دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر استفاده از محلول­پاشی کلرو­رکلسیم بر عمر پس از برداشت کیوی استان گیلان (مطالعه موردی: آستانه اشرفیه)

دانلود پایان نامه

گرایش :باغبانی

عنوان : بررسی تاثیر استفاده از محلول­پاشی کلرو­رکلسیم بر عمر پس از برداشت کیوی استان گیلان (مطالعه موردی: آستانه اشرفیه)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده کشاورزی-گروه باغبانی

گرایش فیزیولوژی واصلاح درختان میوه

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

رشته: کشاورزی            گرایش: باغبانی

عنوان:

بررسی تاثیر استفاده از محلول­پاشی کلرو­رکلسیم بر عمر پس از برداشت کیوی استان گیلان (مطالعه موردی: آستانه اشرفیه)

استاد راهنما:

دکترعلی محمدی ترکاشوند

تابستان1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

چکیده 1

فصل اول-مقدمه و کلیات

1-1-مقدمه. 2

1-2-اهمیت مصرف میوه‌ها وسبزی‌ها 3

1-3-تاریخچه میوه کیوی در جهان. 3

1-4-تاریخچه کیوی در ایران. 4

1-5- تولید میوه کیوی در جهان و ایران. 5

1-6- گیاه شناسی کیوی.. 5

1-7- تشریح میوه 6

1-8- رقم‌هایوارد. 7

1-9- ترکیبات شیمیایی موجود در میوره رسیده کیوی.. 7

فصل دوم-بررسی منابع

2-1-فیزیولوژی پس از برداشت میوه کیوی.. 12

2-1-1-نمو فیزیولوژیکی میوه 12

2-1-2- اهمیت شاخص رسیدگی در میوه کیوی.. 13

2-1- 3-تعیین شاخص رسیدگی در میوه کیوی.. 14

2-1-4- تغییرات متابولیکی در موقع رسیدن میوه کیوی.. 14

2-2-عمده ترین تغییرات در هنگام رسیدن میوه کیوی.. 15

2-3-شرایط نگهداری میوه کیوی در انبار. 17

2-3-1-دما 18

2-3-2- ر طوبت نسبی.. 18

2-3-3- تهویه. 18

2-4-نقش کلسیم درختان میوه 20

فصل سوم-مواد و روش ها

3-1- مکان و زمان انجام آزمایش… 24

3-2- اعمال تیمارها 24

3-3-کنترل و مبارزه با علف های هرز. 26

3-4-روش آبیاری.. 26

3-5- خصوصیات خاک.. 26

3-6- برداشت میوه 26

3-7- ارزیابی صفات… 27

3-7-1- اندازه ­گیری وزن تر میوه 27

3-7-2- اندازه­گیریpH.. 27

3-7-3-اندازه ­گیری سفتی میوه 27

3-7-4-اندازه ­گیری قند میوه 27

3-7-5-عصاره­گیری از میوه 28

3-7-6- وزن خشک میوه 28

3-7-7- اندازه ­گیری نیتروژن. 28

3-7-8- اندازه ­گیری پتاسیم. 29

3-7-9-اندازه ­گیری فسفر. 29

3-7-10- اندازه ­گیری کلسیم. 29

3-8-تجزیه و تحلیل داده‌‌‌‌‌‌‌‌ها 30

فصل چهارم-نتایج و بحث

4-1- اثر تیمارها بر رشد گیاه 32

4-1-1- جدول تجزیه واریانس داده ها 33

4-1-2- اثر تیمارها بر وزن تر میوه کیوی.. 34

4-1-3- اثر تیمار بر وزن خشک میوه کیوی.. 35

4-1-4- اثر تیمارها بر ماده خشک (درصد) میوه کیوی.. 36

4-1-5- اثر تیمارها بر قند میوه کیوی.. 37

4-1-6- اثر تیمارها بر سفتی میوه کیوی.. 40

4-1-7- اثر تیمارها بر اسیدیته میوه کیوی.. 44

4-1-8- اثر تیمارها بر غلظت نیتروژن میوه کیوی.. 45

4-1-9- اثر تیمارها بر فسفر میوه کیوی.. 46

4-1-10- اثر تیمارها بر غلظت پتاسیم میوه کیوی.. 47

4-1-11- اثر تیمارها بر غلظت کلسیم میوه کیوی.. 48

نتیجه گیری کلی.. 50

پیشنهادات: 50

منابع و ماخذ. 51

 

فهرست جداول

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

جدول3-1-تیمارهای مورد آزمایش برای هر درخت…………………………………………………………………………………………………22

جدول3-2-فاکتورهای مربوط به تجزیه خاک قبل از اجرای آزمایش عمق(30-0 سانتی متر)………………………………………….26

جدول4-1- تجزیه واریانس داده های مربوط به تاثیر تیمارها بر برخی صفات رشد و غلظت عناصرنیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسیم در میوه کیوی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..33

 

فهرست اشکال

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

شکل 1-1 تغییر صفات مختلف در طی رسیدن  میوه‌های فرازگرا برگرفته از (Khan,2006)…………………………….15

شکل4-1-اثر تیمارها بر وزن تر میوه تر کیوی…………………………………………………………………………………………….34

شکل4-2-اثر تیمارها بر وزن خشک میوه کیوی………………………………………………………………………………………….35

شکل4-3-اثر تیمارها بر وزن ماده خشک میوه کیوی……………………………………………………………………………………36

شکل 4-4-اثر تیمارها بر قند مرحله اول میوه کیوی………………………………………………………………………………………37

شکل4-5-اثر تیمارها بر قند مرحله دوم میوه کیوی……………………………………………………………………………………….38

شکل4-6-اثر تیمارها بر قند مرحله سوم میوه کیوی……………………………………………………………………………………….38

شکل4-7-تغییر قند میوه در طول زمان در دو تیمار محلول پاشی کلسیم(پنج­مرتبه) و شاهد………………………………..39

شکل4-8-اثر تیمارها بر سفتی مرحه اول میوه کیوی………………………………………………………………………………………40

شکل4-9- اثر تیمارها بر سفتی مرحله دوم میوه کیوی……………………………………………………………………………………41

شکل4-10- اثر تیمارها بر سفتی مرحله سوم میوه کیوی…………………………………………………………………………………42

شکل4-11-تغییر سفتی در طول زمان در دو تیمار محلول پاشی کلسیم(پنج­مرتبه) و شاهد………………………………….43

شکل4-12-اثر تیمارها بر اسیدیته میوه کیوی………………………………………………………………………………………………..44

شکل4-13-اثر تیمارها بر غلظت نیتروژن میوه کیوی………………………………………………………………………………………45

شکل4-14-اثر تیمارها بر غلظت فسفر میوه کیوی………………………………………………………………………………………….46

شکل4-15- اثر تیمارها بر غلظت پتاسیم میوه کیوی……………………………………………………………………………………..47

شکل4-16-اثر تیمارها بر غلظت کلسیم میوه کیوی………………………………………………………………………………………49

 

چکیده

در این تحقیق، به منظور بررسی تأثیر محلول­پاشی کلرورکلسیم بر عمر انبارداری (عمر پس از برداشت) محصول کیوی رقم هایوارد آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در ده تیمار و سه تکرار به مدت یکسال به اجرا گذاشته شد. صفاتی مانند وزن تر، وزن خشک، درصد ماده خشک، اسیدیته، نیتروژن، فسفر پتاسیم، کلسیم، قند میوه و سفتی میوه در سه مرحله زمانی دو و پنج ماه پس از برداشت اندازه گیری شد. نتایج به­دست­آمده نشان می­دهد که اثر تیمارها در میزان وزن تر، وزن خشک، قند مرحله اول و دوم، سفتی میوه مرحله اول، اسیدیته میوه، نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسیم میوه معنی دار نبود، اما بر درصد ماده خشک و قند مرحله سوم و سفتی مراحل دوم و سوم نسبت به تیمار شاهد تأثیر معنی داری داشت. نتایج نشان می دهد که تأثیر تیمارها بر کلسیم میوه، سفتی مرحله اول و دوم و درصد ماده خشک میوه ها نسبت به محلول پاشی کلسیم در تیمارهایی که پنج بار محلول پاشی کلسیم صورت گرفته نسبت به تیمار شاهد در سطح یک درصد معنی دار بود. همچنین اثر تیمارها بر قند مرحله سوم در سطح پنج درصد تأثیر معنی دار شد.

واژگان کلیدی: کیوی فروت، سفتی، عمر پس از برداشت میوه، کلسیم

 

مقدمه وکلیات

 

1-1-مقدمه

کیوی گیاهی از خانواده Actinidiaxeae و جنس Actinidia است. در­این جنس­گونه­های زیادی وجود دارد که تنها دو گونه آن یعنی A. deliciosa و A. chinensis  از لحاظ اقتصادی و باغبانی حائز اهمیت هستند. در سال­های اخیر محبوبیت میوه کیوی در سطح جهانی افزایش یافته است، از نظر تولید جهانی در حال حاضر پس از موز، پرتقال و سیب در رتبه چهارم قرار دارد. بر اساس گزارش فائو (2008) ایران رتبه هشتم تولید کیوی را به خود اختصاص داده است. کیوی به­خاطر دارا بودن طعم، عطر مناسب، ارزش غذایی و دارویی فراوان، یکی از محبوب‌ترین میوه در جهان به حساب می­آید. بالا بودن ویتامین C، فیبر رژیمی، ویتامین­های E و K، فنول­ها، ترکیبات فلاونوئیدی وآنتی­اکسیدانی در میوه کیوی باعث کاهش بیماری­های چون سرطان و ناراحتی­های قلبی و عروقی می­شود، همچنین مقاومت بدن را در برابر بسیاری از بیماری­ها افزایش می­دهد. امروزه توجه زیادی به ارزش غذایی میوه­ها و سبزی­ها مبذول گردیده و تحقیقات وسیعی جهت افزایش ارزش غذایی میوه­ها و سبزی­ها صورت گرفت.

به­طورکلی، کیفیت و ارزش غذایی میوه‌ها و سبزی­ها به شرایط محیطی قبل از برداشت و عملیات پس از آن بستگی دارد (کارلوس،1999). درجه بلوغ و رسیدگی میوه در زمان برداشت عامل اصلی تعیین کننده کیفیت نهایی میوه و پتانسیل ماندگاری می‌باشد، بنابراین برای حصول بهترین کیفیت خوراکی و انبارمانی طولانی باید میوه­ها در زمان  مناسب برداشت شوند هنگامی که میوه­ ها کمی نابالغ برداشت شوند علاوه بر این­که عطر و طعم میوه به خوبی توسعه نمی­یابد، رسیدن میوه نامنظم بوده و نیز میزان اسید بالاتر و حساسیت به بیماری پس از برداشت بیشتر می‌شود  از سوی دیگر برداشت دیر هنگام باعث میگردد که میوه‌ها با سرعت بیشتری رسیده و پیر شوند و عمر انباری آنها کوتاه گردد. محققان گزارش کردند که برداشت میوه ها با بریکس 5/6  نسبت به دیگر زمان­های برداشت دارای ظرفیت آنتی­اکسیدانی بالاتری است و در طی انبارداری نیز درصد کاهش وزن میوه ها پائین­تر بود (قربانعلی­پور، 1388). گزارش­های قبلی نشان دادند که اگر میزان TSS در زمان برداشت بیش از ده و پائین­تر از شش باشد باعث تسریع در نرم شدن میوه کیوی در طول انبارداری می‌گردد . علاوه بر زمان برداشت، بالا بودن میزان نیتروژن میوه باعث کاهش ماندگاری و ارزش غذایی میوه می‌شود (جانسون، 1997).

در سال­های اخیر سطح زیر کشت کیوی در استان گیلان بطور قابل ملاحظه‌ای گسترش یافته و کشاورزان بطور تجربی بدون در نظرگرفتن زمان صحیح اقدام به برداشت میوه می‌کنند. در نتیجه ممکن است میوه‌ها فاقد کیفیت مناسب در زمان برداشت و نیز ماندگاری کوتاه باشد بنابراین، در این پژوهش کیفیت و ماندگاری میوه­ها کیوی که بر اساس عرف توسط کشاورزان مناطق مختلف استان گیلان برداشت می­شدند، ارزیابی گردید.

 

 

1-2-اهمیت مصرف میوه‌ها وسبزی‌ها

امروزه متخصصان علوم تغذیه بر این باورند که مصرف روزانه میوه‌ها وسبزی‌ها منجر به کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های مختلف شامل سرطان‌ها، بیماری‌های قلبی می­شود (دو[1] و همکاران، 2009). اثرات مثبت میوه‌ها و سبزی‌ها به ترکیبات حیاتی مختلف آنها نظیر آنتی اکسیدان‌های[2] پلی فنل، ویتامین‌های مختلف از جمله ویتامین E، C، توکوفرول، کارتنوئید نسبت داده می‌شود. بنابراین میوه‌ها و سبزی‌ها بعنوان منابع غذایی مهم برای انسان محسوب می­شوند (پسچل[3] و همکاران، 2006). مدرک علمی نشان می‌دهد که بین بروز و توسعه بیماری‌ها و فعالیت رادیکال‌های آزاد رابطه مستقیم وجود دارد. آنتی­اکسیدان‌های موجود در میوه‌ها و سبزی‌ها قادر به حذف رادیکال‌های آزاد هستند که این امر بواسطه بازدارندگی از تشکیل رادیکال‌های آزاد و یا شکستن زنجیره اصلی آنها یا جلوگیری از تشکیل رادیکال آزاد بوسیله پیوند با یون‌های فلزی، احیا پراکسید هیدروژن، سوپراکسید‌ و گونه‌های اکسیژن فعال تحقق می یابد (دو و همکاران، 2009).

دربین میوه‌ها، کیوی بعنوان منبع خوب مواد آنتی­اکسیدانی بویژه ویتامین C محسوب می‌شود. همچنین حاوی برخی مواد فیتوشیمیایی دیگر نظیر بتاکاروتن، لوتین، آنتوسیانین، توکوفرول، مواد معدنی، رنگیزهای کلروفیل و کارتنوئید‌ها می­باشد (تورینی[4] و همکاران، 2008).

1-3-تاریخچه میوه کیوی در جهان

کیوی به همراه سه میوه آوکادو، زغال اخته آبی و ماکادمیا در قرن بیستم به جهانیان معرفی شده‌است. مبدأ اصلی کیوی جنگل‌های مناطق معتدله اطراف رودخانه یانگ تسه[5] در جنوب چین بوده و ارقام مختلف آن به صورت پراکنده از سیبری تا اندونزی پراکنده می‌باشند (محمدیان و اسحاقی تیموری، 1378). کیوی از میوه‌های بومی جنوب چین محسوب می‌شود و در جنوب چین به نام یانگ تائو[6] معروف می‌باشد (جمشیدی، 1380). از چگونگی و تاریخ پراکندگی آن از چین به سایر نقاط جهان مدارک دقیقی در دست نیست. اما برای اولین بار الکساندر آلیسون در سال 1906 بذر کیوی را از چین به نیوزیلند برد. وی پس از کشت و تولید نهال‌های بذری و حفظ و نگهداری آنها در سال 1910 میلادی موفق شد اولین نمونه‌های میوه را از تفرق صفات[7] فراوانی برخوردار بودند بدست آورده و با انتخاب ارقام بهتر و کشت مجدد بذر آنها اولین نمونه‌های مرغوب کیوی را به دنیام معرفی نماید، به‌طوری که پس از آن بخش عظیمی از نواحی مرکزی و شرقی نیوزیلند به کشت و پرورش کیوی اختصاص یافته و به سرعت کشت آن رواج پیدا کرد. کیوی برای اولین بار در سال 1847 توسط روبرت فورتون[8]، مامور جمع آوری نمونه‌های گیاهی برای هرباریوم اروپا متعلق به انجمن باغبانی سلطنتی انگلستان، وارد اروپا گردیده است که البته درآن زمان جنبه زینتی داشته و در هوای آزاد پرورش یافته‌است (جمشیدی، 1380). ورود اولین گونه‌های کیوی به آمریکا به سال 1910 برمی‌گردد. البته اولین کشت تجاری کیوی در کالیفرنیا در سال 1965 و در کشورهای اروپایی نظیر فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و یونان در سال 1970 انجام شده است (سیمور و تاکر[9]، 1997).

1-4-تاریخچه کیوی در ایران

اولین بار در سال 1347 مرحوم پناهی، یکی از باغذاران مرکبات، یک اصله نهال نر از رقم ماتوآ[10] و یک اصله نهال ماده از رقم آلیسون (رقمی پر محصول) زودرس و دارای میوه‌های کوچک را از فرانسه وارد کشور کرده و در ویلای شخصی خود در رامسر مازندان کشت نمود (محمدی، 1372). این دو اصله نهال کاشته شده به منظور بررسی‌های مقدماتی و اقلیم پذیری تحت نظر ایستگاه تحقیقات کشاورزی رامسر قرار گرفتند و اولین نمونه‌های میوه آن در سال 1350 بر روی درخت مشاهده شد. در بهمن ماه همان سال برف سنگینی به ارتفاع یک متر درشمال ایران بارید  وسرمای سختی در این ناحیه حادث شد. با توجه به اینکه به مدت 27 روز سرمایی بین 5/0 تا 5/7 درجه سانتی‌گراد به طور متناوب ادامه داشت، هیچ گونه آثار سرما‌زدگی روی این نهال‌های سه ساله مشاهده نشد و این در حالی بود که سرمای مذکور به مرکبات شمال صدمات زیادی وارد کرده بود (محمدیان و اسحاقی تیموری، 1378؛ جمشیدی، 1380). این امر باعث شد تا دست‌اندرکاران کشت کیوی به موقعیت پرارزش این گیاه در سواحل خزر پی‌برده و به ادامه کار و پژوهش در زمینه کشت و پرورش آن بپردازند. در سال­های بعد نیاز به ارقام دیگر کیوی احساس شد و با همکاری مسئولات باغبانی سازمان خوار و بار جهانی (فائو)[11]و موسسه اصلاح و تهیه بذر و نهال وزارت کشاورزی تمام ارقام مختلف ماده و دو رقم نر از کشورهای فرانسه و ایتالیا وارد ایران شدند. محصول کیوی در سال 1367 به صورت تجاری از کشتزارهای محدوده ساری تا آستارا به بازار داخلی عرضه می‌شود (محمدیان و اسحاقی تیموری، 1378).

 

1-5- تولید میوه کیوی در جهان و ایران

براساس آمار منتشر شده توسط FAO در سال 2004 کشور نیوزیلند با تولید سالانه 297795 تن و با ارزش اقتصادی 1801 دلار به ازای هر تن مقام اول را در دنیا به خود اختصاص داده‌است. کشور ایران با اینکه با تولید سالانه 28980 تن از نظر میزان تولید کمی در مقام چهارم دنیا قرار دارد ولی براساس ارزش اقتصادی محصول تولید شده در مقام دهم قرارگرفته و ارزش اقتصادی یک تن کیوی تولید ایران فقط 352 دلار در مقایسه با 1801 دلار تولید نیوزلند است. کشور ایتالیا از لحاظ کمی و ارزش اقتصادی محصول تولید شده در مقام دوم دنیا قرار دارد (فائو، 2007).

1-6- گیاه شناسی کیوی

کیوی از خانواده  Actinifiaccaeو از جنس Actinidia است. این جنس گونه‌های زیادی دارد که تنها دو گونه آن از لحاظ اقتصادی و باغبانی حائز اهمیت می­باشند. یکی گونه‌های Actinidiadeliciasa و دیگری گونه Actinidiachinensis که به طور گسترده در کشورهای مختلف جهان کشت می‌شوند (وارینگتون و وستون[12]، 1990). میوه کیوی با نام‌های Monkey, Peach, Yangtao, Kiwi berry, Chinesegooseberry و Kiwifruit در جهان شهرت داشته است و در حال حاضر معمول ترین نام این میوه درجهان Kiwifruit می‌باشد (خزائی پول، 1382).

این گیاه از شاخه گیاهان گلدار، رده نهاندانگان و زیر­رده دولپه‌ای می‌باشد. این گیاه خزان دار، دو پایه، خزنده و پر رشد است که با توجه به شرایط رویش حالت‌های رشدی مختلفی به خود می‌گیرد، به طوری که در نواحی جنگلی به صورت مارپیچی تا ارتفاع 5 تا 7 متر و حتی گاهی بیشتر از روی درختان بالا می‌رود. جنس اکتینیدیا موقعیت جغرافیایی گسترده و قابل توجهی دارد. به طوری که از 50 درجه عرض جغرافیایی شمال نسبت به خط‌استوا از جنگل‌های شمالی (مناطق سیبری) تا مناطق گرمسیر گسترش یافته است و اختلاف دمای 15 درجه سانتی‌گراد در شبانه روز را تحمل می کند در نتیجه کیوی حداکثر تا 18- درجه سانتی گراد در برابر سرما مقاوم است و رطوبت نسبی هوا بین 80-70 درصد برای رشد این گیاه مطلوب می باشد (خزائی پول، 1382).

در کشور ما رقم‌های مختلفی از گونه Actinidiadeliciasa نظیر‌هایوارد[13]، برونو[14]، مونتی[15] و آبوت[16] کشت می‌شوند (محمدیان و اسحاقی تیموری، 1378). گل­های کیوی بزرگ، سفید و جذاب هستند و به طور کامل شکوفا می‌شوند. در کل پنج کاسبرگ و پنج گلبرگ وجود دارد. برگ‌های آن قلبی شکل، پهن و ساده است و بر روی ساقه به صورت متناوب قرار گرفته‌اند (محمدیان و اسحاقی تیموری، 1378). میوه کیوی سته و ناشکوفا و از یک تخمدان چند برچه‌ای منشا می‌گیرد. رشد میوه افزایش اندازه آن از زمان گرده افشانی تا رسیدن به وزن 120 گرم حدود 160 روز به طول می انجامد (سیمور و تاکر[17]، 1997).

هر چند مبدأ اصلی کیوی چین است اما نام خود را از پرنده‌ای در نیوزیلند به نام کیوی گرفته‌است و به دلیل توسعه تجارتی که در نیوزیلند داشته و در سال­های اخیر به بازارهای اروپایی و امریکایی وارد گشته نام نیوزلندی خود را حفظ نموده‌است. در کشورهای نیم کره جنوبی عموماً در آبان ماه گل داده و در ماه‌های فروردین و اردیبهشت میوه برداشت می‌شود. اما در کشورهای مناطق معتدله نظیر ایران و ایالت کالیفرنیا میوه در نیمه اول خردادماه ظاهر شده و از اواسط خرداد ماه تا اواسط آذرماه مراحل مختلف رشدی خود را پشت سر گذاشته و می‌رسد. هرچند زمان رسیدن میوه رقم‌های مختلف کیوی با هم متفاوت است ولی به طور کلی میوه تمام رقم‌ها در فاصله زمانی نیمه آبان تا نیمه آذرماه می­رسند (محمدیان و اسحاقی تیموری، 1378).

1-7- تشریح میوه

میوه کیوی ظاهری استوانه‌ای و انگوری شکل دارد که در انتها مدور شده و گاهی به شکل بیضی و تخم مرغی شکل در می‌آید. طول میوه از 4 تا 5/7 سانتی متر و قطر آن 5/3 تا 5 سانتی متر متغیر است. وزن هر میوه به طور متوسط بین 120 تا 130 گرم است که حداقل از 30 تا 35 گرم تا حداکثر 300-200 گرم می‌رسد. اندازه میوه کیوی علاوه بر عوامل تغذیه‌ای و محیطی به رقم کیوی، سن گیاه و مقدار محصول گیاه بستگی دارد (جمشیدی 1380). میوه پوست بسیار نازک و رنگ قهوه­ای دارد که از کرک‌های کوتاه و پر پشت به طول 3-2 میلی­متر پوشیده‌است. میزان کرک‌های روی میوه در رقم‌های مختلف متفاوت است برای مثال رقم برونو نسبت به آبوت کرک‌های زیادتری دارد کرک‌های روی میوه در زمان رسیدن میوه مرده‌اند و می توان در حین برداشت و بسته بندی با دست و عمل مالش کرک‌ها را از روی میوه جدا کرد (وارینگتون و وستون[18]، 1990).

میوه توسط یک دم به طول 8-3 سانتی متر به ساقه چسبیده که در زمان برداشت میوه بر روی ساقه می‌ماند. در محل چسبیدن دم به میوه حلقه برآمده (برجسته ای) از کاسبرگ‌های به جا مانده به رنگ قهوه‌ای وجود دارد که در طی رشد میوه محل تجمع تانن‌ها می شود (وارینگتون و وستون، 1990). همان طوری که گفته شد میوه کیوی یک میوه سته و ناشکوفا است که یک لایه نازک اپیدرمی دارد بافت سفت، گوشتی و آبدار میوه از دو بخش میان بر داخلی[19] و میان بر خارجی[20] تشکیل شده است. بافت میان بر خارجی که درزیر اپیدرم قرار دارد. از سلول­های پارانشیمی بیضوی شکل با دیواره‌های نازک تشکیل شده است که توسط یک شبکه آوندی استوانه­ای شکل ازدو بخش میان بر داخلی که حاوی سلول‌های کشیده­ای است جدا می­گردد. سلول­های هر دو بخش حاوی پلاستیدهای[21] حاوی کلروفیل هستند که منجر به ایجاد رنگ سبز زمردین بافت میوه می‌شوند. در بخش میان‌بر داخلی حلقه‌ای متشکل از 20الی 40 برچه (حفره کوچک) حاوی دانه‌های سیاه رنگ قرار گرفته اند. برچه‌ها از ماده زمینه­ای لزج و چسبناکی تشکیل شده ­اند که دانه‌های سیاه میوه را در برگرفته و از آنها محافظت می‌کنند (محمدیان و همکاران 1378 ؛ وارینگتون و وستون[22]، 1990). هر میوه می تواند 1000 تا 1500 دانه داشته باشد (سیمور و تاکر[23]، 1997). درون بر میوه از یک هسته (یا ستون مرکزی) سفیدرنگی تشکیل شده که از سلول‌های پارانشیمی بزرگ فاقد کلروفیل ساخته شده است ‌(وارینگتون و وستون، 1990).

1-8- رقم‌هایوارد

رقمی دیررس، کشیده و بزرگ و غنی از قند با قابلیت نگهداری بسیار مطلوب می‌باشد ‌‌(وارینگتون و وستون، 1990). دارای میوه‌های تخم مرغی شکل و پهن بوده و وزن آن هنگام رسیدن 120-80 گرم است. طول میوه 7-5 سانتی‌متر و عرض آن 5-4 سانتی‌متر می‌باشد. اگر چه میزان متوسط محصول آن به ازاء هر درخت در مقایسه با سایر رقم‌ها کمی کمتر است ولی دارای خصوصیاتی است که آن را نسبت به بقیه متمایر کرده و باعث گسترش بیشر آن نسبت به بقیه رقم‌ها می‌شود. خصوصیات این رقم را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:

  • میوه آن نسبت به بقیه درشت‌تر و یکنواخت‌تر است.
  • ارزش اقتصادی زیادی دارد، زیرا بازارپسند بوده و ارزش صادراتی دارد.
  • شکوفه‌های آن نسبت به بقیه کمی دیرتر باز می­شوند، در نتیجه براثر سرمای دیررس بهاره آسیب نمی بینند (آرپویا[24] و همکاران، 1984).

1-9- ترکیبات شیمیایی موجود در میوه رسیده کیوی

ترکیبات میوه کیوی، توسط دانشمندان متعددی شناسایی و اندازه گیری شده است که البته بین مقادیر گزارش شده تفاوت‌هایی وجود دارد. این تفاوت­ها می‌تواند ناشی از اختلاف بین بافت‌های ارزیابی شده، در روش آزمایش و یا رقمی باشد که مورد آزمایش قرار گرفته‌است و همچنین می‌تواند ناشی از تفاوت بین شرایط رشد محصول و درجه رسیدگی میوه‌ها باشد (وارینگتون و وستون[25]، 1990). در سال­های اخیر اکثر مطالعات بر روی رقم‌ هایوارد متمرکز شده است. براساس نتایج بدست آمده میوه کیوی رسیده رقم‌ هایوارد دارای ترکیبات متنوعی می باشد که عبارتند از:

پروتئین: میوه کیوی حاوی 2/1-11/0 درصد پروتئین براساس وزن­تر می‌باشد. دامنه زیادی که برای پروتئین گزارش شده ناشی از تفاوت روش آزمایش است. به طوری که میزان بدست آمده با روش میزان کل نیتروژن[26] معمولا بیشتر از مقادیر اندازه‌‌گیری شده با روش لاوری است (وارینگتون و وستون[27]، 1990).

سلولز: سلولز موجود در کیوی 5/2 گرم در 100 گرم وزن تازه است که حدود 3/1 گرم آن جزء مواد فیبری قابل حل در آب و 2/1 گرم آن غیر قابل حل درآب است. آزمایش‌های متعدد نشان داده است که فیبر خوراکی محلول نقش مهمی در کاهش کلسترول خون دارد. فیبر مورد نیاز بدن انسان در شبانه روز 6 گرم بوده که با مصرف یک الی دو عدد کیوی تأمین می‌شود (محمدیان و اسحاقی تیموری، 1378).

نشاسته و کربوهیدراتها: ترکیب عمده میوه کیوه‌ی رانشاسته تشکیل می‌دهد. از این نظر میوه کیوی هم ردیف با سایر میوه‌های نشاسته‌دار همچون سیب، موز و انبه قرار دارد. میوه‌ای که کاملا رسیده و آماده خوردن است تقریبا به مقدار خیلی کمی نشاسته دارد و یا اصلاً نشاسته‌ای در آن وجود ندارد زیرا در طی رسیدن نشاسته به قند تبدیل می‌شود. مقدار کل قند میوه 15-8 درصد وزن کل میوه است، دامنه وسیع گزارش شده عمدتاً به دلیل تفاوت درجه رسیدگی میوه است. ثابت شده است که اختلاف اساسی ارقام مختلف کیوی از نظر طعم و شیرینی و سایر فاکتورهای مهم منوط به اختلاف در میزان پلی­ساکاریدها می‌باشد. قندهای‌ اصلی میوه شامل گلوکز (6-2) درصد، فروکتوز (8-5/1 درصد) و مقدار کمی ساکارز (حدود 2/0 درصد) و مقادیر جزئی اینوزیتول است (وارینگتون و وستون، 1990؛ مکرا[28] و همکاران، 1992).

چربی: در میوه کیوی حدود 9/0-7/0درصد (براساس وزن تر) چربی وجود دارد. با وجود مقادیر کم چربی مقادیر نسبتا خوبی ویتامین C (محلول در آب) و ویتامین A (ویتامین‌های محلول در چربی) روغن دانه کیوی حاوی مقدار کمی اسیدهای چرب اشباع و مقادیر زیاد اسیدهای چرب غیراشباع می‌باشد ‌(وارینگتون و وستون، 1990‌).

ترکیبات پکتیکی: 98% تا 17/0 درصد از وزن تر میوه را ترکیبات پکتیکی تشکیل می‌دهند. میزان پکتین میوه در حین رسیدن و نرم شدن میوه تغییر می کند (وارینگتون و وستون[29]، 1990).

موسیلاژ: پلی‌ساکاریدهای اسیدی از جمله گلوکرونومان[30] در میوه کیوه‌ی شناسایی شده‌اند که مقدار آنها در بافت خوراکی میوه 150 میلی گرم درصد گرم وزن­تر میوه است (وارینگتون و وستون، 1990).

اسیدهای آلی: در زمان برداشت میوه کیوی حاوی 9/0 تا 5/2 درصد اسیدیته کل براساس وزن­تر می‌باشد که حدود 40 تا 50 درصدآن مربوط به سیترات، 40 تا 50 درصد آن کوئینات و 10 درصد مربوط به مالات می‌باشد. بالاترین میزان سیترات در لایه درونی میوه و بالاترین مقدار کوئینیک اسید در لایه بیرونی کورتکس می‌باشد. بیشترین میزان اسید در بافت اطراف دانه متمرکز شده و کمترین میزان اسید در قسمت هسته مرکزی میوه و میان‌بر خارجی میوه است. اسیدهای اصلی و عمده کیوی اسید سیتریک، مالیک و کوئینیک می‌باشند. اسید گالاکترونیک[31]، اسید گلوکورنیک[32] و اسید کوماریک[33] کمترین میزان را به خود اختصاص می‌دهند (مارش[34] و همکاران، 2004). همچنین به میزان 002/0 میلی گرم در 100 گرم وزن تر میوه اسید سالیسیلیک وجود دارد (عابدینی، 1382).

رنگیزه‌ها: کیوی یک میوه مغذی و جذاب به‌علت رنگ سبز بافت آن می باشد که این رنگ به واسطه وجود کلروفیل‌های b,a می باشد (تورینی[35] و همکاران، 2008).

ویتامین‌ها: اغلب ویتامین‌های شناخته شده در میوه کیوی می‌باشند. ویتامین C که یکی از حیاتی‌ترین ویتامین‌های خوراکی و لازم بدن می باشد، 200-37 میلی­گرم از صد گرم وزن­تر را تشکیل می‌دهد که این مقدار حدود دو برابر ویتامین C موجود در مرکبات و 10 برابر ویتامین C موجود در موز است و حتی چند برابر میزان آن در سیب و هلو می‌باشد. لذا با خوردن روزانه 100 گرم ویتامین C رفم برونو ازبقیه بیشتر است و به 200 میلی­گرم درصد گرم میوه می‌رسد. ویتامین E ویتامین دیگری است که نسبت به میوه‌های دیگر در کیوی بیشتریافت می‌شود (وارینگتون و وستون، 1990؛ تورینی و همکاران، 2008)

مواد معدنی: اغلب عناصر پرمصرف و کم مصرف مورد نیاز بدن درمیوه کیوی یافت می­شوند. میوه کیوی حاوی روی، فسفر، سدیم، پتاسیم کلر، منیزیم، کلسیم، مس، گوگرد، آهن، منگنز و کروم می­باشد. پتاسیم عنصر اصلی در کولتیوار‌های مختلف کیوی می باشد پتاسیم موجود در میوه کیوی برابر با پتاسیم موز بوده و 20 برابر پتاسیم موجود در سیب است (محمدیان و همکاران،1378؛ ذولفقاتی[36] و همکاران، 2008).

 

آنزیم‌ها: کیوی دارای یک آنزیم پروتئولیتیکی به نام اکتینیدین می‌باشد. این آنزیم مشابه تیول پروتئاز پاپائین[37] در گیاه پاپایا (خربزه درختی) وفیسین[38] ودر انجیر و برومیلین[39] در آناناس است (سیمور و تاکر[40]، 1997). از دیدگاه پودیوینسکی[41] و همکاران (1999) آنزیم اکتینیدین احتمالاً در مقابله حمله عوامل بیماری زا تولید می‌شود.

آروما (مواد معطر): مواد معطر کیوی به شدت تحت تاثیر میزان و درجه رسیدگی میوه قرار دارد. میوه‌هایی که به مرحله رسیدگی کامل نزدیک می‌شوند مزه و طعم علفی خود را از دست داده و عطر و طعم شیرین و استری در میوه ایجاد می‌شود، عمدتاً مواد فرار کیوی مربوط به اتیل بوتانواتف هگزانان و ترانس- هگز-2-انال می‌باشد (سیمور و تاکر، 1997).

[1] Du

[2] Antioxidant

[3]Peschel

[4]Tavarini

[5] Yangtze

[6] Yangtao

[7] Segregation

[8]Robert Forton

[9]Seymour & Tucker

[10]Mutua

[11]Food and Agriculture  organization

[12]Warrington & Weston

[13]Hayward

[14]Bruno

[15]Monty

[16] Abbot

[17]Seymour & Tucker

[18]Warrington & Weston

[19]Inner pericarp

[20]Outer pericarp

[21]Plastids

[22]‌Warrington & Weston

[23]Seymour & Tucker

[24]Arpuia

[25]‌Warrington & Weston

[26]Total Nitrogen Method

[27]‌Warrington & Weston

[28]‌ Macrae

[29]‌Warrington & Weston

[30]glucronomane

[31]galacturonic acid

[32]coumaric acid

[33]glucuronic acid

[34]‌‌ marsh

[35]tavarini

[36]Zolfaghati

[37]Papain

[38]Ficin

[39]Bromilin

[40]Seymour & Tucker

[41]Podivinsiky

تعداد صفحه : 69

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***