دانلود پایان نامه ارشد:اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد باقلا در استان گیلان

دانلود پایان نامه

گرایش :زراعت و اصلاح نباتات

عنوان : اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد باقلا در استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده کشاورزی

 

گروه آموزشی زراعت

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 

رشته: مهندسی کشاورزی

گرایش : زراعت و اصلاح نباتات

 

عنوان:

اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد باقلا در استان گیلان

 

استاد راهنما :

دکتر محمد نقی صفرزاده

 

استاد مشاور :

دکتر هاشم امین پناه

 

نیمسال تحصیلی

94-93

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                   فهرست مطالب  :                                                

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول : مقدمه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

فصل دوم : بررسی منابع

2-1- ­تاریخچه و مبداء باقلا…………………………………………………………………………………………………………..6

2-2-­­ سطح زیر کشت و باقلا در ایران و جهان ……………………………………………………………………………….6

2-3- اهمیت اقتصادی باقلا……………………………………………………………………………………………………………6

2-4-گیاه شناسی باقلا…………………………………………………………………………………………………………………..6

2-5- نیازهای اقلیمی باقلا…………………………………………………………………………………………………………….8

2-6- عملکرد و اجزای عملکرد باقلا…………………………………………………………………………………………….10

2-7- آرایش کاشت………………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-7-1- اثر آرایش کاشت بر رشد باقلا……………………………………………………………………………………….. 12

2-7-2- اثر آرایش کاشت برعملکرد و  اجزای عملکرد باقلا……………………………………………………………13

2-8- تراکم بوته………………………………………………………………………………………………………………………….17

2-8-1- اثر تراکم بوته بر رشد باقلا………………………………………………………………………………………………18

2-8-2- اثر تراکم بوته بر عملکرد باقلا…………………………………………………………………………………………20

2-8-3- اثر تراکم بوته بر اجزای عملکرد باقلا……………………………………………………………………………….21

2-8-4- اثر تراکم بوته بر وزن صد دانه باقلا………………………………………………………………………………….23

2-8-5- اثر تراکم بوته بر انشعابات ساقه باقلا………………………………………………………………………………..23

فصل سوم : مواد و روش ها

3-1- مشخصات جغرافیایی و آب و هوایی منطقه…………………………………………………………………………26

3-2-­­ مشخصات خاک و شرایط آب و هوایی……………………………………………………………………………….26

3-3-روش انجام آزمایش……………………………………………………………………………………………………………28

3-4-صفات مورد بررسی……………………………………………………………………………………………………………28

فصل چهارم : نتایج و بحث

4-1- ­ارتفاع بوته…………………………………………………………………………………………………………………………33

4-2-­­ انشعاب بارور و غیر بارور ساقه…………………………………………………………………………………………..33

4-3- تعداد غلاف در بوته……………………………………………………………………………………………………………33

4-4- تعداد انشعاب ساقه…………………………………………………………………………………………………………….33

4-5- عملکرد دانه تر………………………………………………………………………………………………………………….33

4-6- عملکرد قسمتهای هوایی……………………………………………………………………………………………………..33

4-7- عملکرد بیولوژیک…………………………………………………………………………………………………………… 35

4-8- عملکرد دانه خشک…………………………………………………………………………………………………………. 36

4-9- عملکرد غلاف سبز……………………………………………………………………………………………………………..38

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد

5-1- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………..42

5-2- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………42

منابع مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………………………43

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………47

فهرست جدول ها  :

2-1- کشورهای عمده تولید کننده باقلا………………………………………………………………………………………..7

3-1-­­ مشخصات خاک محل اجرای آزمایش ……………………………………………………………………………….26

4-1- نتایج تجزیه واریانس خصوصیات مورد بررسی…………………………………………………………………..40

فهرست شکل ها

شکل3-1- تغییرات حداقل و حداکثر دما طی دوره رشد باقلا…………………………………………………………..27

شکل3-2- تغییرات مقدار بارندگی طی دوره رشد باقلا……………………………………………………………………27

شکل 4-1- اثر تراکم بوته بر عملکرد دانه تر………………………………………………………………………………….33

شکل4-2- اثر تراکم بوته بر عملکرد قسمت های هوایی…………………………………………………………………34

شکل4-3- اثر تراکم بوته بر عملکرد بیولوژیک………………………………………………………………………………36

شکل 4-4- اثر آرایش کاشت بر عملکرد دانه خشک………………………………………………………………………37

شکل 4-5- اثر تراکم بوته بر عملکرد دانه خشک…………………………………………………………………………..37.

شکل 4-6- اثر تراکم بوته بر عملکرد غلاف سبز……………………………………………………………………………39

چکیده

به منظور بررسی اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا، آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی درسه تکرار در شهرستان صومعه سرا در سال 1391 انجام گردید: فاکتوراول، آرایش کاشت در 2 سطح (آرایش کاشت مربع و آرایش کاشت مستطیل) و فاکتور دوم تراکم بوته، در4سطح (31000،41000،55000،80000  بوته در هکتار) بود. صفات ارتفاع بوته، تعداد ساقه­های جانبی، تعداد دانه در غلاف، عملکرد دانه، تعداد غلاف در بوته، تعداد انشعاب بارور ساقه، تعداد انشعاب غیر بارور ساقه، شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک و وزن 100 دانه اندازه گیری شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین تیمارها به جز صفت عملکرد دانه خشک، از لحاظ اثر آرایش کاشت، اختلاف معنی داری مشاهده نشد (5% P≤ ). نتایج تجزیه واریانس اثر تراکم بوته بر عملکرد در مورد صفاتی همچون،عملکرد دانه تر، عملکرد قسمتهای هوایی، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه خشک و عملکرد غلاف سبز معنی دار شد. (1% P≤ ).

واژه های کلیدی: باقلا، آرایش، تراکم، عملکرد

فصل اول

مقدمه

گیاهان خانواده فاباسه با داشتن 17 تا 32 درصد پروتئین، نقش مهمی در تامین مواد پروتئینی و تولید کالری مورد نیاز انسان دارند. باقلا جزء گیاهان مقاوم به سرما به حساب می آید و این گیاه محصول فصل خنک است و تا 5-  سانتی گراد را تحمل می کند، گرمای زیاد باعث اختلالات جنینی باقلا می شود و ریزش گلها و کاهش تعداد بذر در غلاف را به همراه خواهد داشت. در کشت باقلا تعیین تراکم بهینه و الگوی مناسب کاشت، برای استفاده مطلوب از نهاده ها مانند زمین، آب، نور و مواد غذایی نقش مفید و موثری دارد و موجب افزایش کمی و کیفی محصول می شود (شورگشتی،1377). به نظر می رسد که توجه به این موضوع مهم در نزدیک شدن به سقف پتانسیل تولیدی گیاه نقش مهم و موثری داشته باشد. با توجه به این موضوعات ضعف در اعمال مدیریت زراعی درست و استفاده نامناسب از نهاده های تولید و استفاده از تجهیزات نامناسب ، مقدار بذر برای کشت و در نتیجه تراکم نامناسب بوته در واحد سطح، نامناسب بودن روش های کنترل علف های هرز…از دیگر مشکلات به زراعی حبوبات است (باقری و همکاران،1385) به همین علت تراکم بوته و آرایش کاشت مناسب در افزایش عملکرد محصول نقش به سزایی داشته است. عملکرد یک گیاه زراعی تحت تاثیر چندین عامل و اثرات متقابل قرار می گیرد، این عوامل به طور کل شامل آب و هوا، خاک، گیاه وعوامل اجتماعی و اقتصادی می باشد. این عوامل از یک ناحیه به ناحیه دیگر و از یک سال به سال دیگر  و از هر فصل به فصل دیگر در هر سال بسیار متغیر بوده است و مسئول نوسانات عملکرد گیاهان زراعی از یک منطقه به منطقه دیگر می باشد (باقری و همکاران، 1385).

تراکم مطلوب به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهمترین آنها خصوصیات گیاه، طول دوره  رویش، زمان و روش کاشت، حاصلخیزی خاک، اندازه بوته، رطوبت در دسترس، تابش خورشیدی و الگوی کاشت و وضعیت علفهای هرز می باشد. در واقع تراکم بوته مطلوب تراکمی است که در نتیجه آن کلیه عوامل محیطی آب و هوا و خاک به طور کامل مورد استفاده قرار گیرد و در عین حال رقابت درون بوته ای و برون بوته ای در حداقل باشد تا حداکثر عملکرد ممکن با کیفیت مطلوب بدست آید و از طرف دیگر این تراکم باید فضای کافی را برای انجام عملیات داشت و برداشت فراهم و تامین نماید. آرایش بوته ها در داخل یک تراکم معین حائز اهمیت است (محمودی، 1384).

بطوریکه استقرار تراکم مطلوبی از بوته های سالم در مناسب ترین الگوی آرایش بوته ای، اساس یک سیستم موفق تولید زراعی است. آرایش بوته ها یا وضعیت هندسی بوته ها را می توان با تغییر عرض ردیف و فاصله بین بوته های روی ردیف تغییر داد. از لحاظ نظری انتخاب ردیف های باریک و افزایش فاصله بوته ها روی ردیف، سبب استفاده موثر از منابع و تاخیر در زمان آغاز رقابت درون گونه ای خواهد شد با توجه به افزایش سطح زیر کشت رقم برکت (باقلا ) در استان گیلان طی سالهای اخیر ضرورت تعیین دقیق و مناسب تراکم بوته در واحد سطح  با توجه به آرایش کاشت ضروری به نظر می رسد. زیرا اکثر زارعین از نحوه کاشت این رقم اطلاع دقیقی ندارند و پس از کاشت با رشد رویشی بیش از اندازه این رقم وهمچنین کاهش عملکرد غلاف مواجه می شوند، لذا از اهداف دیگر این بررسی تعیین بهترین تراکم بوته در واحد سطح و نیز تعیین بهترین آرایش کاشت برای باقلای رقم برکت در استان گیلان می باشد.

تعداد صفحه : 56

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***