دانلود پایان نامه ارشد:تأثیر کاربرد ژل آلوئه ورا و کلرید کلسیم بر عمر انباری و خواص کیفی میوه هلو

دانلود پایان نامه

گرایش :میوه کاری

عنوان : تأثیر کاربرد ژل آلوئه ورا و کلرید کلسیم بر عمر انباری و خواص کیفی میوه هلو

دانشگاه ارومیه

دانشکده کشاورزی

 

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم باغبانی

گرایش میوه کاری

 

تأثیر کاربرد ژل آلوئه ورا و کلرید کلسیم بر عمر انباری و خواص کیفی میوه هلو

 

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا اصغری

 

دی ماه 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

خلاصه

فصل اول.. 1

مقدمه. 1

1-1- مبدا و سابقه کاشت هلو. 2

1-2- رده بندی و مشخصات گیاه شناسی.. 2

1-3- وضعیت تولید هلو در جهان.. 3

1-4- برداشت و بازار رسانی.. 3

1-5- خصوصیات کیفی هلو و معیار های آن.. 4

1-6- شرایط مطلوب نگهداری هلو. 5

1-7- آسیب شناسی پس از برداشت هلو. 5

1-8- تاریخچه آلوئه ورا 6

1-9- خصوصیات گیاه شناسی گیاه آلوئه ورا 6

1-10- اندام های مورد استفاده گیاه آلوئه ورا 8

1-11- ژل آلوئه ورا 8

1-12- لزوم کاربرد تکنولوژی پس از برداشت برای نگهداری هلو. 10

فصل دوم. 13

بررسی منابع.. 13

2-1- کلسیم در فیزیولوژی محصول برداشت شده 13

2-2- نقش کلسیم در دیواره سلولی.. 13

2-3- نقش کلسیم در غشاهای سلولی.. 14

2-4- نقش کلسیم درتوسعه سلول و فرایند های داخلی.. 15

2-5- نقش کلسیم در تعادل کاتیون _ آنیون و تنظیم اسمزی.. 15

2-6- نقش کلسیم در میوه 16

2-7- نحوه نفوذ کلسیم به داخل میوه 17

2-8- عواملی که تجمع کلسیم را در میوه تحت تاثیر قرار می دهند. 17

2-9- محلول پاشی کلسیم.. 18

2-10- کاربرد کلسیم بعنوان راه مؤثر در افزایش عمر پس از برداشت محصولات باغ. 19

2-11- ژل آلوئه ورا 21

2-11-1- ژل آلوئه ورا به عنوان واکس پوششی.. 21

2-11-2- خاصیت قارچ کشی ژل آلوئه ورا 23

2-11-3- کاربرد ژل آلوئه ورا در پس از برداشت… 25

فصل سوم. 25

مواد و روشها 25

3-1- تهیه میوه 25

3-2- طرح آزمایشی.. 26

3-3- تهیه ژل آلوئه ورا 26

3-4- تیمار میوه ها با ژل آلوئه ورا 26

3-5- تیمار میوه ها با محلول کلرید کلسیم.. 26

3-6- تیمار میوه ها با محلول کلرید کلسیم و ژل آلوئه ورا 27

3-7- آزمون‌های کیفی میوه 27

3-7-1- تعیین سفتی بافت میوه 27

3-7-2- اندازه گیری pH آب میوه 27

3-7-3- اندازه‌گیری میزان اسید آسکوربیک (ویتامین ث) 27

3-7-3-1- تهیه محلول 025/0 درصد 2و6 دی کلروفنل ایندوفنل.. 28

3-7-3-2- تهیه اسید آسکوربیک استاندارد. 28

3-7-3-3- استخراج عصاره میوه 28

3-7-4- اندازه‌گیری مواد جامد قابل حل کل عصاره میوه (SSC) 29

3-7-5- اندازه‌گیری اسیدهای قابل تیتراسیون (TA) 29

3-7-6- اندازه گیری محتوای فنل کل.. 30

3-7-6-1- تهیه محلول کربنات سدیم.. 30

3-7-6-2- رسم منحنی استاندارد اسید گالیک… 31

3-7-7- تعیین میزان فعالیت آنتی اکسیدان کل عصاره میوه 32

3-7-8- اندازه گیری میزان فعالیت آنزیم کاتالاز 33

3-7-8-1- نحوه تهیه بافر فسفات: 34

3-7-9- اندازه گیری فعالیت پلی فنل اکسیداز(PPO) 34

3-7-10- تجزیه و تحلیل داده‌ها 35

فصل چهارم. 36

نتایج.. 36

4-1- pHآب میوه 37

4-2- مواد جامد محلول.. 39

4-3- اسیدهای قابل تیتراسیون.. 40

4-4- ویتامین ث(اسید آسکوربیک) 43

4-5- سفتی بافت میوه 46

4-6- فنل کل.. 49

4-7- ظرفیت آنتی اکسیدانی کل.. 53

4-8- آنزیم کاتالاز 56

4-9- آنزیم پلی فنل اکسیداز 60

فصل پنجم.. 64

بحث… 64

5-1- pHآب میوه 64

5-2- مواد جامد محلول(TSS ) 65

5-3- اسیدهای قابل تیتراسیون(TA ) 66

5-4- سفتی بافت میوه 67

5-5- ویتامین ث : 70

5-6- فنل کل میوه ها 72

5-7- ظرفیت آنتی اکسیدانی کل.. 73

5-8- آنزیم کاتالاز 74

5-9- آنزیم پلی فنل اکسیداز: 75

5-10- نتیجه گیری کلی.. 78

5-11- پیشنهادات… 79

 منابع.. 80

فهرست جداول

جدول1-1- میزان تولید هلو در ده کشور اول دنیا (فائو، 2008)…………………………………………………………………………………………. ..3

جدول1-2-ارزش تغذیه‌ای هلو در100 گرم میوه تازه………………………………………………………………………………………………………….. 5

جدول1-4- جدول تجزیه واریانس تأثیر ژل آلوئه ورا، کلریدکلسیم و زمان بر صفات اندازه گیری شده در میوه هلو رقم زعفرانی           37

جدول2-4- جدول تجزیه واریانس تأثیر ژل آلوئه ورا، کلریدکلسیم و زمان بر میزان فنل کل،فعالیت پلی فنل اکسیداز و کاتالاز در میوه هلو رقم زعفرانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

فهرست نمودار ها

نمودار4-1- اثر ژل آلوئه ورا بر pH آب میوه هلو رقم زعفرانی……………………………………………………………………………………………… 39

نمودار4-2- اثر کلرید کلسیم بر pH آب میوه هلو رقم زعفرانی…………………………………………………………………………………………… 39

نمودار4-3- اثر متقابل کلرید کلسیم و زمان نگهداری بر pH آب میوه هلو رقم زعفرانی……………………………………………………….. 40

نمودار4-4- اثر متقابل ژل آلوئه ورا ،کلرید کلسیم و زمان نگهداری بر میزان مواد جامد محلول هلو رقم زعفرانی…………………….. 41

نمودار4-5- اثر ژل آلوئه ورا بر میزان اسیدهای قابل تیتراسیون هلو رقم زعفرانی………………………………………………………………….. 42

نمودار4- 6- اثر متقابل ژل آلوئه ورا و کلرید کلسیم بر میزان اسید های قابل تیتراسیون هلو رقم زعفرانی……………………………… 43

نمودار4-7- اثر متقابل ژل آلوئه ورا و زمان نگهداری بر میزان اسید های قابل تیتراسیون هلو رقم زعفرانی……………………………… 43

نمودار4- 8- اثر ژل آلوئه ورا بر میزان ویتامین ث هلو رقم زعفرانی………………………………………………………………………………………. 45

نمودار4- 9- اثر کلرید کلسیم بر میزان ویتامین ث هلو رقم زعفرانی……………………………………………………………………………………. 45

نمودار4-10- اثر متقابل ژل آلوئه ورا و کلرید کلسیم بر میزان ویتامین ث هلو رقم زعفرانی………………………………………………….. 46

نمودار4-11- اثر متقابل ژل آلوئه ورا و زمان نگهداری بر میزان ویتامین ث هلو رقم زعفرانی…………………………………………………. 46

نمودار4-12- اثر متقابل ژل آلوئه ورا ،کلرید کلسیم و زمان نگهداری بر میزان ویتامین ث هلو رقم زعفرانی……………………………. 47

نمودار4-13- اثر متقابل ژل آلوئه ورا و کلرید کلسیم بر سفتی بافت میوه هلو رقم زعفرانی…………………………………………………… 48

نمودار4-14- اثر ژل آلوئه ورا بر سفتی بافت میوه هلو رقم زعفرانی……………………………………………………………………………………… 49

نمودار4- 15- اثر متقابل ژل آلوئه ورا ،کلرید کلسیم و زمان نگهداری بر سفتی بافت میوه هلو رقم زعفرانی…………………………… 49

نمودار4- 16- اثر ژل آلوئه ورا بر میزان فنل کل هلو رقم زعفرانی………………………………………………………………………………………… 51

نمودار4- 17- اثر کلرید کلسیم بر میزان فنل کل هلو رقم زعفرانی……………………………………………………………………………………… 51

نمودار4- 18- اثر متقابل ژل آلوئه ورا و کلرید کلسیم بر میزان فنل کل هلو رقم زعفرانی……………………………………………………… 52

نمودار4- 19- اثر متقابل ژل آلوئه ورا و زمان نگهداری بر میزان فنل کل هلو رقم زعفرانی…………………………………………………….. 52

نمودار4- 20- اثر متقابل کلرید کلسیم و زمان نگهداری بر میزان فنل کل هلو رقم زعفرانی………………………………………………….. 53

نمودار4-21-اثر متقابل ژل آلوئه ورا،کلرید کلسیم و زمان نگهداری بر میزان فنل کل هلو رقم زعفرانی………………………………. 53

نمودار4- 22- اثر ژل آلوئه ورا بر میزان آنتی اکسیدان کل هلو رقم زعفرانی……………………………………………………………………… 55

نمودار4- 23- اثر کلرید کلسیم بر میزان آنتی اکسیدان کل هلو رقم زعفرانی…………………………………………………………………… 55

نمودار4- 24- اثر متقابل ژل آلوئه ورا و کلرید کلسیم بر میزان آنتی اکسیدان کل هلو رقم زعفرانی…………………………………… 56

نمودار4- 25- اثر متقابل ژل آلوئه ورا و زمان نگهداری بر میزان آنتی اکسیدان کل هلو رقم زعفرانی………………………………….. 56

نمودار4- 26- اثر متقابل کلرید کلسیم و زمان نگهداری بر میزان آنتی اکسیدان کل هلو رقم زعفرانی……………………………….. 57

نمودار4 – 27- اثر ژل آلوئه ورا بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز هلو رقم زعفرانی…………………………………………………………………. 58

نمودار4 – 28- اثر کلرید کلسیم بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز هلو رقم زعفرانی………………………………………………………………. 59

نمودار4- 29- اثر  متقابل ژل آلوئه ورا و کلرید کلسیم بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز هلو رقم زعفرانی………………………………. 59

نمودار4- 30- اثر  متقابل ژل آلوئه ورا و زمان نگهداری بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز هلو رقم زعفرانی……………………………… 60

نمودار4-31- اثرمتقابل ژل آلوئه ورا، کلرید کلسیم و زمان نگهداری بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز هلو رقم زعفرانی……………. 60

نمودار4 – 32- اثر ژل آلوئه ورا بر میزان فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز هلو رقم زعفرانی………………………………………………… 62

نمودار4 – 33- اثر کلرید کلسیم بر میزان فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز هلو رقم زعفرانی……………………………………………… 62

نمودار4 – 34- اثر متقابل ژل آلوئه ورا و کلرید کلسیم بر میزان فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز هلو رقم زعفرانی………………. 63

نمودار4 – 35- اثر متقابل ژل آلوئه ورا و زمان نگهداری بر میزان فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز هلو رقم زعفرانی…………….. 63

نمودار4 – 36- اثر متقابل ژل آلوئه ورا، کلرید کلسیم و زمان نگهداری بر میزان فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز هلو رقم زعفرانی……………………………………………………………………………………………………………………………………..64

 

خلاصه:

استفاده از ترکیبات سالم و سازگار با سلامت انسان و طبیعت یکی از دغدغه های مهم محققین تکنولوژی پس از برداشت محصولات باغی است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر پوشش خوراکی ژل آلوئه ورا و کلرید کلسیم بر ماندگاری و خصوصیات کیفی میوه هلو رقم زعفرانی بود. تیمار ژل آلوئه ورا در غلظت‌های صفر، 20 ، 25 و33درصد و تیمار کلرید کلسیم در سه سطح صفر و 5/0 و1درصد وهمچنین ترکیبات مختلف این تیمارها اعمال شدند. آزمایش بصورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی در 5 تکرار اجرا گردید. صفات مورد بررسی شامل میزان ویتامین ث، مواد جامد محلول، pH آب میوه، اسید های قابل تیتراسیون، سفتی بافت میوه، فنل کل، آنتی اکسیدان کل و میزان فعالیت آنزیم های کاتالاز و پلی فنل اکسیداز بود. نتایج نشان دادند که تیمار کلرید کلسیم 1درصد و ژل آلوئه ورا 33درصد مانع از افزایش pH طی دوره نگهداری گردیدند و تیمار ژل آلوئه ورا 33درصد موجب حفظ اسید های قابل تیتراسیون گردید. روند افزایش مواد جامد محلول در تیمار ژل آلوئه ورا 33درصد و نیز ترکیب این تیمار با کلرید کلسیم 5/0 و 1درصد کند تر بود. تیمارهای ترکیبی ژل آلوئه ورا و کلرید کلسیم  موجب حفظ سطوح ویتامین ث در حد بالاتری نسبت به شاهد گردیدند. تیمار های کلرید کلسیم منجر به افزایش میزان سفتی و تیمار ژل آلوئه ورا 33درصد منجر به حفظ میزان سفتی در پایان دوره نگهداری گردیدند. بالاترین میزان فنل کل مربوط به تیمار ترکیبی ژل آلوئه ورا 25درصد و کلرید کلسیم 1درصد بود و تیمارهای کلرید کلسیم منجر به حفظ ظرفیت آنتی اکسیدانی کل گردیدند. میزان فعالیت آنزیم کاتالاز در تیمار ژل آلوئه ورا 33 درصد همراه با کلرید کلسیم 1درصد افزایش یافت و تیمار ژل آلوئه ورا 33درصد مانع از افزایش فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز گردید.

کلمات کلیدی: ژل آلوئه ورا – کلرید کلسیم –  هلو رقم زعفرانی – خواص کیفی- عمر انباری– پوشش های خوراکی

فصل اول

مقدمه

امروزه علاوه بر افزایش جمعیت، با توجه به پیشرفت های علمی و اقتصادی، مصرف مواد غذایی رو به افزایش گذاشته است. یکی از راه های حفظ سلامتی و کاهش خطر ابتلا به بیماریها این است که روزانه مقادیر کافی از غذاهای سالم مصرف گردد (Kader, 2002). شواهد نشان می دهند که غذای سالم شامل مقادیر کافی از میوه و سبزی است که حاوی انواع ویتامین ها (ویتامین های C، A، B1، B3،  B6و E) فیبرهای غذایی، ایندول ها، گلوکوزینولات ها، تیوسیانات ها، ایزوتیوسیاناتها، کومارین ها، فلاونوئید ها، فنل ها و غیره می باشند. علاوه بر این، میوه ها وسبزی ها تامین کننده 16درصد منیزیم، 19درصد آهن و 9درصد کالری مورد نیاز بدن انسان هستند. ضایعات محصولات کشاورزی در سه مرحله قبل از برداشت، حین برداشت و پس از برداشت روی می دهد، اما به نظر می رسد بخش اصلی ضایعات محصولات کشاورزی فسادپذیر مربوط به مراحل برداشت و پس از برداشت تا رسیدن به دست مصرف کننده باشد. در این میان، هدف متخصصان پس از برداشت شناسایی عوامل موثر بر ضایعات و استفاده از فناوری های مناسب جهت کاهش آنها است ( Kader, 2002).

میوه ها و سبزی ها، محصولات بسیار فسادپذیری بوده که برای به حداقل رساندن ضایعات نیاز به شرایط مناسب جابجایی و نگهداری می باشند و محصولات باغی به علت داشتن آب زیاد به طور طبیعی آمادگی تخریب را دارند. آنها از لحاظ بیولوژیکی فعال هستند و فرآیندهای تنفس، تبخیر و تعرق و فعالیت های بیوشیمیایی منجر به از دست دادن کیفیت محصول میشود (Thumula, 2006). در کشورهای در حال توسعه، برای محصولات فساد پذیر مانند میوه ها و سبزی ها، تکنولوژیهای انبارداری، بسته بندی، حمل و نقل هنوز توسعه زیادی پیدا نکرده است و بنابراین میزان زیادی از آنها در طول این مراحل از بین می روند ( Thumula, 2006). در هنگام حمل و نقل این محصولات بایستی از ابزارهای مناسب با دما و رطوبت نسبی کنترل شده استفاده نمود. بسته بندی مناسب میوه ها و سبزیهای تازه اثر معنی داری در کاهش ضایعات پس از برداشت آنها دارد (Kader, 2005).

تعداد صفحه : 105

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***