیارد دلار است. که تقریباً معادل با کل خسارتهای حاصل از آفات و بیماریها روی گیاهان زراعی و باغی می‌باشد (ادیم، 1382) از کل خسارت ناشی از عوامل نامساعد در کشور هندوستان در سال 1987 سهم علف هرز حدود 45 درصد، آفات 30 درصد، بیماریها 20 و عوامل نامساعد محیطی 5 درصد گزارش شده است و (ازبیلی و همکاران 1976) بررسی‌ها نشان می‌دهد که در صورت عدم کنترل علف‌های هرز می‌توان 25 تا 90 درصد کاهش محصول را انتظار داشت، و بالعکس در صورت اعمال روش های صحیح کنترل می‌توان 25 تا 90 درصد افزایش محصول امیدوار بود (زند و همکاران، 1386).

علف‌های هرز یولاف، بارهنگ در سراسر منطقه به خصوص در استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی انتشار دارند (کریمی،1374). و در سراسر منطقه یافت می‌شود این گیاهان دارای بذرهای در حال خواب می‌باشند میزان خواب و جوانه‌زنی بذرها تحت تاثیر عوامل متعددی چون تعداد لایه‌های تستا و نوع اپیدرم و فرابر میوه، موقعیت دانه در روی گیاه، اندازه و وزن بذر، سن گیاه و طول روز، زمان برداشت تغییر می‌کند. خواب بذر در گیاهان زیادی از جمله یولاف، سلمه تره، ترشک و علف هفت بند ایرانی نیز دیده می‌شود. کشت و استقرار گیاهان مرتعی و کنترل علف‌های هرز به علت خواب بذور در آنها، مشکل عمده‌ای محسوب می‌شود و درصد قابل ملاحظه‌ای از بذرهای ارقام وحشی در زمان برداشت در حال خواب اولیه بسر می‌برند. عدم جوانه‌زنی همزمان بذرها علف‌های هرز به علت خواب در مزارع نیز مشکل عمده‌ای در کنترل آنها ایجاد می‌کند (هادی و کریمی، 1374).

در برنامه‌های مدیریت تلفیقی علف هرز توجه به خواب بذر و آگاهی از مکانیزم خواب و نحوه بیدار شدن بذور اهمیت ویژه‌ای دارد (کارسون ‌و میلبرگ، 2007).

بنابراین اهمیت موضوع سبب شد که تحقیقی با هدف مطالعه تاثیر تیمارهای مختلفی شیمیایی بر رفع خواب بذر در علف­های هرز انجام گیرد. به طوری که در این تحقیق دو گیاه بارهنگ و یولاف وحشی تحت تاثیر تیمار با غلظت های متفاوتی از اسید جیبرلیک و نیترات پتاسیم جهت یافتن تیمارهایی مناسب به منظور برطرف کردن خواب بذر بررسی گردیدند.

تعداد صفحه : 87

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***